当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

若ruò一yī体tǐ者zhě.则zé汝rǔ以yǐ手shǒu.挃zhì一yī肢zhī时shí.四sì肢zhī应yīnɡ觉jué.若ruò咸xián觉jué者zhě.挃zhì应yīnɡ无wú在zài.若ruò挃zhì有yǒu所suǒ.则zé汝rǔ一yī体tǐ.自zì不bù能nénɡ成chénɡ.若ruò多duō体tǐ者zhě.则zé成chénɡ多duō人rén.何hé体tǐ为wéi汝rǔ.若ruò遍biàn体tǐ者zhě.同tónɡ前qián所suǒ挃zhì.若ruò不bú遍biàn者zhě.当dānɡ汝rǔ触chù头tóu.亦yì触chù其qí足zú.头tóu有yǒu所suǒ觉jué.足zú应yīnɡ无wú知zhī.今jīn汝rǔ不bù然rán.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.随suí所suǒ合hé处chù.心xīn则zé随suí有yǒu.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ亦yì闻wén佛fó.与yǔ文wén殊shū等děnɡ.诸zhū法fǎ王wánɡ子zǐ.谈tán实shí相xiànɡ时shí.世shì尊zūn亦yì言yán.心xīn不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.如rú我wǒ思sī惟wéi.内nèi无wú所suǒ见jiàn.外wài不bù相xiānɡ知zhī.内nèi无wú知zhī故ɡù.在zài内nèi不bù成chénɡ.身shēn心xīn相xiānɡ知zhī.在zài外wài非fēi义yì.今jīn相xiānɡ知zhī故ɡù.复fù内nèi无wú见jiàn.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.

佛fó言yán.汝rǔ言yán中zhōnɡ间jiān.中zhōnɡ必bì不bù迷mí.非fēi无wú所suǒ在zài.今jīn汝rǔ推tuī中zhōnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi在zài.为wéi复fù在zài处chù.为wéi当dānɡ在zài身shēn.若ruò在zài身shēn者zhě.在zài边biān非fēi中zhōnɡ.在zài中zhōnɡ同tónɡ内nèi.若ruò在zài处chù者zhě.为wéi有yǒu所suǒ表biǎo.为wéi无wú所suǒ表biǎo.无wú表biǎo同tónɡ无wú.表biǎo则zé无wú定dìnɡ.何hé以yǐ故ɡù.如rú人rén以yǐ表biǎo.表biǎo为wéi中zhōnɡ时shí.东dōnɡ看kàn则zé西xī.南nán观ɡuān成chénɡ北běi.表biǎo体tǐ既jì混hùn.心xīn应yīnɡ杂zá乱luàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ所suǒ说shuō中zhōnɡ.非fēi此cǐ二èr种zhǒnɡ.如rú世shì尊zūn言yán.眼yǎn色sè为wéi缘yuán.生shēnɡ于yú眼yǎn识shí.眼yǎn有yǒu分fēn别bié.色sè尘chén无wú知zhī.识shí生shēnɡ其qí中zhōnɡ.则zé为wéi心xīn在zài.佛fó言yán.汝rǔ心xīn若ruò在zài.根ɡēn尘chén之zhī中zhōnɡ.此cǐ之zhī心xīn体tǐ.为wéi复fù兼jiān二èr.为wéi不bù兼jiān二èr.

若ruò兼jiān二èr者zhě.物wù体tǐ杂zá乱luàn.物wù非fēi体tǐ知zhī.成chénɡ敌dí两liǎnɡ立lì.云yún何hé为wéi中zhōnɡ.兼jiān二èr不bù成chénɡ.非fēi知zhī不bù知zhī.即jí无wú体tǐ性xìnɡ.中zhōnɡ何hé为wéi相xiànɡ.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.当dānɡ在zài中zhōnɡ间jiān.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ昔xī见jiàn佛fó.与yǔ大dà目mù连lián.须xū菩pú提tí.富fù楼lóu那nà.舍shè利lì弗fú.四sì大dà弟dì子zǐ.共ɡònɡ转zhuǎn法fǎ轮lún.常chánɡ言yán.觉jué知zhī分fēn别bié心xīn性xìnɡ.既jì不bú在zài内nèi.亦yì不bú在zài外wài.不bú在zài中zhōnɡ间jiān.俱jù无wú所suǒ在zài.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ之zhī为wéi心xīn.则zé我wǒ无wú著zhuó.名mínɡ为wéi心xīn不fǒu.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán觉jué知zhī.分fēn别bié心xīn性xìnɡ.俱jù无wú在zài者zhě.世shì间jiān虚xū空kōnɡ.水shuǐ陆lù飞fēi行xínɡ.诸zhū所suǒ物wù象xiànɡ.名mínɡ为wéi一yī切qiè.汝rǔ不bù著zhuó者zhě.为wéi在zài为wéi无wú.无wú则zé同tónɡ于yú.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.云yún何hé不bù著zhuó.有yǒu不bù著zhuó者zhě.不bù可kě名mínɡ无wú.无wú相xiànɡ则zé无wú.非fēi无wú则zé相xiànɡ.相xiànɡ有yǒu则zé在zài.云yún何hé无wú著zhuó.是shì故ɡù应yīnɡ知zhī.一yī切qiè无wú著zhuó.名mínɡ觉jué知zhī心xīn.无wú有yǒu是shì处chù.

尔ěr时shí阿ā难nán.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.偏piān袒tǎn右yòu肩jiān.右yòu膝xī著zhuó地dì.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ是shì如rú来lái.最zuì小xiǎo之zhī弟dì.蒙ménɡ佛fó慈cí爱ài.虽suī今jīn出chū家jiā.犹yóu恃shì憍jiāo怜lián.所suǒ以yǐ多duō闻wén.未wèi得dé无wú漏lòu.不bù能nénɡ折zhé伏fú.娑suō毗pí罗luó咒zhòu.为wéi彼bǐ所suǒ转zhuǎn.溺nì于yú淫yín舍shè.当dānɡ由yóu不bù知zhī.真zhēn际jì所suǒ诣yì.惟wéi愿yuàn世shì尊zūn.大dà慈cí哀āi愍mǐn.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.奢shē摩mó他tā路lù.令lìnɡ诸zhū阐chǎn提tí.隳huī弥mí戾lì车chē.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.倾qīnɡ渴kě翘qiáo伫zhù.钦qīn闻wén示shì诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.从cónɡ其qí面miàn门mén.放fànɡ种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ耀yào.如rú百bǎi千qiān日rì.普pǔ佛fó世shì界jiè.六liù种zhǒnɡ震zhèn动dònɡ.如rú是shì十shí方fānɡ.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.一yī时shí开kāi现xiàn.佛fó之zhī威wēi神shén.令lìnɡ诸zhū世shì界jiè.合hé成chénɡ一yī界jiè.其qí世shì界jiè中zhōnɡ.所suǒ有yǒu一yī切qiè.诸zhū大dà菩pú萨sà.皆jiē住zhù本běn国ɡuó.合hé掌zhǎnɡ承chénɡ听tīnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.种zhǒnɡ种zhǒnɡ颠diān倒dǎo.业yè种zhǒnɡ自zì然rán.如rú恶è叉chā聚jù.诸zhū修xiū行xínɡ人rén.不bù能nénɡ得dé成chénɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.乃nǎi至zhì别bié成chénɡ.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.及jí成chénɡ外wài道dào.诸zhū天tiān魔mó王wánɡ.及jí魔mó眷juàn属shǔ.皆jiē由yóu不bù知zhī.二èr种zhǒnɡ根ɡēn本běn.错cuò乱luàn修xiū习xí.犹yóu如rú煮zhǔ沙shā.欲yù成chénɡ嘉jiā馔zhuàn.纵zònɡ经jīnɡ尘chén劫jié.终zhōnɡ不bù能nénɡ得dé.

云yún何hé二èr种zhǒnɡ.阿ā难nán.一yī者zhě.无wú始shǐ生shēnɡ死sǐ根ɡēn本běn.则zé汝rǔ今jīn者zhě.与yǔ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.用yònɡ攀pān缘yuán心xīn.为wéi自zì性xìnɡ者zhě.二èr者zhě.无wú始shǐ菩pú提tí涅niè槃pán.元yuán清qīnɡ净jìnɡ体tǐ.则zé汝rǔ今jīn者zhě.识shí精jīnɡ元yuán明mínɡ.能nénɡ生shēnɡ诸zhū缘yuán.缘yuán所suǒ遗yí者zhě.由yóu诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.遗yí此cǐ本běn明mínɡ.虽suī终zhōnɡ日rì行xínɡ.而ér不bú自zì觉jué.枉wǎnɡ入rù诸zhū趣cù.

阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù知zhī.奢shē摩mó他tā路lù.愿yuàn出chū生shēnɡ死sǐ.今jīn复fù问wèn汝rǔ.即jí时shí如rú来lái.举jǔ金jīn色sè臂bì.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.语yǔ阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn不fǒu.阿ā难nán言yán见jiàn.佛fó言yán.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.举jǔ臂bì屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào我wǒ心xīn目mù.

佛fó言yán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ与yǔ大dà众zhònɡ.同tónɡ将jiānɡ眼yǎn见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ今jīn答dá我wǒ.如rú来lái屈qū指zhǐ.为wéi光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.曜yào汝rǔ心xīn目mù.汝rǔ目mù可kě见jiàn.以yǐ何hé为wéi心xīn.当dānɡ我wǒ拳quán曜yào.阿ā难nán言yán.如rú来lái现xiàn今jīn.征zhēnɡ心xīn所suǒ在zài.而ér我wǒ以yǐ心xīn.推tuī穷qiónɡ寻xún逐zhú.即jí能nénɡ推tuī者zhě.我wǒ将jiānɡ为wéi心xīn.

佛fó言yán.咄duō.阿ā难nán.此cǐ非fēi汝rǔ心xīn.阿ā难nán矍jué然rán.避bì座zuò合hé掌zhǎnɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.此cǐ非fēi我wǒ心xīn.当dānɡ名mínɡ何hé等děnɡ.佛fó告ɡào阿ā难nán.此cǐ是shì前qián尘chén.虚xū妄wànɡ相xiànɡ想xiǎnɡ.惑huò汝rǔ真zhēn性xìnɡ.由yóu汝rǔ无wú始shǐ.至zhì于yú今jīn生shēnɡ.认rèn贼zéi为wéi子zǐ.失shī汝rǔ元yuán常chánɡ.故ɡù受shòu轮lún转zhuǎn.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ佛fó宠chǒnɡ弟dì.心xīn爱ài佛fó故ɡù.令lìnɡ我wǒ出chū家jiā.我wǒ心xīn何hé独dú.供ɡònɡ养yǎnɡ如rú来lái.乃nǎi至zhì遍biàn历lì.恒hénɡ沙shā国ɡuó土tǔ.承chénɡ事shì诸zhū佛fó.及jí善shàn知zhī识shí.发fā大dà勇yǒnɡ猛měnɡ.行xínɡ诸zhū一yī切qiè.难nán行xínɡ法fǎ事shì.皆jiē用yònɡ此cǐ心xīn.纵zònɡ令lìnɡ谤bànɡ法fǎ.永yǒnɡ退tuì善shàn根ɡēn.亦yì因yīn此cǐ心xīn.若ruò此cǐ发fā明mínɡ.不bú是shi心xīn者zhě.我wǒ乃nǎi无wú心xīn.同tónɡ诸zhū土tǔ木mù.离lí此cǐ觉jué知zhī.更ɡènɡ无wú所suǒ有yǒu.云yún何hé如rú来lái.说shuō此cǐ非fēi心xīn.我wǒ实shí惊jīnɡ怖bù.兼jiān此cǐ大dà众zhònɡ.无wú不bù疑yí惑huò.惟wéi垂chuí大dà悲bēi.开kāi示shì未wèi悟wù.

尔ěr时shí世shì尊zūn.开kāi示shì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.欲yù令lìnɡ心xīn入rù.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.于yú师shī子zǐ座zuò.摩mó阿ā难nán顶dǐnɡ.而ér告ɡào之zhī言yán.如rú来lái常chánɡ说shuō.诸zhū法fǎ所suǒ生shēnɡ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.一yī切qiè因yīn果ɡuǒ.世shì界jiè微wēi尘chén.因yīn心xīn成chénɡ体tǐ.阿ā难nán.若ruò诸zhū世shì界jiè.一yī切qiè所suǒ有yǒu.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.草cǎo叶yè缕lǚ结jié.诘jié其qí根ɡēn元yuán.咸xián有yǒu体tǐ性xìnɡ.纵zònɡ令lìnɡ虚xū空kōnɡ.亦yì有yǒu名mínɡ貌mào.何hé况kuànɡ清qīnɡ净jìnɡ.妙miào净jìnɡ明mínɡ心xīn.性xìnɡ一yī切qiè心xīn.而ér自zì无wú体tǐ.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30