当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

阿ā难nán.若ruò无wú明mínɡ时shí.名mínɡ不bú见jiàn者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò必bì见jiàn暗àn.此cǐ但dàn无wú明mínɡ.云yún何hé无wú见jiàn.阿ā难nán.若ruò在zài暗àn时shí.不bú见jiàn明mínɡ故ɡù.名mínɡ为wéi不bú见jiàn.今jīn在zài明mínɡ时shí.不bú见jiàn暗àn相xiànɡ.还hái名mínɡ不bú见jiàn.如rú是shì二èr相xiànɡ.俱jù名mínɡ不bú见jiàn.若ruò复fù二èr相xiànɡ.自zì相xiānɡ陵línɡ夺duó.非fēi汝rǔ见jiàn性xìnɡ.于yú中zhōnɡ暂zàn无wú.如rú是shì则zé知zhī.二èr俱jù名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.

是shì故ɡù阿ā难nán.汝rǔ今jīn当dānɡ知zhī.见jiàn明mínɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì明mínɡ.见jiàn暗àn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì暗àn.见jiàn空kōnɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì空kōnɡ.见jiàn塞sè之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì塞sè.四sì义yì成chénɡ就jiù.汝rǔ复fù应yīnɡ知zhī.见jiàn见jiàn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì见jiàn.见jiàn犹yóu离lí见jiàn.见jiàn不bù能nénɡ及jí.云yún何hé复fù说shuō.因yīn缘yuán自zì然rán.及jí和hé合hé相xiànɡ.汝rǔ等děnɡ声shēnɡ闻wén.狭xiá劣liè无wú识shí.不bù能nénɡ通tōnɡ达dá.清qīnɡ净jìnɡ实shí相xiànɡ.吾wú今jīn诲huì汝rǔ.当dānɡ善shàn思sī惟wéi.无wú得dé疲pí怠dài.妙miào菩pú提tí路lù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú佛fó世shì尊zūn.为wèi我wǒ等děnɡ辈bèi.宣xuān说shuō因yīn缘yuán.及jí与yǔ自zì然rán.诸zhū和hé合hé相xiàng.与yǔ不bù和hé合hé.心xīn犹yóu未wèi开kāi.而ér今jīn更ɡènɡ闻wén.见jiàn见jiàn非fēi见jiàn.重chónɡ增zēnɡ迷mí闷mèn.伏fú愿yuàn弘hónɡ慈cí.施shī大dà慧huì目mù.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.觉jué心xīn明mínɡ净jìnɡ.作zuò是shì语yǔ已yǐ.悲bēi泪lèi顶dǐnɡ礼lǐ.承chénɡ受shòu圣shènɡ旨zhǐ.

尔ěr时shí世shì尊zūn.怜lián愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.将jiānɡ欲yù敷fū演yǎn.大dà陀tuó罗luó尼ní.诸zhū三sān摩mó提tí.妙miào修xiū行xínɡ路lù.告ɡào阿ā难nán言yán.汝rǔ虽suī强qiánɡ记jì.但dàn益yì多duō闻wén.于yú奢shē摩mó他tā.微wēi密mì观ɡuān照zhào.心xīn犹yóu未wèi了liǎo.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.吾wú当dānɡ为wèi汝rǔ.分fēn别bié开kāi示shì.亦yì令lìnɡ将jiānɡ来lái.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.获huò菩pú提tí果ɡuǒ.

阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.轮lún回huí世shì间jiān.由yóu二èr颠diān倒dǎo.分fēn别bié见jiàn妄wànɡ.当dānɡ处chù发fā生shēnɡ.当dānɡ业yè轮lún转zhuǎn.云yún何hé二èr见jiàn.一yī者zhě.众zhònɡ生shēnɡ别bié业yè妄wànɡ见jiàn.二èr者zhě.众zhònɡ生shēnɡ同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.如rú世shì间jiān人rén.目mù有yǒu赤chì眚shěnɡ.夜yè见jiàn灯dēnɡ光ɡuānɡ.别bié有yǒu圆yuán影yǐnɡ.五wǔ色sè重chónɡ叠dié.于yú意yì云yún何hé.此cǐ夜yè灯dēnɡ明mínɡ.所suǒ现xiàn圆yuán光ɡuānɡ.为wéi是shì灯dēnɡ色sè.为wéi当dānɡ见jiàn色sè.阿ā难nán.此cǐ若ruò灯dēnɡ色sè.则zé非fēi眚shěnɡ人rén.何hé不bù同tónɡ见jiàn.而ér此cǐ圆yuán影yǐnɡ.唯wéi眚shěnɡ之zhī观ɡuān.若ruò是shì见jiàn色sè.见jiàn已yǐ成chénɡ色sè.则zé彼bǐ眚shěnɡ人rén.见jiàn圆yuán影yǐnɡ者zhě.名mínɡ为wéi何hé等děnɡ.

复fù次cì阿ā难nán.若ruò此cǐ圆yuán影yǐnɡ.离lí灯dēnɡ别bié有yǒu.则zé合hé旁pánɡ观ɡuān.屏pínɡ帐zhànɡ几jǐ筵yán.有yǒu圆yuán影yǐnɡ出chū.离lí见jiàn别bié有yǒu.应yīnɡ非fēi眼yǎn瞩zhǔ.云yún何hé眚shěnɡ人rén.目mù见jiàn圆yuán影yǐnɡ.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.色sè实shí在zài灯dēnɡ.见jiàn病bìnɡ为wéi影yǐnɡ.影yǐnɡ见jiàn俱jù眚shěnɡ.见jiàn眚shěnɡ非fēi病bìnɡ.终zhōnɡ不bù应yīnɡ言yán.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.于yú是shì中zhōnɡ有yǒu.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

如rú第dì二èr月yuè.非fēi体tǐ非fēi影yǐnɡ.何hé以yǐ故ɡù.第dì二èr之zhī观ɡuān.捏niē所suǒ成chénɡ故ɡù.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.不bù应yīnɡ说shuō言yán.此cǐ捏niē根ɡēn元yuán.是shì形xínɡ非fēi形xínɡ.离lí见jiàn非fēi见jiàn.此cǐ亦yì如rú是shì.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.今jīn欲yù名mínɡ谁shuí.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.何hé况kuànɡ分fēn别bié.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.此cǐ阎yán浮fú提tí.除chú大dà海hǎi水shuǐ.中zhōnɡ间jiān平pínɡ陆lù.有yǒu三sān千qiān洲zhōu.正zhènɡ中zhōnɡ大dà洲zhōu.东dōnɡ西xī括kuò量liánɡ.大dà国ɡuó凡fán有yǒu.二èr千qiān三sān百bǎi.其qí余yú小xiǎo洲zhōu.在zài诸zhū海hǎi中zhōnɡ.其qí间jiàn或huò有yǒu.三sān两liǎnɡ百bǎi国ɡuó.或huò一yī或huò二èr.至zhì于yú三sān十shí.四sì十shí五wǔ十shí.

阿ā难nán.若ruò复fù此cǐ中zhōnɡ.有yǒu一yī小xiǎo洲zhōu.只zhǐ有yǒu两liǎnɡ国ɡuó.唯wéi一yī国ɡuó人rén.同tónɡ感ɡǎn恶è缘yuán.则zé彼bǐ小xiǎo洲zhōu.当dānɡ土tǔ众zhònɡ生shēnɡ.睹dǔ诸zhū一yī切qiè.不bù祥xiánɡ境jìnɡ界jiè.或huò见jiàn二èr日rì.或huò见jiàn两liǎnɡ月yuè.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.晕yūn适shì.佩pèi玦jué.彗huì孛bó.飞fēi流liú.负fù耳ěr.虹hónɡ蜺ní.种zhǒnɡ种zhǒnɡ恶è相xiànɡ.但dàn此cǐ国ɡuó见jiàn.彼bǐ国ɡuó众zhònɡ生shēnɡ.本běn所suǒ不bú见jiàn.亦yì复fù不bù闻wén.阿ā难nán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.以yǐ此cǐ二èr事shì.进jìn退tuì合hé明mínɡ.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.瞩zhǔ灯dēnɡ光ɡuānɡ中zhōnɡ.所suǒ现xiàn圆yuán影yǐnɡ.虽suī似shì前qián境jìnɡ.终zhōnɡ彼bǐ见jiàn者zhě.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.眚shěnɡ即jí见jiàn劳láo.非fēi色sè所suǒ造zào.然rán见jiàn眚shěnɡ者zhě.终zhōnɡ无wú见jiàn咎jiù.例lì汝rǔ今jīn日rì.以yǐ目mù观ɡuān见jiàn.山shān河hé国ɡuó土tǔ.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē是shì无wú始shǐ.见jiàn病bìnɡ所suǒ成chénɡ.

见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.似shì现xiàn前qián境jìnɡ.元yuán我wǒ觉jué明mínɡ.见jiàn所suǒ缘yuán眚shěnɡ.觉jué见jiàn即jí眚shěnɡ.本běn觉jué明mínɡ心xīn.觉jué缘yuán非fēi眚shěnɡ.觉jué所suǒ觉jué眚shěnɡ.觉jué非fēi眚shěnɡ中zhōnɡ.此cǐ实shí见jiàn见jiàn.云yún何hé复fù名mínɡ.觉jué闻wén知zhī见jiàn.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.见jiàn我wǒ及jí汝rǔ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.十shí类lèi众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē即jí见jiàn眚shěnɡ.非fēi见jiàn眚shěnɡ者zhě.彼bǐ见jiàn真zhēn精jīnɡ.性xìnɡ非fēi眚shěnɡ者zhě.故ɡù不bù名mínɡ见jiàn.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.例lì彼bǐ妄wànɡ见jiàn.别bié业yè一yī人rén.一yī病bìnɡ目mù人rén.同tónɡ彼bǐ一yī国ɡuó.彼bǐ见jiàn圆yuán影yǐnɡ.眚shěnɡ妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.此cǐ众zhònɡ同tónɡ分fēn.所suǒ现xiàn不bù祥xiánɡ.同tónɡ见jiàn业yè中zhōnɡ.瘴zhànɡ恶è所suǒ起qǐ.俱jù是shì无wú始shǐ.见jiàn妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.

例lì阎yán浮fú提tí.三sān千qiān洲zhōu中zhōnɡ.兼jiān四sì大dà海hǎi.娑suō婆pó世shì界jiè.并bìnɡ洎jì十shí方fānɡ.诸zhū有yǒu漏lòu国ɡuó.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ是shì觉jué明mínɡ.无wú漏lòu妙miào心xīn.见jiàn闻wén觉jué知zhī.虚xū妄wànɡ病bìnɡ缘yuán.和hé合hé妄wànɡ生shēnɡ.和hé合hé妄wànɡ死sǐ.若ruò能nénɡ远yuǎn离lí.诸zhū和hé合hé缘yuán.及jí不bù和hé合hé.则zé复fù灭miè除chú.诸zhū生shēnɡ死sǐ因yīn.圆yuán满mǎn菩pú提tí.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.清qīnɡ净jìnɡ本běn心xīn.本běn觉jué常chánɡ住zhù.

阿ā难nán.汝rǔ虽suī先xiān悟wù.本běn觉jué妙miào明mínɡ.性xìnɡ非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.而ér犹yóu未wèi明mínɡ.如rú是shì觉jué元yuán.非fēi和hé合hé生shēnɡ.及jí不bù和hé合hé.阿ā难nán.吾wú今jīn复fù以yǐ.前qián尘chén问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn犹yóu以yǐ.一yī切qiè世shì间jiān.妄wànɡ想xiǎnɡ和hé合hé.诸zhū因yīn缘yuán性xìnɡ.而ér自zì疑yí惑huò.证zhènɡ菩pú提tí心xīn.和hé合hé起qǐ者zhě.

则zé汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yú明mínɡ和hé.为wéi与yú暗àn和hé.为wéi与yú通tōnɡ和hé.为wéi与yú塞sè和hé.若ruò明mínɡ和hé者zhě.且qiě汝rǔ观ɡuān明mínɡ.当dānɡ明mínɡ现xiàn前qián.何hé处chù杂zá见jiàn.见jiàn相xiànɡ可kě辨biàn.杂zá何hé形xínɡ像xiànɡ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn明mínɡ.若ruò即jí见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn见jiàn.必bì见jiàn圆yuán满mǎn.何hé处chù和hé明mínɡ.若ruò明mínɡ圆yuán满mǎn.不bù合hé见jiàn和hé.见jiàn必bì异yì明mínɡ.杂zá则zé失shī彼bǐ.性xìnɡ明mínɡ名mínɡ字zì.杂zá失shī明mínɡ性xìnɡ.和hé明mínɡ非fēi义yì.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

复fù次cì阿ā难nán.又yòu汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yǔ明mínɡ合hé.为wéi与yǔ暗àn合hé.为wéi与yǔ通tōnɡ合hé.为wéi与yǔ塞sè合hé.若ruò明mínɡ合hé者zhě.至zhì于yú暗àn时shí.明mínɡ相xiànɡ已yǐ灭miè.此cǐ见jiàn即jí不bù.与yǔ诸zhū暗àn合hé.云yún何hé见jiàn暗àn.若ruò见jiàn暗àn时shí.不bù与yǔ暗àn合hé.与yǔ明mínɡ合hé者zhě.应yīnɡ非fēi见jiàn明mínɡ.既jì不bú见jiàn明mínɡ.云yún何hé明mínɡ合hé.了liǎo明mínɡ非fēi暗àn.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30