当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

譬pì如rú澄chénɡ清qīnɡ.百bǎi千qiān大dà海hǎi.弃qì之zhī唯wéi认rèn.一yī浮fú沤ōu体tǐ.目mù为wéi全quán潮cháo.穷qiónɡ尽jìn瀛yínɡ渤bó.汝rǔ等děnɡ即jí是shì.迷mí中zhōnɡ倍bèi人rén.如rú我wǒ垂chuí手shǒu.等děnɡ无wú差chā别bié.如rú来lái说shuō为wéi.可kě怜lián愍mǐn者zhě.

阿ā难nán承chénɡ佛fó.悲bēi救jiù深shēn诲huì.垂chuí泣qì叉chā手shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ虽suī承chénɡ佛fó.如rú是shì妙miào音yīn.悟wù妙miào明mínɡ心xīn.元yuán所suǒ圆yuán满mǎn.常chánɡ住zhù心xīn地dì.而ér我wǒ悟wù佛fó.现xiàn说shuō法fǎ音yīn.现xiàn以yǐ缘yuán心xīn.允yǔn所suǒ瞻zhān仰yǎnɡ.徒tú获huò此cǐ心xīn.未wèi敢ɡǎn认rèn为wéi.本běn元yuán心xīn地dì.愿yuàn佛fó哀āi愍mǐn.宣xuān示shì圆yuán音yīn.拔bá我wǒ疑yí根ɡēn.归ɡuī无wú上shànɡ道dào.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ尚shànɡ以yǐ.缘yuán心xīn听tīnɡ法fǎ.此cǐ法fǎ亦yì缘yuán.非fēi得děi法fǎ性xìnɡ.如rú人rén以yǐ手shǒu.指zhǐ月yuè示shì人rén.彼bǐ人rén因yīn指zhǐ.当dānɡ应yīnɡ看kàn月yuè.若ruò复fù观ɡuān指zhǐ.以yǐ为wéi月yuè体tǐ.此cǐ人rén岂qǐ唯wéi.亡wánɡ失shī月yuè轮lún.亦yì亡wánɡ其qí指zhǐ.何hé以yǐ故ɡù.以yǐ所suǒ标biāo指zhǐ.为wéi明mínɡ月yuè故ɡù.岂qǐ唯wéi亡wánɡ指zhǐ.亦yì复fù不bù识shí.明mínɡ之zhī与yǔ暗àn.何hé以yǐ故ɡù.即jí以yǐ指zhǐ体tǐ.为wéi月yuè明mínɡ性xìnɡ.明mínɡ暗àn二èr性xìnɡ.无wú所suǒ了liǎo故ɡù.

汝rǔ亦yì如rú是shì.若ruò以yǐ分fēn别bié.我wǒ说shuō法fǎ音yīn.为wéi汝rǔ心xīn者zhě.此cǐ心xīn自zì应yīnɡ.离lí分fēn别bié音yīn.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.譬pì如rú有yǒu客kè.寄jì宿sù旅lǚ亭tínɡ.暂zàn止zhǐ便biàn去qù.终zhōnɡ不bù常chánɡ住zhù.而ér掌zhǎnɡ亭tínɡ人rén.都dōu无wú所suǒ去qù.名mínɡ为wéi亭tínɡ主zhǔ.此cǐ亦yì如rú是shì.若ruò真zhēn汝rǔ心xīn.则zé无wú所suǒ去qù.云yún何hé离lí声shēnɡ.无wú分fēn别bié性xìnɡ.

斯sī则zé岂qǐ唯wéi.声shēnɡ分fēn别bié心xīn.分fēn别bié我wǒ容rónɡ.离lí诸zhū色sè相xiàng.无wú分fēn别bié性xìnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.分fēn别bié都dōu无wú.非fēi色sè非fēi空kōnɡ.拘jū舍shè离lí等děnɡ.昧mèi为wéi冥mínɡ谛dì.离lí诸zhū法fǎ缘yuán.无wú分fēn别bié性xìnɡ.则zé汝rǔ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.云yún何hé为wéi主zhǔ.

阿ā难nán言yán.若ruò我wǒ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.则zé如rú来lái说shuō.妙miào明mínɡ元yuán心xīn.云yún何hé无wú还huán.惟wéi垂chuí哀āi愍mǐn.为wèi我wǒ宣xuān说shuō.佛fó告ɡào阿ā难nán.且qiě汝rǔ见jiàn我wǒ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ元yuán.此cǐ见jiàn虽suī非fēi.妙miào精jīnɡ明mínɡ心xīn.如rú第dì二èr月yuè.非fēi是shì月yuè影yǐnɡ.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.今jīn当dānɡ示shì汝rǔ.无wú所suǒ还huán地dì.

阿ā难nán.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.洞dònɡ开kāi东dōnɡ方fānɡ.日rì轮lún升shēnɡ天tiān.则zé有yǒu明mínɡ耀yào.中zhōnɡ夜yè黑hēi月yuè.云yún雾wù晦huì暝mínɡ.则zé复fù昏hūn暗àn.户hù牖yǒu之zhī隙xì.则zé复fù见jiàn通tōnɡ.墙qiánɡ宇yǔ之zhī间jiān.则zé复fù观ɡuān壅yōnɡ.分fēn别bié之zhī处chù.则zé复fù见jiàn缘yuán.顽wán虚xū之zhī中zhōnɡ.遍biàn是shì空kōnɡ性xìnɡ.郁yù孛bó之zhī象xiànɡ.则zé纡yū昏hūn尘chén.澄chénɡ霁jì敛liǎn氛fēn.又yòu观ɡuān清qīnɡ净jìnɡ.

阿ā难nán.汝rǔ咸xián看kàn此cǐ.诸zhū变biàn化huà相xiànɡ.吾wú今jīn各ɡè还huán.本běn所suǒ因yīn处chù.云yún何hé本běn因yīn.阿ā难nán.此cǐ诸zhū变biàn化huà.明mínɡ还huán日rì轮lún.何hé以yǐ故ɡù.无wú日rì不bù明mínɡ.明mínɡ因yīn属shǔ日rì.是shì故ɡù还huán日rì.暗àn还huán黑hēi月yuè.通tōnɡ还huán户hù牖yǒu.壅yōnɡ还huán墙qiánɡ宇yǔ.缘yuán还huán分fēn别bié.顽wán虚xū还huán空kōnɡ.郁yù孛bó还huán尘chén.清qīnɡ明mínɡ还huán霁jì.则zé诸zhū世shì间jiān.一yī切qiè所suǒ有yǒu.不bù出chū斯sī类lèi.

汝rǔ见jiàn八bā种zhǒnɡ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ性xìnɡ.当dānɡ欲yù谁shuí还huán.何hé以yǐ故ɡù.若ruò还huán于yú明mínɡ.则zé不bù明mínɡ时shí.无wú复fù见jiàn暗àn.虽suī明mínɡ暗àn等děnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ差chā别bié.见jiàn无wú差chā别bié.诸zhū可kě还huán者zhě.自zì然rán非fēi汝rǔ.不bù汝rǔ还huán者zhě.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.则zé知zhī汝rǔ心xīn.本běn妙miào明mínɡ净jìnɡ.汝rǔ自zì迷mí闷mèn.丧sànɡ本běn受shòu轮lún.于yú生shēnɡ死sǐ中zhōnɡ.常chánɡ被bèi漂piāo溺nì.是shì故ɡù如rú来lái.名mínɡ可kě怜lián愍mǐn.阿ā难nán言yán.我wǒ虽suī识shí此cǐ.见jiàn性xìnɡ无wú还huán.云yún何hé得dé知zhī.是shì我wǒ真zhēn性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.今jīn汝rǔ未wèi得dé.无wú漏lòu清qīnɡ净jìnɡ.承chénɡ佛fó神shén力lì.见jiàn于yú初chū禅chán.得dé无wú障zhànɡ碍ài.而ér阿ā那nà律lǜ.见jiàn阎yán浮fú提tí.如rú观guān掌zhǎnɡ中zhōnɡ.庵ān摩mó罗luó果ɡuǒ.诸zhū菩pú萨sà等děnɡ.见jiàn百bǎi千qiān界jiè.十shí方fānɡ如rú来lái.穷qiónɡ尽jìn微wēi尘chén.清qīnɡ净jìnɡ国ɡuó土tǔ.无wú所suǒ不bù瞩zhǔ.众zhònɡ生shēnɡ洞dònɡ视shì.不bú过ɡuò分fēn寸cùn.

阿ā难nán.且qiě吾wú与yú汝rǔ.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.所suǒ住zhù宫ɡōnɡ殿diàn.中zhōnɡ间jiān遍biàn览lǎn.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.虽suī有yǒu昏hūn明mínɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ形xínɡ像xiànɡ.无wú非fēi前qián尘chén.分fēn别bié留liú碍ài.汝rǔ应yīnɡ于yú此cǐ.分fēn别bié自zì他tā.今jīn吾wú将jiānɡ汝rǔ.择zé于yú见jiàn中zhōnɡ.谁shuí是shì我wǒ体tǐ.谁shuí为wéi物wù象xiànɡ.

阿ā难nán.极jí汝rǔ见jiàn源yuán.从cónɡ日rì月yuè宫ɡōnɡ.是shì物wù非fēi汝rǔ.至zhì七qī金jīn山shān.周zhōu遍biàn谛dì观ɡuān.虽suī种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.亦yì物wù非fēi汝rǔ.渐jiàn渐jiàn更ɡènɡ观ɡuān.云yún腾ténɡ鸟niǎo飞fēi.风fēnɡ动dònɡ尘chén起qǐ.树shù木mù山shān川chuān.草cǎo芥jiè人rén畜chù.咸xián物wù非fēi汝rǔ.

阿ā难nán.是shì诸zhū近jìn远yuǎn.诸zhū有yǒu物wù性xìnɡ.虽suī复fù差chā殊shū.同tónɡ汝rǔ见jiàn精jīnɡ.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ瞩zhǔ.则zé诸zhū物wù类lèi.自zì有yǒu差chā别bié.见jiàn性xìnɡ无wú殊shū.此cǐ精jīnɡ妙miào明mínɡ.诚chénɡ汝rǔ见jiàn性xìnɡ.若ruò见jiàn是shì物wù.则zé汝rǔ亦yì可kě.见jiàn吾wú之zhī见jiàn.若ruò同tónɡ见jiàn者zhě.名mínɡ为wéi见jiàn吾wú.吾wú不bú见jiàn时shí.何hé不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī处chù.

若ruò见jiàn不bú见jiàn.自zì然rán非fēi彼bǐ.不bú见jiàn之zhī相xiànɡ.若ruò不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī地dì.自zì然rán非fēi物wù.云yún何hé非fēi汝rǔ.又yòu则zé汝rǔ今jīn.见jiàn物wù之zhī时shí.汝rǔ既jì见jiàn物wù.物wù亦yì见jiàn汝rǔ.体tǐ性xìnɡ纷fēn杂zá.则zé汝rǔ与yǔ我wǒ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.不bù成chénɡ安ān立lì.阿ā难nán.若ruò汝rǔ见jiàn时shí.是shì汝rǔ非fēi我wǒ.见jiàn性xìnɡ周zhōu遍biàn.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.云yún何hé自zì疑yí.汝rǔ之zhī真zhēn性xìnɡ.性xìnɡ汝rǔ不bù真zhēn.取qǔ我wǒ求qiú实shí.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn性xìnɡ.必bì我wǒ非fēi余yú.我wǒ与yǔ如rú来lái.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.胜shènɡ藏zànɡ宝bǎo殿diàn.居jū日rì月yuè宫ɡōnɡ.此cǐ见jiàn周zhōu圆yuán.遍biàn娑suō婆pó国ɡuó.退tuì归ɡuī精jīnɡ舍shè.只zhǐ见jiàn伽qié蓝lán.清qīnɡ心xīn户hù堂tánɡ.但dàn瞻zhān檐yán庑wǔ.世shì尊zūn.此cǐ见jiàn如rú是shì.其qí体tǐ本běn来lái.周zhōu遍biàn一yī界jiè.今jīn在zài室shì中zhōnɡ.唯wéi满mǎn一yī室shì.为wéi复fù此cǐ见jiàn.缩suō大dà为wéi小xiǎo.为wéi当dānɡ墙qiánɡ宇yǔ.夹jiá令lìnɡ断duàn绝jué.我wǒ今jīn不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.愿yuàn垂chuí弘hónɡ慈cí.为wèi我wǒ敷fū演yǎn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè世shì间jiān.大dà小xiǎo内nèi外wài.诸zhū所suǒ事shì业yè.各ɡè属shǔ前qián尘chén.不bù应yīnɡ说shuō言yán.见jiàn有yǒu舒shū缩suō.譬pì如rú方fānɡ器qì.中zhōnɡ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ方fānɡ器qì中zhōnɡ.所suǒ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.为wéi复fù定dìnɡ方fānɡ.为wéi不bú定dìnɡ方fānɡ.若ruò定dìnɡ方fānɡ者zhě.别bié安ān圆yuán器qì.空kōnɡ应yīnɡ不bù圆yuán.若ruò不bú定dìnɡ者zhě.在zài方fānɡ器qì中zhōnɡ.应yīnɡ无wú方fānɡ空kōnɡ.汝rǔ言yán不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.义yì性xìnɡ如rú是shì.云yún何hé为wéi在zài.

阿ā难nán.若ruò复fù欲yù令lìnɡ.入rù无wú方fānɡ圆yuán.但dàn除chú器qì方fānɡ.空kōnɡ体tǐ无wú方fānɡ.不bù应yīnɡ说shuō言yán.更ɡènɡ除chú虚xū空kōnɡ.方fānɡ相xiànɡ所suǒ在zài.若ruò如rú汝rǔ问wèn.入rù室shì之zhī时shí.缩suō见jiàn令lìnɡ小xiǎo.仰yǎnɡ观ɡuān日rì时shí.汝rǔ岂qǐ挽wǎn见jiàn.齐qí于yú日rì面miàn.若ruò筑zhù墙qiánɡ宇yǔ.能nénɡ夹jiá见jiàn断duàn.穿chuān为wéi小xiǎo窦dòu.宁nìnɡ无wú续xù迹jì.是shì义yì不bù然rán.

一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.迷mí己jǐ为wéi物wù.失shī于yú本běn心xīn.为wéi物wù所suǒ转zhuǎn.故ɡù于yú是shì中zhōnɡ.观ɡuān大dà观ɡuān小xiǎo.若ruò能nénɡ转zhuǎn物wù.则zé同tónɡ如rú来lái.身shēn心xīn圆yuán明mínɡ.不bú动dònɡ道dào场chǎnɡ.于yú一yī毛máo端duān.遍biàn能nénɡ含hán受shòu.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30