当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

若ruò汝rǔ执zhí吝lìn.分fēn别bié觉jué观ɡuān.所suǒ了liǎo知zhī性xìnɡ.必bì为wéi心xīn者zhě.此cǐ心xīn即jí应yīnɡ.离lí诸zhū一yī切qiè.色sè香xiānɡ味wèi触chù.诸zhū尘chén事shì业yè.别bié有yǒu全quán性xìnɡ.如rú汝rǔ今jīn者zhě.承chénɡ听tīnɡ我wǒ法fǎ.此cǐ则zé因yīn声shēnɡ.而ér有yǒu分fēn别bié.纵zònɡ灭miè一yī切qiè.见jiàn闻wén觉jué知zhī.内nèi守shǒu幽yōu闲xián.犹yóu为wéi法fǎ尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.

我wǒ非fēi敕chì汝rǔ.执zhí为wéi非fēi心xīn.但dàn汝rǔ于yú心xīn.微wēi细xì揣chuǎi摩mó.若ruò离lí前qián尘chén.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.即jí真zhēn汝rǔ心xīn.若ruò分fēn别bié性xìnɡ.离lí尘chén无wú体tǐ.斯sī则zé前qián尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.尘chén非fēi常chánɡ住zhù.若ruò变biàn灭miè时shí.此cǐ心xīn则zé同tónɡ.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.则zé汝rǔ法fǎ身shēn.同tónɡ于yú断duàn灭miè.其qí谁shuí修xiū证zhènɡ.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.

即jí时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.默mò然rán自zì失shī.佛fó告ɡào阿ā难nán.世shì间jiān一yī切qiè.诸zhū修xiū学xué人rén.现xiàn前qián虽suī成chénɡ.九jiǔ次cì第dì定dìnɡ.不bù得dé漏lòu尽jìn.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu执zhí此cǐ.生shēnɡ死sǐ妄wànɡ想xiǎnɡ.误wù为wéi真zhēn实shí.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.虽suī得dé多duō闻wén.不bù成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

阿ā难nán闻wén已yǐ.重chónɡ复fù悲bēi泪lèi.五wǔ体tǐ投tóu地dì.长chánɡ跪ɡuì合hé掌zhǎnɡ.而ér白bái佛fó言yán.自zì我wǒ从cónɡ佛fó.发fā心xīn出chū家jiā.恃shì佛fó威wēi神shén.常chánɡ自zì思sī惟wéi.无wú劳láo我wǒ修xiū.将jiānɡ谓wèi如rú来lái.惠huì我wǒ三sān昧mèi.不bù知zhī身shēn心xīn.本běn不bù相xiānɡ代dài.失shī我wǒ本běn心xīn.虽suī身shēn出chū家jiā.心xīn不bú入rù道dào.譬pì如rú穷qiónɡ子zǐ.舍shě父fù逃táo逝shì.

今jīn日rì乃nǎi知zhī.虽suī有yǒu多duō闻wén.若ruò不bù修xiū行xínɡ.与yǔ不bù闻wén等děnɡ.如rú人rén说shuō食shí.终zhōnɡ不bù能nénɡ饱bǎo.世shì尊zūn.我wǒ等děnɡ今jīn者zhě.二èr障zhànɡ所suǒ缠chán.良liánɡ由yóu不bù知zhī.寂jì常chánɡ心xīn性xìnɡ.惟wéi愿yuàn如rú来lái.哀āi愍mǐn穷qiónɡ露lù.发fā妙miào明mínɡ心xīn.开kāi我wǒ道dào眼yǎn.

即jí时shí如rú来lái.从cónɡ胸xiōnɡ卍wàn字zì.涌yǒnɡ出chū宝bǎo光ɡuānɡ.其qí光ɡuānɡ晃huǎnɡ昱yù.有yǒu百bǎi千qiān色sè.十shí方fānɡ微wēi尘chén.普pǔ佛fó世shì界jiè.一yī时shí周zhōu遍biàn.遍biàn灌ɡuàn十shí方fānɡ.所suǒ有yǒu宝bǎo刹chà.诸zhū如rú来lái顶dǐnɡ.旋xuán至zhì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.告ɡào阿ā难nán言yán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.建jiàn大dà法fǎ幢chuánɡ.亦yì令lìnɡ十shí方fānɡ.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.获huò妙miào微wēi密mì.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ心xīn.得dé清qīnɡ净jìnɡ眼yǎn.

阿ā难nán.汝rǔ先xiān答dá我wǒ.见jiàn光ɡuānɡ明mínɡ拳quán.此cǐ拳quán光ɡuānɡ明mínɡ.因yīn何hé所suǒ有yǒu.云yún何hé成chénɡ拳quán.汝rǔ将jiānɡ谁shuí见jiàn.阿ā难nán言yán.由yóu佛fó全quán体tǐ.阎yán浮fú檀tán金jīn.赩xì如rú宝bǎo山shān.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ生shēnɡ.故ɡù有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.我wǒ实shí眼yǎn观ɡuān.五wǔ轮lún指zhǐ端duān.屈qū握wò示shì人rén.故ɡù有yǒu拳quán相xiànɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.如rú来lái今jīn日rì.实shí言yán告ɡào汝rǔ.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.要yào以yǐ譬pì喻yù.而ér得dé开kāi悟wù.阿ā难nán.譬pì如rú我wǒ拳quán.若ruò无wú我wǒ手shǒu.不bù成chénɡ我wǒ拳quán.若ruò无wú汝rǔ眼yǎn.不bù成chénɡ汝rǔ见jiàn.以yǐ汝rǔ眼yǎn根ɡēn.例lì我wǒ拳quán理lǐ.其qí义yì均jūn不fǒu.

阿ā难nán言yán.唯wéi然rán世shì尊zūn.既jì无wú我wǒ眼yǎn.不bù成chénɡ我wǒ见jiàn.以yǐ我wǒ眼yǎn根gēn.例lì如rú来lái拳quán.事shì义yì相xiānɡ类lèi.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ言yán相xiānɡ类lèi.是shì义yì不bù然rán.何hé以yǐ故ɡù.如rú无wú手shǒu人rén.拳quán毕bì竟jìnɡ灭miè.彼bǐ无wú眼yǎn者zhě.非fēi见jiàn全quán无wú.所suǒ以yǐ者zhě何hé.汝rǔ试shì于yú途tú.询xún问wèn盲mánɡ人rén.汝rǔ何hé所suǒ见jiàn.彼bǐ诸zhū盲mánɡ人rén.必bì来lái答dá汝rǔ.我wǒ今jīn眼yǎn前qián.唯wéi见jiàn黑hēi暗àn.更ɡènɡ无wú他tā瞩zhǔ.以yǐ是shì义yì观ɡuān.前qián尘chén自zì暗àn.见jiàn何hé亏kuī损sǔn.

阿ā难nán言yán.诸zhū盲mánɡ眼yǎn前qián.唯wéi睹dǔ黑hēi暗àn.云yún何hé成chénɡ见jiàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.诸zhū盲mánɡ无wú眼yǎn.唯wéi观ɡuān黑hēi暗àn.与yǔ有yǒu眼yǎn人rén.处chǔ于yú暗àn室shì.二èr黑hēi有yǒu别bié.为wéi无wú有yǒu别bié.如rú是shì世shì尊zūn.此cǐ暗àn中zhōnɡ人rén.与yǔ彼bǐ群qún盲mánɡ.二èr黑hēi校jiào量liànɡ.曾cénɡ无wú有yǒu异yì.

阿ā难nán.若ruò无wú眼yǎn人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū得dé眼yǎn光ɡuānɡ.还huán于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.名mínɡ眼yǎn见jiàn者zhě.彼bǐ暗àn中zhōnɡ人rén.全quán见jiàn前qián黑hēi.忽hū获huò灯dēnɡ光ɡuānɡ.亦yì于yú前qián尘chén.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ色sè.应yīnɡ名mínɡ灯dēnɡ见jiàn.若ruò灯dēnɡ见jiàn者zhě.灯dēnɡ能nénɡ有yǒu见jiàn.自zì不bù名mínɡ灯dēnɡ.又yòu则zé灯dēnɡ观ɡuān.何hé关ɡuān汝rǔ事shì.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.灯dēnɡ能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn者zhě.是shì眼yǎn非fēi灯dēnɡ.眼yǎn能nénɡ显xiǎn色sè.如rú是shì见jiàn性xìnɡ.是shì心xīn非fēi眼yǎn.

阿ā难nán虽suī复fù.得dé闻wén是shì言yán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.口kǒu已yǐ默mò然rán.心xīn未wèi开kāi悟wù.犹yóu冀jì如rú来lái.慈cí音yīn宣xuān示shì.合hé掌zhǎnɡ清qīnɡ心xīn.伫zhù佛fó悲bēi诲huì.

尔ěr时shí世shì尊zūn.舒shū兜dōu罗luó绵mián.网wǎnɡ相xiànɡ光ɡuānɡ手shǒu.开kāi五wǔ轮lún指zhǐ.诲huì敕chì阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.我wǒ初chū成chénɡ道dào.于yú鹿lù园yuán中zhōnɡ.为wèi阿ā若ruò多duō.五wǔ比bǐ丘qiū等děnɡ.及jí汝rǔ四sì众zhònɡ言yán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.不bù成chénɡ菩pú提tí.及jí阿ā罗luó汉hàn.皆jiē由yóu客kè尘chén.烦fán恼nǎo所suǒ误wù.汝rǔ等děnɡ当dānɡ时shí.因yīn何hé开kāi悟wù.今jīn成chénɡ圣shènɡ果ɡuǒ.

时shí憍jiāo陈chén那nà.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ今jīn长zhǎng老lǎo.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.独dú得dé解jiě名mínɡ.因yīn悟wù客kè尘chén.二èr字zì成chénɡ果ɡuǒ.世shì尊zūn.譬pì如rú行xínɡ客kè.投tóu寄jì旅lǚ亭tínɡ.或huò宿sù或huò食shí.宿sù食shí事shì毕bì.俶chù装zhuānɡ前qián途tú.不bù遑huánɡ安ān住zhù.若ruò实shí主zhǔ人rén.自zì无wú攸yōu往wǎnɡ.

如rú是shì思sī惟wéi.不bú住zhù名mínɡ客kè.住zhù名mínɡ主zhǔ人rén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ为wéi客kè义yì.又yòu如rú新xīn霁jì.清qīnɡ旸yánɡ升shēnɡ天tiān.光ɡuānɡ入rù隙xì中zhōnɡ.发fā明mínɡ空kōnɡ中zhōnɡ.诸zhū有yǒu尘chén相xiànɡ.尘chén质zhì摇yáo动dònɡ.虚xū空kōnɡ寂jì然rán.如rú是shì思sī惟wéi.澄chénɡ寂jì名mínɡ空kōnɡ.摇yáo动dònɡ名mínɡ尘chén.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ为wéi尘chén义yì.佛fó言yán如rú是shì.

即jí时shí如rú来lái.于yú大dà众zhònɡ中zhōnɡ.屈qū五wǔ轮lún指zhǐ.屈qū已yǐ复fù开kāi.开kāi已yǐ又yòu屈qū.谓wèi阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn何hé见jiàn.阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.百bǎi宝bǎo轮lún掌zhǎnɡ.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ见jiàn我wǒ手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.为wéi是shì我wǒ手shǒu.有yǒu开kāi有yǒu合hé.为wéi复fù汝rǔ见jiàn.有yǒu开kāi有yǒu合hé.

阿ā难nán言yán.世shì尊zūn宝bǎo手shǒu.众zhònɡ中zhōnɡ开kāi合hé.我wǒ见jiàn如rú来lái.手shǒu自zì开kāi合hé.非fēi我wǒ见jiàn性xìnɡ.有yǒu开kāi有yǒu合hé.佛fó言yán.谁shuí动dònɡ谁shuí静jìnɡ.阿ā难nán言yán.佛fó手shǒu不bú住zhù.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu静jìnɡ.谁shuí为wéi无wú住zhù.佛fó言yán如rú是shì.

如rú来lái于yú是shì.从cónɡ轮lún掌zhǎnɡ中zhōnɡ.飞fēi一yī宝bǎo光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán右yòu.即jí时shí阿ā难nán.回huí首shǒu右yòu盼pàn.又yòu放fànɡ一yī光ɡuānɡ.在zài阿ā难nán左zuǒ.阿ā难nán又yòu则zé.回huí首shǒu左zuǒ盼pàn.佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ头tóu今jīn日rì.因yīn何hé摇yáo动dònɡ.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30