当前位置:首页 > 楞严经讲义

楞严经拼音全文

发布日期:2019-05-14 17:44:45编辑:朱葛然

阿ā难nán.若ruò日rì来lái者zhě.自zì能nénɡ烧shāo汝rǔ.手shǒu中zhōnɡ之zhī艾ài.来lái处chù林lín木mù.皆jiē应yīnɡ受shòu焚fén.若ruò镜jìnɡ中zhōnɡ出chū.自zì能nénɡ于yú镜jìnɡ.出chū燃rán于yú艾ài.镜jìnɡ何hé不bù镕rónɡ.纡yū汝rǔ手shǒu执zhí.尚shànɡ无wú热rè相xiànɡ.云yún何hé融rónɡ泮pàn.若ruò生shēnɡ于yú艾ài.何hé藉jiè日rì镜jìnɡ.光ɡuānɡ明mínɡ相xiānɡ接jiē.然rán后hòu火huǒ生shēnɡ.汝rǔ又yòu谛dì观ɡuān.镜jìnɡ因yīn手shǒu执zhí.日rì从cónɡ天tiān来lái.艾ài本běn地dì生shēnɡ.火huǒ从cónɡ何hé方fānɡ.游yóu历lì于yú此cǐ.日rì镜jìnɡ相xiānɡ远yuǎn.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ火huǒ光ɡuānɡ.无wú从cónɡ自zì有yǒu.

汝rǔ犹yóu不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ火huǒ真zhēn空kōnɡ.性xìnɡ空kōnɡ真zhēn火huǒ.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.阿ā难nán.当dānɡ知zhī世shì人rén.一yī处chù执zhí镜jìnɡ.一yī处chù火huǒ生shēnɡ.遍biàn法fǎ界jiè执zhí.满mǎn世shì间jiān起qǐ.起qǐ遍biàn世shì间jiān.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.水shuǐ性xìnɡ不bú定dìnɡ.流liú息xī无wú恒hénɡ.如rú室shì罗luó城chénɡ.迦jiā毗pí罗luó仙xiān.斫zhuó迦jiā罗luó仙xiān.及jí钵bō头tóu摩mó.诃hē萨sà多duō等děnɡ.诸zhū大dà幻huàn师shī.求qiú太tài阴yīn精jīnɡ.用yònɡ和hé幻huàn药yào.是shì诸zhū师shī等děnɡ.于yú白bái月yuè昼zhòu.手shǒu执zhí方fānɡ诸zhū.承chénɡ月yuè中zhōnɡ水shuǐ.

此cǐ水shuǐ为wéi复fù.从cónɡ珠zhū中zhōnɡ出chū.空kōnɡ中zhōnɡ自zì有yǒu.为wéi从cónɡ月yuè来lái.阿ā难nán.若ruò从cónɡ月yuè来lái.尚shànɡ能nénɡ远yuǎn方fānɡ.令lìnɡ珠zhū出chū水shuǐ.所suǒ经jīnɡ林lín木mù.皆jiē应yīnɡ吐tǔ流liú.流liú则zé何hé待dài.方fānɡ诸zhū所suǒ出chū.不bù流liú.明mínɡ水shuǐ非fēi从cónɡ月yuè降jiànɡ.

若ruò从cónɡ珠zhū出chū.则zé此cǐ珠zhū中zhōnɡ.常chánɡ应yīnɡ流liú水shuǐ.何hé待dài中zhōnɡ宵xiāo.承chénɡ白bái月yuè昼zhòu.若ruò从cónɡ空kōnɡ生shēnɡ.空kōnɡ性xìnɡ无wú边biān.水shuǐ当dānɡ无wú际jì.从cónɡ人rén洎jì天tiān.皆jiē同tónɡ滔tāo溺nì.云yún何hé复fù有yǒu.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.汝rǔ更ɡènɡ谛dì观ɡuān.月yuè从cónɡ天tiān陟zhì.珠zhū因yīn手shǒu持chí.承chénɡ珠zhū水shuǐ盘pán.本běn人rén敷fū设shè.水shuǐ从cónɡ何hé方fānɡ.流liú注zhù于yú此cǐ.月yuè珠zhū相xiānɡ远yuǎn.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ水shuǐ精jīnɡ.无wú从cónɡ自zì有yǒu.

汝rǔ尚shànɡ不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ水shuǐ真zhēn空kōnɡ.性xìnɡ空kōnɡ真zhēn水shuǐ.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.一yī处chù执zhí珠zhū.一yī处chù水shuǐ出chū.遍biàn法fǎ界jiè执zhí.满mǎn法fǎ界jiè生shēnɡ.生shēnɡ满mǎn世shì间jiān.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.风fēnɡ性xìnɡ无wú体tǐ.动dònɡ静jìnɡ不bù常chánɡ.汝rǔ常chánɡ整zhěnɡ衣yī.入rù于yú大dà众zhònɡ.僧sēnɡ伽qié梨lí角jiǎo.动dònɡ及jí旁pánɡ人rén.则zé有yǒu微wēi风fēnɡ.拂fú彼bǐ人rén面miàn.此cǐ风fēnɡ为wéi复fù.出chū袈jiā裟shā角jiǎo.发fā于yú虚xū空kōnɡ.生shēnɡ彼bǐ人rén面miàn.

阿ā难nán.此cǐ风fēnɡ若ruò复fù.出chū袈jiā裟shā角jiǎo.汝rǔ乃nǎi披pī风fēnɡ.其qí衣yī飞fēi摇yáo.应yīnɡ离lí汝rǔ体tǐ.我wǒ今jīn说shuō法fǎ.会huì中zhōnɡ垂chuí衣yī.汝rǔ看kàn我wǒ衣yī.风fēnɡ何hé所suǒ在zài.不bù应yīnɡ衣yī中zhōnɡ.有yǒu藏cáng风fēnɡ地dì.若ruò生shēnɡ虚xū空kōnɡ.汝rǔ衣yī不bú动dònɡ.何hé因yīn无wú拂fú.空kōnɡ性xìnɡ常chánɡ住zhù.风fēnɡ应yīnɡ常chánɡ生shēnɡ.若ruò无wú风fēnɡ时shí.虚xū空kōnɡ当dānɡ灭miè.灭miè风fēnɡ可kě见jiàn.灭miè空kōnɡ何hé状zhuànɡ.若ruò有yǒu生shēnɡ灭miè.不bù名mínɡ虚xū空kōnɡ.名mínɡ为wéi虚xū空kōnɡ.云yún何hé风fēnɡ出chū.

若ruò风fēnɡ自zì生shēnɡ.被bèi拂fú之zhī面miàn.从cónɡ彼bǐ面miàn生shēnɡ.当dānɡ应yīnɡ拂fú汝rǔ.自zì汝rǔ整zhěnɡ衣yī.云yún何hé倒dào拂fú.汝rǔ审shěn谛dì观ɡuān.整zhěnɡ衣yī在zài汝rǔ.面miàn属shǔ彼bǐ人rén.虚xū空kōnɡ寂jì然rán.不bù参cān流liú动dònɡ.风fēnɡ自zì谁shuí方fānɡ.鼓ɡǔ动dònɡ来lái此cǐ.风fēnɡ空kōnɡ性xìnɡ隔ɡé.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ风fēnɡ性xìng.无wú从cónɡ自zì有yǒu.

汝rǔ宛wǎn不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ风fēnɡ真zhēn空kōnɡ.性xìnɡ空kōnɡ真zhēn风fēnɡ.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.阿ā难nán.如rú汝rǔ一yī人rén.微wēi动dònɡ服fú衣yī.有yǒu微wēi风fēnɡ出chū.遍biàn法fǎ界jiè拂fú.满mǎn国ɡuó土tǔ生shēnɡ.周zhōu遍biàn世shì间jiān.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.空kōnɡ性xìnɡ无wú形xínɡ.因yīn色sè显xiǎn发fā.如rú室shì罗luó城chénɡ.去qù河hé遥yáo处chù.诸zhū刹chà利lì种zhǒnɡ.及jí婆pó罗luó门mén.毗pí舍shě首shǒu陀tuó.兼jiān颇pō罗luó堕duò.旃zhān陀tuó罗luó等děnɡ.新xīn立lì安ān居jū.凿záo井jǐnɡ求qiú水shuǐ.出chū土tǔ一yī尺chǐ.于yú中zhōnɡ则zé有yǒu.一yī尺chǐ虚xū空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.出chū土tǔ一yī丈zhànɡ.中zhōnɡ间jiān还huán得dé.一yī丈zhànɡ虚xū空kōnɡ.虚xū空kōnɡ浅qiǎn深shēn.随suí出chū多duō少shǎo.

此cǐ空kōnɡ为wéi当dānɡ.因yīn土tǔ所suǒ出chū.因yīn凿záo所suǒ有yǒu.无wú因yīn自zì生shēnɡ.阿ā难nán.若ruò复fù此cǐ空kōnɡ.无wú因yīn自zì生shēnɡ.未wèi凿záo土tǔ前qián.何hé不bù无wú碍ài.唯wéi见jiàn大dà地dì.迥jiǒnɡ无wú通tōnɡ达dá.若ruò因yīn土tǔ出chū.则zé土tǔ出chū时shí.应yīnɡ见jiàn空kōnɡ入rù.若ruò土tǔ先xiān出chū.无wú空kōnɡ入rù者zhě.云yún何hé虚xū空kōnɡ.因yīn土tǔ而ér出chū.若ruò无wú出chū入rù.则zé应yīnɡ空kōnɡ土tǔ.元yuán无wú异yì因yīn.无wú异yì则zé同tónɡ.则zé土tǔ出chū时shí.空kōnɡ何hé不bù出chū.

若ruò因yīn凿záo出chū.则zé凿záo出chū空kōnɡ.应yīnɡ非fēi出chū土tǔ.不bù应yīnɡ凿záo出chū.凿záo自zì出chū土tǔ.云yún何hé见jiàn空kōnɡ.汝rǔ更ɡènɡ审shěn谛dì.谛dì审shěn谛dì观ɡuān.凿záo从cónɡ人rén手shǒu.随suí方fānɡ运yùn转zhuǎn.土tǔ因yīn地dì移yí.如rú是shì虚xū空kōnɡ.因yīn何hé所suǒ出chū.凿záo空kōnɡ虚xū实shí.不bù相xiānɡ为wéi用yònɡ.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ虚xū空kōnɡ.无wú从cónɡ自zì出chū.

若ruò此cǐ虚xū空kōnɡ.性xìnɡ圆yuán周zhōu遍biàn.本běn不bú动dònɡ摇yáo.当dānɡ知zhī现xiàn前qián.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.均jūn名mínɡ五wǔ大dà.性xìnɡ真zhēn圆yuán融rónɡ.皆jiē如rú来lái藏zànɡ.本běn无wú生shēnɡ灭miè.阿ā难nán.汝rǔ心xīn昏hūn迷mí.不bú悟wù四sì大dà.元yuán如rú来lái藏zànɡ.当dānɡ观ɡuān虚xū空kōnɡ.为wéi出chū为wéi入rù.为wéi非fēi出chū入rù.

汝rǔ全quán不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ觉jué真zhēn空kōnɡ.性xìnɡ空kōnɡ真zhēn觉jué.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.阿ā难nán.如rú一yī井jǐnɡ空kōnɡ.空kōnɡ生shēnɡ一yī井jǐnɡ.十shí方fānɡ虚xū空kōnɡ.亦yì复fù如rú是shì.圆yuán满mǎn十shí方fānɡ.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.见jiàn觉jué无wú知zhī.因yīn色sè空kōnɡ有yǒu.如rú汝rǔ今jīn者zhě.在zài祇qí陀tuó林lín.朝zhāo明mínɡ夕xī昏hūn.设shè居jū中zhōnɡ宵xiāo.白bái月yuè则zé光ɡuānɡ.黑hēi月yuè便biàn暗àn.则zé明mínɡ暗àn等děnɡ.因yīn见jiàn分fēn析xī.此cǐ见jiàn为wéi复fù.与yǔ明mínɡ暗àn相xiànɡ.并bìnɡ太tài虚xū空kōnɡ.为wéi同tónɡ一yī体tǐ.为wéi非fēi一yī体tǐ.或huò同tónɡ非fēi同tónɡ.或huò异yì非fēi异yì.

阿ā难nán.此cǐ见jiàn若ruò复fù.与yǔ明mínɡ与yǔ暗àn.及jí与yǔ虚xū空kōnɡ.元yuán一yī体tǐ者zhě.则zé明mínɡ与yǔ暗àn.二èr体tǐ相xiàng亡wánɡ.暗àn时shí无wú明mínɡ.明mínɡ时shí非fēi暗àn.若ruò与yǔ暗àn一yī.明mínɡ则zé见jiàn亡wánɡ.必bì一yī于yú明mínɡ.暗àn时shí当dānɡ灭miè.灭miè则zé云yún何hé.见jiàn明mínɡ见jiàn暗àn.若ruò明mínɡ暗àn殊shū.见jiàn无wú生shēnɡ灭miè.一yī云yún何hé成chénɡ.

若ruò此cǐ见jiàn精jīnɡ.与yǔ暗àn与yǔ明mínɡ.非fēi一yī体tǐ者zhě.汝rǔ离lí明mínɡ暗àn.及jí与yǔ虚xū空kōnɡ.分fēn析xī见jiàn元yuán.作zuò何hé形xínɡ相xiànɡ.离lí明mínɡ离lí暗àn.及jí离lí虚xū空kōnɡ.是shì见jiàn元yuán同tónɡ.龟ɡuī毛máo兔tù角jiǎo.明mínɡ暗àn虚xū空kōnɡ.三sān事shì俱jù异yì.从cónɡ何hé立lì见jiàn.明mínɡ暗àn相xiānɡ背bèi.云yún何hé或huò同tónɡ.离lí三sān元yuán无wú.云yún何hé或huò异yì.分fēn空kōnɡ分fēn见jiàn.本běn无wú边biān畔pàn.云yún何hé非fēi同tónɡ.见jiàn暗àn见jiàn明mínɡ.性xìnɡ非fēi迁qiān改ɡǎi.云yún何hé非fēi异yì.

汝rǔ更ɡènɡ细xì审shěn.微wēi细xì审shěn详xiánɡ.审shěn谛dì审shěn观ɡuān.明mínɡ从cónɡ太tài阳yánɡ.暗àn随suí黑hēi月yuè.通tōnɡ属shǔ虚xū空kōnɡ.壅yōnɡ归ɡuī大dà地dì.如rú是shì见jiàn精jīnɡ.因yīn何hé所suǒ出chū.见jiàn觉jué空kōnɡ顽wán.非fēi和hé非fēi合hé.不bù应yīnɡ见jiàn精jīnɡ.无wú从cónɡ自zì出chū.

若ruò见jiàn闻wén知zhī.性xìnɡ圆yuán周zhōu遍biàn.本běn不bú动dònɡ摇yáo.当dānɡ知zhī无wú边biān.不bú动dònɡ虚xū空kōnɡ.并bìnɡ其qí动dònɡ摇yáo.地dì水shuǐ火huǒ风fēnɡ.均jūn名mínɡ六liù大dà.性xìnɡ真zhēn圆yuán融rónɡ.皆jiē如rú来lái藏zànɡ.本běn无wú生shēnɡ灭miè.阿ā难nán.汝rǔ性xìnɡ沉chén沦lún.不bú悟wù汝rǔ之zhī.见jiàn闻wén觉jué知zhī.本běn如rú来lái藏zànɡ.汝rǔ当dānɡ观ɡuān此cǐ.见jiàn闻wén觉jué知zhī.为wéi生shēnɡ为wéi灭miè.为wéi同tónɡ为wéi异yì.为wéi非fēi生shēnɡ灭miè.为wéi非fēi同tónɡ异yì.

汝rǔ曾cénɡ不bù知zhī.如rú来lái藏zànɡ中zhōnɡ.性xìnɡ见jiàn觉jué明mínɡ.觉jué精jīnɡ明mínɡ见jiàn.清qīnɡ净jìnɡ本běn然rán.周zhōu遍biàn法fǎ界jiè.随suí众zhònɡ生shēnɡ心xīn.应yīnɡ所suǒ知zhī量liánɡ.如rú一yī见jiàn根ɡēn.见jiàn周zhōu法fǎ界jiè.听tīnɡ嗅xiù尝chánɡ触chù.觉jué触chù觉jué知zhī.妙miào德dé莹yínɡ然rán.遍biàn周zhōu法fǎ界jiè.圆yuán满mǎn十shí虚xū.宁nìnɡ有yǒu方fānɡ所suǒ.循xún业yè发fā现xiàn.世shì间jiān无wú知zhī.惑huò为wéi因yīn缘yuán.及jí自zì然rán性xìnɡ.皆jiē是shì识shí心xīn.分fēn别bié计jì度dù.但dàn有yǒu言yán说shuō.都dōu无wú实shí义yì.

阿ā难nán.识shí性xìnɡ无wú源yuán.因yīn于yú六liù种zhǒnɡ.根ɡēn尘chén妄wànɡ出chū.汝rǔ今jīn遍biàn观ɡuān.此cǐ会huì圣shènɡ众zhònɡ.用yònɡ目mù循xún历lì.其qí目mù周zhōu视shì.但dàn如rú镜jìnɡ中zhōnɡ.无wú别bié分fēn析xī.汝rǔ识shí于yú中zhōnɡ.次cì第dì标biāo指zhǐ.此cǐ是shì文wén殊shū.此cǐ富fù楼lóu那nà.此cǐ目mù犍jiān连lián.此cǐ须xū菩pú提tí.此cǐ舍shè利lì弗fú.

此cǐ识shí了liǎo知zhī.为wéi生shēnɡ于yú见jiàn.为wéi生shēnɡ于yú相xiànɡ.为wéi生shēnɡ虚xū空kōnɡ.为wéi无wú所suǒ因yīn.突tū然rán而ér出chū.阿ā难nán.若ruò汝rǔ识shí性xìnɡ.生shēnɡ于yú见jiàn中zhōnɡ.如rú无wú明mínɡ暗àn.及jí与yǔ色sè空kōnɡ.四sì种zhǒnɡ必bì无wú.元yuán无wú汝rǔ见jiàn.见jiàn性xìnɡ尚shànɡ无wú.从cónɡ何hé发fā识shí.若ruò汝rǔ识shí性xìnɡ.生shēnɡ于yú相xiàng中zhōnɡ.不bù从cónɡ见jiàn生shēnɡ.既jì不bú见jiàn明mínɡ.亦yì不bú见jiàn暗àn.明mínɡ暗àn不bù瞩zhǔ.即jí无wú色sè空kōnɡ.彼bǐ相xiànɡ尚shànɡ无wú.识shí从cónɡ何hé发fā.

若ruò生shēnɡ于yú空kōnɡ.非fēi相xiànɡ非fēi见jiàn.非fēi见jiàn无wú辨biàn.自zì不bù能nénɡ知zhī.明mínɡ暗àn色sè空kōnɡ.非fēi相xiànɡ灭miè缘yuán.见jiàn闻wén觉jué知zhī.无wú处chù安ān立lì.处chǔ此cǐ二èr非fēi.空kōnɡ则zé同tónɡ无wú.有yǒu非fēi同tónɡ物wù.纵zònɡ发fā汝rǔ识shí.欲yù何hé分fēn别bié.若ruò无wú所suǒ因yīn.突tū然rán而ér出chū.何hé不bú日rì中zhōnɡ.别bié识shí明mínɡ月yuè.

本文链接:楞严经拼音全文

上一篇:楞严经卷四讲解

下一篇:楞严经全文解释

相关文章

 • 哪个法师讲楞严经好

  楞严经是一部大经,也是有着大智慧的经文,所以不但有众多的人去修行,也有众多法师在讲解这部

  2019-08-01

 • 楞严经第一卷白话文

  这部经是我亲自听佛陀宣讲的。那时,世尊在舍卫国的只园精舍,与大比丘等一千二百五十名僧人在

  2019-08-01

 • 楞严经白话文卷二

  那时候,阿难和大众们听闻了佛的教诲,一时身心安稳泰然,意织到自己从久远以来,就已失却了本

  2019-07-30