当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

阿ā难nán言yán.我wǒ见jiàn如rú来lái.出chū妙miào宝bǎo光ɡuānɡ.来lái我wǒ左zuǒ右yòu.故ɡù左zuǒ右yòu观ɡuān.头tóu自zì摇yáo动dònɡ.阿ā难nán.汝rǔ盼pàn佛fó光ɡuānɡ.左zuǒ右yòu动dònɡ头tóu.为wéi汝rǔ头tóu动dònɡ.为wéi复fù见jiàn动dònɡ.世shì尊zūn.我wǒ头tóu自zì动dònɡ.而ér我wǒ见jiàn性xìnɡ.尚shànɡ无wú有yǒu止zhǐ.谁shuí为wéi摇yáo动dònɡ.佛fó言yán如rú是shì.

于yú是shì如rú来lái.普pǔ告ɡào大dà众zhònɡ.若ruò复fù众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ摇yáo动dònɡ者zhě.名mínɡ之zhī为wéi尘chén.以yǐ不bú住zhù者zhě.名mínɡ之zhī为wéi客kè.汝rǔ观ɡuān阿ā难nán.头tóu自zì动dònɡ摇yáo.见jiàn无wú所suǒ动dònɡ.又yòu汝rǔ观ɡuān我wǒ.手shǒu自zì开kāi合hé.见jiàn无wú舒shū卷juǎn.云yún何hé汝rǔ今jīn.以yǐ动dònɡ为wéi身shēn.以yǐ动dònɡ为wéi境jìnɡ.从cónɡ始shǐ洎jì终zhōnɡ.念niàn念niàn生shēnɡ灭miè.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.性xìnɡ心xīn失shī真zhēn.认rèn物wù为wéi己jǐ.轮lún回huí是shì中zhōnɡ.自zì取qǔ流liú转zhuǎn.

【卷二】

尔ěr时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó示shì诲huì.身shēn心xīn泰tài然rán.念niàn无wú始shǐ来lái.失shī却què本běn心xīn.妄wànɡ认rèn缘yuán尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.今jīn日rì开kāi悟wù.如rú失shī乳rǔ儿ér.忽hū遇yù慈cí母mǔ.合hé掌zhǎnɡ礼lǐ佛fó.愿yuàn闻wén如rú来lái.显xiǎn出chū身shēn心xīn.真zhēn妄wànɡ虚xū实shí.现xiàn前qián生shēnɡ灭miè.与yǔ不bù生shēnɡ灭miè.二èr发fā明mínɡ性xìnɡ.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ昔xī未wèi承chénɡ.诸zhū佛fó诲huì敕chì.见jiàn迦jiā旃zhān延yán.毗pí罗luó胝zhī子zǐ.咸xián言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu断duàn灭miè.名mínɡ为wéi涅niè槃pán.我wǒ虽suī值zhí佛fó.今jīn犹yóu狐hú疑yí.云yún何hé发fā挥huī.证zhènɡ知zhī此cǐ心xīn.不bù生shēnɡ灭miè地dì.今jīn此cǐ大dà众zhònɡ.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.咸xián皆jiē愿yuàn闻wén.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ身shēn现xiàn在zài.今jīn复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ此cǐ肉ròu身shēn.为wéi同tónɡ金jīn刚ɡānɡ.常chánɡ住zhù不bù朽xiǔ.为wéi复fù变biàn坏huài.世shì尊zūn.我wǒ今jīn此cǐ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ未wèi曾cénɡ灭miè.云yún何hé知zhī灭miè.世shì尊zūn.我wǒ此cǐ无wú常chánɡ.变biàn坏huài之zhī身shēn.虽suī未wèi曾cénɡ灭miè.我wǒ观ɡuān现xiàn前qián.念niàn念niàn迁qiān谢xiè.新xīn新xīn不bú住zhù.如rú火huǒ成chénɡ灰huī.渐jiàn渐jiàn销xiāo殒yǔn.殒yǔn亡wánɡ不bù息xī.决jué知zhī此cǐ身shēn.当dānɡ从cónɡ灭miè尽jìn.佛fó言yán如rú是shì.

大dà王wáng.汝rǔ今jīn生shēnɡ龄línɡ.已yǐ从cónɡ衰shuāi老lǎo.颜yán貌mào何hé如rú.童tónɡ子zǐ之zhī时shí.世shì尊zūn.我wǒ昔xī孩hái孺rú.肤fū腠còu润rùn泽zé.年nián至zhì长zhǎnɡ成chénɡ.血xuè气qì充chōnɡ满mǎn.而ér今jīn颓tuí龄línɡ.迫pò于yú衰shuāi耄mào.形xínɡ色sè枯kū悴cuì.精jīnɡ神shén昏hūn昧mèi.发fà白bái面miàn皱zhòu.逮dài将jiānɡ不bù久jiǔ.如rú何hé见jiàn比bǐ.充chōnɡ盛shènɡ之zhī时shí.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ之zhī形xínɡ容rónɡ.应yīnɡ不bú顿dùn朽xiǔ.王wánɡ言yán.世shì尊zūn.变biàn化huà密mì移yí.我wǒ诚chénɡ不bù觉jué.寒hán暑shǔ迁qiān流liú.渐jiàn至zhì于yú此cǐ.何hé以yǐ故ɡù.我wǒ年nián二èr十shí.虽suī号hào年nián少shào.颜yán貌mào已yǐ老lǎo.初chū十shí岁suì时shí.三sān十shí之zhī年nián.又yòu衰shuāi二èr十shí.于yú今jīn六liù十shí.又yòu过ɡuò于yú二èr.观ɡuān五wǔ十shí时shí.宛wǎn然rán强qiánɡ壮zhuànɡ.

世shì尊zūn.我wǒ见jiàn密mì移yí.虽suī此cǐ殂cú落luò.其qí间jiān流liú易yì.且qiě限xiàn十shí年nián.若ruò复fù令lìnɡ我wǒ.微wēi细xì思sī惟wéi.其qí变biàn宁nìng唯wéi.一yī纪jì二èr纪jì.实shí为wéi年nián变biàn.岂qǐ唯wéi年nián变biàn.亦yì兼jiān月yuè化huà.何hé直zhí月yuè化huà.兼jiān又yòu日rì迁qiān.沉chén思sī谛dì观ɡuān.刹chà那nà刹chà那nà.念niàn念niàn之zhī间jiān.不bù得dé停tínɡ住zhù.故ɡù知zhī我wǒ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ见jiàn变biàn化huà.迁qiān改ɡǎi不bù停tínɡ.悟wù知zhī汝rǔ灭miè.亦yì于yú灭miè时shí.汝rǔ知zhī身shēn中zhōnɡ.有yǒu不bú灭miè耶yé.波bō斯sī匿nì王wánɡ.合hé掌zhǎnɡ白bái佛fó.我wǒ实shí不bù知zhī.佛fó言yán.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.大dà王wánɡ.汝rǔ年nián几jǐ时shí.见jiàn恒hénɡ河hé水shuǐ.王wánɡ言yán.我wǒ生shēnɡ三sān岁suì.慈cí母mǔ携xié我wǒ.谒yè耆qí婆pó天tiān.经jīnɡ过ɡuò此cǐ流liú.尔ěr时shí即jí知zhī.是shì恒hénɡ河hé水shuǐ.

佛fó言yán.大dà王wáng.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.二èr十shí之zhī时shí.衰shuāi于yú十shí岁suì.乃nǎi至zhì六liù十shí.日rì月yuè岁suì时shí.念niàn念niàn迁qiān变biàn.则zé汝rǔ三sān岁suì.见jiàn此cǐ河hé时shí.至zhì年nián十shí三sān.其qí水shuǐ云yún何hé.王wánɡ言yán.如rú三sān岁suì时shí.宛wǎn然rán无wú异yì.乃nǎi至zhì于yú今jīn.年nián六liù十shí二èr.亦yì无wú有yǒu异yì.

佛fó言yán.汝rǔ今jīn自zì伤shānɡ.发fà白bái面miàn皱zhòu.其qí面miàn必bì定dìnɡ.皱zhòu于yú童tónɡ年nián.则zé汝rǔ今jīn时shí.观ɡuān此cǐ恒hénɡ河hé.与yǔ昔xī童tónɡ时shí.观ɡuān河hé之zhī见jiàn.有yǒu童tónɡ耄mào不fǒu.王wánɡ言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ面miàn虽suī皱zhòu.而ér此cǐ见jiàn精jīnɡ.性xìnɡ未wèi曾cénɡ皱zhòu.皱zhòu者zhě为wéi变biàn.不bú皱zhòu非fēi变biàn.变biàn者zhě受shòu灭miè.彼bǐ不bú变biàn者zhě.元yuán无wú生shēnɡ灭miè.云yún何hé于yú中zhōnɡ.受shòu汝rǔ生shēnɡ死sǐ.而ér犹yóu引yǐn彼bǐ.末mò伽qié黎lí等děnɡ.都dōu言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu全quán灭miè.王wánɡ闻wén是shì言yán.信xìn知zhī身shēn后hòu.舍shě生shēnɡ趣qù生shēnɡ.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.踊yǒnɡ跃yuè欢huān喜xǐ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.

阿ā难nán即jí从cónɡ座zuò起qǐ.礼lǐ佛fó合hé掌zhǎnɡ.长chánɡ跪ɡuì白bái佛fó.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn闻wén.必bì不bù生shēnɡ灭miè.云yún何hé世shì尊zūn.名mínɡ我wǒ等děnɡ辈bèi.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.愿yuàn兴xīnɡ慈cí悲bēi.洗xǐ我wǒ尘chén垢ɡòu.即jí时shí如rú来lái.垂chuí金jīn色sè臂bì.轮lún手shǒu下xià指zhǐ.示shì阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn我wǒ.母mǔ陀tuó罗luó手shǒu.为wéi正zhènɡ为wéi倒dào.

阿ā难nán言yán.世shì间jiān众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.而ér我wǒ不bù知zhī.谁shuí正zhènɡ谁shuí倒dào.佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò世shì间jiān人rén.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.即jí世shì间jiān人rén.将jiānɡ何hé为wéi正zhènɡ.阿ā难nán言yán.如rú来lái竖shù臂bì.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.上shànɡ指zhǐ于yú空kōnɡ.则zé名mínɡ为wéi正zhènɡ.

佛fó即jí竖shù臂bì.告ɡào阿ā难nán言yán.若ruò此cǐ颠diān倒dǎo.首shǒu尾wěi相xiānɡ换huàn.诸zhū世shì间jiān人rén.一yī倍bèi瞻zhān视shì.则zé知zhī汝rǔ身shēn.与yǔ诸zhū如rú来lái.清qīnɡ净jìnɡ法fǎ身shēn.比bǐ类lèi发fā明mínɡ.如rú来lái之zhī身shēn.名mínɡ正zhènɡ遍biàn知zhī.汝rǔ等děnɡ之zhī身shēn.号hào性xìnɡ颠diān倒dǎo.随suí汝rǔ谛dì观ɡuān.汝rǔ身shēn佛fó身shēn.称chēnɡ颠diān倒dǎo者zhě.名mínɡ字zì何hé处chù.号hào为wéi颠diān倒dǎo.于yú时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.瞪dènɡ瞢ménɡ瞻zhān佛fó.目mù睛jīnɡ不bù瞬shùn.不bù知zhī身shēn心xīn.颠diān倒dǎo所suǒ在zài.

佛fó兴xīnɡ慈cí悲bēi.哀āi愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.发fā海hǎi潮cháo音yīn.遍biàn告ɡào同tónɡ会huì.诸zhū善shàn男nán子zǐ.我wǒ常chánɡ说shuō言yán.色sè心xīn诸zhū缘yuán.及jí心xīn所suǒ使shǐ.诸zhū所suǒ缘yuán法fǎ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.汝rǔ身shēn汝rǔ心xīn.皆jiē是shì妙miào明mínɡ.真zhēn精jīnɡ妙miào心xīn.中zhōnɡ所suǒ现xiàn物wù.

云yún何hé汝rǔ等děnɡ.遗yí失shī本běn妙miào.圆yuán妙miào明mínɡ心xīn.宝bǎo明mínɡ妙miào性xìnɡ.认rèn悟wù中zhōnɡ迷mí.晦huì昧mèi为wéi空kōnɡ.空kōnɡ晦huì暗àn中zhōnɡ.结jié暗àn为wéi色sè.色sè杂zá妄wànɡ想xiǎnɡ.想xiǎnɡ相xiànɡ为wéi身shēn.聚jù缘yuán内nèi摇yáo.趣qù外wài奔bēn逸yì.昏hūn扰rǎo扰rǎo相xiànɡ.以yǐ为wéi心xīn性xìnɡ.一yī迷mí为wéi心xīn.决jué定dìnɡ惑huò为wéi.色sè身shēn之zhī内nèi.不bù知zhī色sè身shēn.外wài洎jì山shān河hé.虚xū空kōnɡ大dà地dì.咸xián是shì妙miào明mínɡ.真zhēn心xīn中zhōnɡ物wù.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30