当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经原经文带拼音

发布日期:2019-05-15 15:42:24编辑:王一

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn精jīnɡ.必bì我wǒ妙miào性xìnɡ.今jīn此cǐ妙miào性xìnɡ.现xiàn在zài我wǒ前qián.见jiàn必bì我wǒ真zhēn.我wǒ今jīn身shēn心xīn.复fù是shì何hé物wù.而ér今jīn身shēn心xīn.分fēn别bié有yǒu实shí.彼bǐ见jiàn无wú别bié.分fēn辨biàn我wǒ身shēn.若ruò实shí我wǒ心xīn.令lìnɡ我wǒ今jīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ实shí我wǒ.而ér身shēn非fēi我wǒ.何hé殊shū如rú来lái.先xiān所suǒ难nàn言yán.物wù能nénɡ见jiàn我wǒ.惟wéi垂chuí大dà慈cí.开kāi发fā未wèi悟wù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.今jīn汝rǔ所suǒ言yán.见jiàn在zài汝rǔ前qián.是shì义yì非fēi实shí.若ruò实shí汝rǔ前qián.汝rǔ实shí见jiàn者zhě.则zé此cǐ见jiàn精jīnɡ.既jì有yǒu方fānɡ所suǒ.非fēi无wú指zhǐ示shì.且qiě今jīn与yú汝rǔ.坐zuò祇qí陀tuó林lín.遍biàn观ɡuān林lín渠qú.及jí与yǔ殿diàn堂tánɡ.上shànɡ至zhì日rì月yuè.前qián对duì恒hénɡ河hé.

汝rǔ今jīn于yú我wǒ.师shī子zǐ座zuò前qián.举jǔ手shǒu指zhǐ陈chén.是shì种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.阴yīn者zhě是shì林lín.明mínɡ者zhě是shì日rì.碍ài者zhě是shì壁bì.通tōnɡ者zhě是shì空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.草cǎo树shù纤xiān毫háo.大dà小xiǎo虽suī殊shū.但dàn可kě有yǒu形xínɡ.无wú不bù指zhǐ著zhuó.若ruò必bì其qí见jiàn.现xiàn在zài汝rǔ前qián.汝rǔ应yīnɡ以yǐ手shǒu.确què实shí指zhǐ陈chén.何hé者zhě是shì见jiàn.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.若ruò空kōnɡ是shì见jiàn.既jì已yǐ成chénɡ见jiàn.何hé者zhě是shì空kōnɡ.若ruò物wù是shì见jiàn.既jì已yǐ是shì见jiàn.何hé者zhě为wéi物wù.汝rǔ可kě微wēi细xì.披pī剥bō万wàn象xiànɡ.析xī出chū精jīnɡ明mínɡ.净jìnɡ妙miào见jiàn元yuán.指zhǐ陈chén示shì我wǒ.同tónɡ彼bǐ诸zhū物wù.分fēn明mínɡ无wú惑huò.

阿ā难nán言yán.我wǒ今jīn于yú此cǐ.重chónɡ阁ɡé讲jiǎnɡ堂tánɡ.远yuǎn洎jì恒hénɡ河hé.上shànɡ观ɡuān日rì月yuè.举jǔ手shǒu所suǒ指zhǐ.纵zònɡ目mù所suǒ观ɡuān.指zhǐ皆jiē是shì物wù.无wú是shì见jiàn者zhě.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ说shuō.况kuànɡ我wǒ有yǒu漏lòu.初chū学xué声shēnɡ闻wén.乃nǎi至zhì菩pú萨sà.亦yì不bù能nénɡ于yú.万wàn物wù象xiànɡ前qián.剖pōu出chū精jīnɡ见jiàn.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

佛fó复fù告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.无wú有yǒu见jiàn精jīnɡ.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.则zé汝rǔ所suǒ指zhǐ.是shì物wù之zhī中zhōnɡ.无wú是shì见jiàn者zhě.今jīn复fù告ɡào汝rǔ.汝rǔ与yǔ如rú来lái.坐zuò祇qí陀tuó林lín.更ɡènɡ观ɡuān林lín苑yuàn.乃nǎi至zhì日rì月yuè.种zhǒnɡ种zhǒnɡ象xiànɡ殊shū.必bì无wú见jiàn精jīnɡ.受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ.汝rǔ又yòu发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ实shí遍biàn见jiàn.此cǐ祇qí陀tuó林lín.不bù知zhī是shì中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.何hé以yǐ故ɡù.若ruò树shù非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn树shù.若ruò树shù即jí见jiàn.复fù云yún何hé树shù.如rú是shì乃nǎi至zhì.若ruò空kōnɡ非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn空kōnɡ.若ruò空kōnɡ即jí见jiàn.复fù云yún何hé空kōnɡ.我wǒ又yòu思sī惟wéi.是shì万wàn象xiànɡ中zhōnɡ.微wēi细xì发fā明mínɡ.无wú非fēi见jiàn者zhě.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

于yú是shì大dà众zhònɡ.非fēi无wú学xué者zhě.闻wén佛fó此cǐ言yán.茫mánɡ然rán不bù知zhī.是shì义yì终zhōnɡ始shǐ.一yī时shí惶huánɡ悚sǒnɡ.失shī其qí所suǒ守shǒu.如rú来lái知zhī其qí.魂hún虑lǜ变biàn慑shè.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.安ān慰wèi阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.无wú上shànɡ法fǎ王wánɡ.是shì真zhēn实shí语yǔ.如rú所suǒ如rú说shuō.不bù诳kuánɡ不bú妄wànɡ.非fēi末mò伽qié黎lí.四sì种zhǒnɡ不bù死sǐ.矫jiǎo乱luàn论lùn议yì.汝rǔ谛dì思sī惟wéi.无wú忝tiǎn哀āi慕mù.

是shì时shí.文wén殊shū师shī利lì法fǎ王wánɡ子zǐ.愍mǐn诸zhū四sì众zhònɡ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.此cǐ诸zhū大dà众zhònɡ.不bú悟wù如rú来lái.发fā明mínɡ二èr种zhǒnɡ.精jīnɡ见jiàn色sè空kōnɡ.是shì非fēi是shì义yì.

世shì尊zūn.若ruò此cǐ前qián缘yuán.色sè空kōnɡ等děnɡ象xiànɡ.若ruò是shì见jiàn者zhě.应yīnɡ有yǒu所suǒ指zhǐ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.应yīnɡ无wú所suǒ瞩zhǔ.而ér今jīn不bù知zhī.是shì义yì所suǒ归ɡuī.故ɡù有yǒu惊jīnɡ怖bù.非fēi是shì畴chóu昔xī.善shàn根ɡēn轻qīnɡ鲜xiān.惟wéi愿yuàn如rú来lái.大dà慈cí发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù象xiànɡ.与yǔ此cǐ见jiàn精jīnɡ.元yuán是shì何hé物wù.于yú其qí中zhōnɡ间jiān.无wú是shì非fēi是shì.

佛fó告ɡào文wén殊shū.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.及jí大dà菩pú萨sà.于yú其qí自zì住zhù.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.并bìnɡ所suǒ想xiǎnɡ相xiànɡ.如rú虚xū空kōnɡ华huā.本běn无wú所suǒ有yǒu.此cǐ见jiàn及jí缘yuán.元yuán是shì菩pú提tí.妙miào净jìnɡ明mínɡ体tǐ.云yún何hé于yú中zhōnɡ.有yǒu是shì非fēi是shì.文wén殊shū.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.如rú汝rǔ文wén殊shū.更ɡènɡ有yǒu文wén殊shū.是shì文wén殊shū者zhě.为wéi无wú文wén殊shū.

如rú是shì世shì尊zūn.我wǒ真zhēn文wén殊shū.无wú是shì文wén殊shū.何hé以yǐ故ɡù.若ruò有yǒu是shì者zhě.则zé二èr文wén殊shū.然rán我wǒ今jīn日rì.非fēi无wú文wén殊shū.于yú中zhōnɡ实shí无wú.是shì非fēi二èr相xiànɡ.

佛fó言yán.此cǐ见jiàn妙miào明mínɡ.与yǔ诸zhū空kōnɡ尘chén.亦yì复fù如rú是shì.本běn是shì妙miào明mínɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.净jìnɡ圆yuán真zhēn心xīn.妄wànɡ为wéi色sè空kōnɡ.及jí与yǔ闻wén见jiàn.如rú第dì二èr月yuè.谁shuí为wéi是shì月yuè.又yòu谁shuí非fēi月yuè.文wén殊shū.但dàn一yī月yuè真zhēn.中zhōnɡ间jiān自zì无wú.是shì月yuè非fēi月yuè.是shì以yǐ汝rǔ今jīn.观ɡuān见jiàn与yǔ尘chén.种zhǒnɡ种zhǒnɡ发fā明mínɡ.名mínɡ为wéi妄wànɡ想xiǎnɡ.不bù能nénɡ于yú中zhōnɡ.出chū是shì非fēi是shì.由yóu是shì真zhēn精jīnɡ.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.故ɡù能nénɡ令lìnɡ汝rǔ.出chū指zhǐ非fēi指zhǐ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.诚chénɡ如rú法fǎ王wánɡ所suǒ说shuō.觉jué缘yuán遍biàn十shí方fānɡ界jiè.湛zhàn然rán常chánɡ住zhù.性xìnɡ非fēi生shēnɡ灭miè.与yǔ先xiān梵fàn志zhì.娑suō毗pí迦jiā罗luó.所suǒ谈tán冥mínɡ谛dì.及jí投tóu灰huī等děnɡ.诸zhū外wài道dào种zhǒnɡ.说shuō有yǒu真zhēn我wǒ.遍biàn满mǎn十shí方fānɡ.有yǒu何hé差chā别bié.

世shì尊zūn亦yì曾cénɡ.于yú楞lénɡ伽qié山shān.为wèi大dà慧huì等děnɡ.敷fū演yǎn斯sī义yì.彼bǐ外wài道dào等děnɡ.常chánɡ说shuō自zì然rán.我wǒ说shuō因yīn缘yuán.非fēi彼bǐ境jìnɡ界jiè.我wǒ今jīn观ɡuān此cǐ.觉jué性xìnɡ自zì然rán.非fēi生shēnɡ非fēi灭miè.远yuǎn离lí一yī切qiè.虚xū妄wànɡ颠diān倒dǎo.似shì非fēi因yīn缘yuán.与yú彼bǐ自zì然rán.云yún何hé开kāi示shì.不bú入rù群qún邪xié.获huò真zhēn实shí心xīn.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.我wǒ今jīn如rú是shì.开kāi示shì方fānɡ便biàn.真zhēn实shí告ɡào汝rǔ.汝rǔ犹yóu未wèi悟wù.惑huò为wéi自zì然rán.阿ā难nán.若ruò必bì自zì然rán.自zì须xū甄zhēn明mínɡ.有yǒu自zì然rán体tǐ.汝rǔ且qiě观ɡuān此cǐ.妙miào明mínɡ见jiàn中zhōnɡ.以yǐ何hé为wéi自zì.此cǐ见jiàn为wéi复fù.以yǐ明mínɡ为wéi自zì.以yǐ暗àn为wéi自zì.以yǐ空kōnɡ为wéi自zì.以yǐ塞sè为wéi自zì.阿ā难nán.若ruò明mínɡ为wéi自zì.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò复fù以yǐ空kōnɡ.为wéi自zì体tǐ者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.如rú是shì乃nǎi至zhì.诸zhū暗àn等děnɡ相xiàng.以yǐ为wéi自zì者zhě.则zé于yú明mínɡ时shí.见jiàn性xìnɡ断duàn灭miè.云yún何hé见jiàn明mínɡ.

阿ā难nán言yán.必bì此cǐ妙miào见jiàn.性xìnɡ非fēi自zì然rán.我wǒ今jīn发fā明mínɡ.是shì因yīn缘yuán生shēnɡ.心xīn犹yóu未wèi明mínɡ.咨zī询xún如rú来lái.是shì义yì云yún何hé.合hé因yīn缘yuán性xìnɡ.

佛fó言yán.汝rǔ言yán因yīn缘yuán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn因yīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ现xiàn前qián.此cǐ见jiàn为wéi复fù.因yīn明mínɡ有yǒu见jiàn.因yīn暗àn有yǒu见jiàn.因yīn空kōnɡ有yǒu见jiàn.因yīn塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò因yīn明mínɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.如rú因yīn暗àn有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn明mínɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.因yīn空kōnɡ因yīn塞sè.同tónɡ于yú明mínɡ暗àn.

复fù次cì阿ā难nán.此cǐ见jiàn又yòu复fù.缘yuán明mínɡ有yǒu见jiàn.缘yuán暗àn有yǒu见jiàn.缘yuán空kōnɡ有yǒu见jiàn.缘yuán塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò缘yuán空kōnɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.若ruò缘yuán塞sè有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.缘yuán明mínɡ缘yuán暗àn.同tónɡ于yú空kōnɡ塞sè.

当dānɡ知zhī如rú是shì.精jīnɡ觉jué妙miào明mínɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.亦yì非fēi自zì然rán.非fēi不bú自zì然rán.无wú非fēi不bù非fēi.无wú是shì非fēi是shì.离lí一yī切qiè相xiànɡ.即jí一yī切qiè法fǎ.汝rǔ今jīn云yún何hé.于yú中zhōnɡ措cuò心xīn.以yǐ诸zhū世shì间jiān.戏xì论lùn名mínɡ相xiànɡ.而ér得dé分fēn别bié.如rú以yǐ手shǒu掌zhǎnɡ.撮cuō摩mó虚xū空kōnɡ.只zhǐ益yì自zì劳láo.虚xū空kōnɡ云yún何hé.随suí汝rǔ执zhí捉zhuō.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.必bì妙miào觉jué性xìnɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.世shì尊zūn云yún何hé.常chánɡ与yǔ比bǐ丘qiū.宣xuān说shuō见jiàn性xìnɡ.具jù四sì种zhǒnɡ缘yuán.所suǒ谓wèi因yīn空kōnɡ因yīn明mínɡ.因yīn心xīn因yīn眼yǎn.是shì义yì云yún何hé.

佛fó言yán.阿ā难nán.我wǒ说shuō世shì间jiān.诸zhū因yīn缘yuán相xiànɡ.非fēi第dì一yī义yì.阿ā难nán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.诸zhū世shì间jiān人rén.说shuō我wǒ能nénɡ见jiàn.云yún何hé名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.阿ā难nán言yán.世shì人rén因yīn于yú.日rì月yuè灯dēnɡ光ɡuānɡ.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.名mínɡ之zhī为wéi见jiàn.若ruò复fù无wú此cǐ.三sān种zhǒnɡ光ɡuānɡ明mínɡ.则zé不bù能nénɡ见jiàn.

本文链接:楞严经原经文带拼音

上一篇:楞严经十种回向方法是什么

下一篇:楞严经作用有什么

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30