楞严经入门网
楞严经入门网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》39

导读:净居天众那由他,闻此地中诸胜行,空中踊跃心欢喜,悉共虔诚供养佛。...

《大方广佛华严经注音》39

jìng jū tiün zhîng nuï yú tuō wãn cǐ dì zhōng zhū shâng hâng

净居天众那由他,闻此地中诸胜行,

kōng zhōng yǒng yuâ xÿn huün xǐ xÿ gîng qián chãng gîng yǎng fï

空中踊跃心欢喜,悉共虔诚供养佛。

bù kþ sÿ yì pú sà zhîng yì zài kōng zhōng dà huün xǐ

不可思议菩萨众,亦在空中大欢喜,

jù rán zuì shàng yuâ yì xiüng pǔ xūn zhîng huì lìng qÿng jìng

俱然最上悦意香,普熏众会令清净。

zì zài tiün wáng yǔ tiün zhîng wú liàng yì shù zài xū kōng

自在天王与天众,无量亿数在虚空,

pǔ sàn tiün yÿ gîng yǎng fï bǎi qiün wàn zhǒng bÿn fýn xià

普散天衣供养佛,百千万种缤纷下。

tiün zhū cǎi nǚ wú yǒu liàng mǐ bù huün xÿn gîng yǎng fï

天诸采女无有量,靡不欢欣供养佛,

gâ zîu zhǒng zhǒng miào yuâ yÿn xÿ yǐ cǐ yán ãr zàn tàn

各奏种 种妙乐音,悉以此言而赞叹:

fï shýn ün zuî yÿ guï tǔ yí qiâ shì jiâ xÿ xiàn shýn

佛身安坐一国土,一切世界悉现身,

shýn xiàng duün yán wú liàng yì fǎ jiâ guǎng dà xÿ chōng mǎn

身相端严无量亿,法界广大悉充满。

yú yÿ máo kǒng fàng guüng míng pǔ miâ shì jiün fán nǎo àn

于一毛孔放光明,普灭世间烦恼暗,

guï tǔ wýi chãn kþ zhÿ shù cǐ guüng míng shù bù kþ câ

国土微尘可知数,此光明数不可测。

huî jiàn rú lái jù zhîngxiàng zhuǎn yú wú shàngzhâng fǎ lún

或见如来具众 相,转于无上 正法轮,

huî jiàn yïu xíng zhū fï chà huî jiàn jì rán ün bù dîng

或见游行诸佛刹,或见寂然安不动。

huî xiàn zhù yú dōu shuài gōng huî xiàn xià shýng rù mǔ tüi

或现住于兜率宫,或现下生入母胎,

huî shì zhù tüi huî chū tüi xÿ lìng wú liàng guï zhōng jiàn

或示住胎或出胎,悉令无量国中见。

huî xiàn chū jiü xiū shì dào huî xiàn dào chǎng chãng zhâng juã

或现出家修世道,或现道场 成 正觉,

huî xiàn shuō fǎ huî niâ pán pǔ shǐ shí füng wú bù dǔ

或现说法或涅槃,普使十方无不睹。

pì rú huàn shÿ zhÿ huàn shù zài yú dà zhîng duō suǒ zuî

譬如幻师知幻术,在于大众多所作,

rú lái zhì huì yì fù rán yú shì jiün zhōng pǔ xiàn shýn

如来智慧亦复然,于世间中普现身。

fï zhù shân shýn zhýn fǎ xìng jì miâ wú xiàng tïng xū kōng

佛住甚深真法性,寂灭无相同虚空,

ãr yú dì yÿ shí yì zhōng shì xiàn zhǒng zhǒng suǒ xíng shì

而于第一实义中,示现种 种所行事。

suǒ zuî lì yì zhîng shýng shì jiý yÿ fǎ xìng ãr dã yǒu

所作利益众 生事,皆依法性而得有,

xiàng yǔ wú xiàng wú chü biã rù yú jiū jìng jiý wú xiàng

相与无相无差别,入于究竟皆无相。

ruî yǒu yù dã rú lái zhì yìng lí yí qiâ wàng fýn biã

若有欲得如来智,应离一切妄分别,

yǒu wú tōng dá jiý píng dþng jí zuî rãn tiün dà dǎo shÿ

有无通达皆平等,疾作人天大导师。

wú liàng wú biüntiün nǚ zhîng zhǒngzhǒng yán yÿn chýng zàn yǐ

无量无边天女众,种 种言音称赞已,

shýn xÿn jì jìng gîng ün lâ zhün yǎng rú lái mî rán zhù

身心寂静共安乐,瞻仰如来默然住。

jí shí pú sà xiâ tuō yuâ zhÿ zhū zhîng huì xián jì jìng

即时菩萨解脱月,知诸众会咸寂静,

xiàng jÿn güng zàng ãr qǐng yán dà wú wâi zhþ zhýn fï zǐ

向金刚藏而请言,大无畏者真佛子。

cïng dì jiǔ dì rù shí dì suǒ yǒu gōng dã zhū hâng xiàng

从第九地入十地,所有功德诸行相 ,

jí yǐ shãn tōng biàn huà shì yuàn cōng huì zhþ wãi xuün shuō

及以神通变化事,愿聪慧者为宣说。

þr shí jÿn güngzàng pú sà mï hý sà gào xiâ tuō yuâ pú sà yán fï zǐ pú sà mï hý sà cïng chū dì

尔时,金刚藏菩萨摩诃萨告解脱月菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨从初地

nǎi zhì dì jiǔ dì yǐ rú shì wú liàng zhì huì guün chá juã liǎo yǐ shàn sÿ wãi xiū xí shàn mǎn zú bï fǎ

乃至第九地,以如是无量智慧观察觉了已,善思惟修习,善满足白法,

jí wú biün zhù dào fǎ zýngzhǎng dà fú dã zhì huì guǎngxíng dà býi zhÿ shì jiâ chü biã rù zhîngshýng jiâ chïu

集无边助道法,增长大福德智慧,广行大悲,知世界差别,入众 生界稠

lín rù rú lái suǒ hâng chù suí shùn rú lái jì miâ hâng chángguün chá rú lái lì wú suǒ wâi bù gîng fï fǎ

林,入如来所行处,随顺如来寂灭行,常观察如来力无所畏,不共佛法,

míng wãi dã yí qiâ zhǒng yí qiâ zhì zhì shîu zhí wâi

名为:得一切种一切智智受职位。

fï zǐ pú sà mï hý sà yǐ rú shì zhì huì rù shîu zhí dì yǐ jí dã pú sà lí gîu sün mâi rù

佛子!菩萨摩诃萨以如是智慧,入受职地已,即得菩萨离垢三昧、入

fǎ jiâ chü biã sün mâi zhuüng yán dào chǎng sün mâi yí qiâ zhǒng huü guüng sün mâi hǎi zàng sün mâi hǎi yìn sün

法界差别三昧、庄 严道场三昧、一切种华光三昧、海藏三昧、海印三

mâi xū kōng jiâ guǎng dà sün mâi guün yí qiâ fǎ zì xìng sün mâi zhÿ yí qiâ zhîngshýng xÿn hâng sün mâi yí qiâ

昧、虚空界广大三昧、观一切法自性三昧、知一切众 生心行三昧、一切

fï jiý xiànqián sün mâi rú shì dþng bǎi wàn ü sýng qí sün mâi jiý xiàn zài qián pú sà yú cǐ yí qiâ sün mâi ruî

佛皆现前三昧,如是等百万阿僧祇三昧皆现在前。菩萨于此一切三昧,若

rù ruî qǐ jiý dã shànqiǎo yì shànliǎo zhÿ yí qiâ sün mâi suǒ zuî chü biã qí zuì hîu sün mâi míng shîu yí qiâ

入若起,皆得善巧,亦善了知一切三昧所作差别。其最后三昧名:受一切

zhì shâng zhí wâi cǐ sün mâi xiàn zài qián shí yǒu dà bǎo lián huü hū rán chū shýng qí huü guǎng dà liàngdþng bǎi

智胜职位。此三昧现在前时,有大宝莲华忽然出生。其华广大,量等百

wàn sün qiün dà qiün shì jiâ yǐ zhîngmiào bǎo jiàn cuî zhuüng yán chüo guî yí qiâ shì jiünjìng jiâ chū shì shàn gýn zhÿ

万三千大千世界,以众妙宝间错 庄 严,超过一切世间境界。出世善根之

suǒ shýng qǐ zhÿ zhū fǎ rú huànxìng zhînghâng suǒ chãng hãngfàngguüngmíng pǔ zhào fǎ jiâ fýi zhū tiün chù zhÿ

所生起,知诸法如幻性,众行所成,恒放光明,普照法界,非诸天处之

suǒ nãng yǒu pí liú lí mï ní bǎo wãi hãng zhün tán wáng wãi tái mǎ nǎo wãi xū yán fú tán jÿn wãi yâ qí

所能有。毗琉璃摩尼宝为茎,栴檀王为台,玛瑙为须,阎浮檀金为叶,其

huá cháng yǒu wú liàngguüngmíng zhîng bǎo wãi zàng bǎo wǎng mí fù shí sün qiün dà qiün shì jiâ wýi chãn shù lián huü yǐ

华常有无量 光明,众宝为藏,宝网弥覆,十三千大千世界微尘数莲华以

wãi juàn shǔ

为眷属。

þr shí pú sà zuî cǐ huá zuî shýnxiàng dà xiǎozhângxiàngchân kþ wú liàng pú sà yǐ wãi juàn shǔ gâ

尔时,菩萨坐此华座,身相大小正 相称可,无量菩萨以为眷属,各

zuî qí yú lián huü zhÿ shàng zhōu zü wãi rào yÿ yÿ gâ dã bǎi wàn sün mâi xiàng dà pú sà yì xÿn zhünyǎng

坐其余莲华之上,周匝围绕,一一各得百万三昧,向大菩萨一心瞻仰。

fï zǐ cǐ dà pú sà bìng qí juàn shǔ zuî huü zuî shí suǒ yǒu guüngmíng jí yǐ yán yÿn pǔ jiý chōng mǎn shí

佛子!此大菩萨并其眷属,坐华座时,所有光明及以言音,普皆充满十

füng fǎ jiâ yí qiâ shì jiâ xián xÿ zhândîng â qù xiū xÿ guï tǔ yán jìng tïnghâng pú sà mǐ bù lái jí

方法界,一切世界咸悉震动。恶趣休息,国土严净,同行菩萨靡不来集,

rãn tiün yÿn yuâ tïng shí fü shýng suǒ yǒu zhîngshýng xÿ dã ün lâ yǐ bù sÿ yì gîngyǎng zhÿ jù gîng yí qiâ fï

人天音乐同时发声,所有众 生悉得安乐,以不思议供养之具供一切佛,

zhū fï zhîng huì xÿ jiý xiǎnxiàn

诸佛众会悉皆显现。

fï zǐ cǐ pú sà zuî bǐ dà lián huü zuî shí yú liǎng zú xià fàng bǎi wàn ü sýng zhǐ guüngmíng pǔ zhào

佛子!此菩萨坐彼大莲华座时,于两足下放百万阿僧祇光明,普照

shí füng zhū dà dì yù miâ zhîngshýng kǔ yú liǎng xÿ lún fàng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng zhū chù

十方诸大地狱,灭众 生苦。于两膝轮放百万阿僧祇光明,普照十方诸畜

shýng qù miâ zhîngshýng kǔ yú qí lún zhōngfàng bǎi wàn ü sēng qí guāngmíng pǔ zhào shí fāng yán luó wáng jiâ

生趣,灭众 生苦。于脐轮中放百万阿僧祇光明,普照十方阎罗王界,

miâ zhòngshēng kǔ cóng zuǒ yòu xiã fàng bǎi wàn ā sēng qí guāngmíng pǔ zhào shí füng yí qiâ rãn qù miâ zhîngshýng

灭众 生苦。从左右胁放百万阿僧祇光明,普照十方一切人趣,灭众 生

kǔ cïngliǎngshǒuzhōngfàng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qiâ zhū tiün jí ü xiū luï suǒ yǒu gōng

苦。从两手中放百万阿僧祇光明,普照十方一切诸天,及阿修罗所有宫

diàn cïngliǎngjiünshàngfàng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qiâ shýng wãn cïng qí xiàng bâi fàng bǎi

殿;从两肩上放百万阿僧祇光明,普照十方一切声闻;从其项背放百

wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào shí füng pì zhÿ fï shýn cïng qí miàn mãn fàng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào

万阿僧祇光明,普照十方辟支佛身;从其面门放百万阿僧祇光明,普照

shí füng chū shǐ fü xÿn nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà shýn cïngliǎng mãi jiünfàng bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng pǔ zhào

十方初始发心,乃至九地诸菩萨身。从两眉间放百万阿僧祇光明,普照

shí füngshîu zhí pú sà lìng mï gōngdiàn xÿ jiý bù xiàn cïng qí dǐngshàngfàng bǎi wàn ü sýng qí sün qiün dà qiün shì

十方受职菩萨,令魔宫殿悉皆不现。从其顶上放百万阿僧祇三千大千世

jiâ wýi chãn shù guüngmíng pǔ zhào shí füng yí qiâ shì jiâ zhū fï rú lái dào chǎngzhîng huì yîu rào shí zü zhù

界微尘数光明,普照十方一切世界,诸佛如来道场 众会,右绕十匝,住

xū kōngzhōng chãngguüngmíngwǎng míng chì rán guüngmíng fü qǐ zhǒngzhǒng zhū gîngyǎng shì gōngyǎng yú fï yú

虚空中,成 光明网,名:炽然光明。发起种 种诸供养事供养于佛,余

zhū pú sà cïng chū fü xÿn nǎi zhì jiǔ dì suǒ yǒu gîngyǎng ãr bǐ yú cǐ bǎi fân bù jí yÿ nǎi zhì suàn shù pì yù

诸菩萨从初发心乃至九地所有供养而比于此,百分不及一;乃至算数譬谕

suǒ bù nãng jí qí guüngmíngwǎng pǔ yú shí füng yÿ yì rú lái zhîng huì zhÿ qián yǔ zhîngmiàoxiüng huü mán yÿ

所不能及。其光明网普于十方一一如来众会之前,雨众妙香、华鬘、衣

fu chuáng fün bǎo gài zhū mï ní dþngzhuüng yán zhÿ jù yǐ wãi gîngyǎng jiý cïng chū shì shàn gýn suǒ shýng

服、 幢 幡、宝盖、诸摩尼等 庄 严之具以为供养,皆从出世善根所生,

chüo guî yí qiâ shì jiünjìng jiâ ruî yǒu zhîngshýngjiàn zhÿ cǐ zhþ jiý yú ü nîu duō luï sün miǎo sün pú tí dã bù

超过一切世间境界。若有众 生见知此者,皆于阿耨多罗三藐三菩提得不

tuì zhuǎn

退转。

fï zǐ cǐ dà guüngmíng zuî yú rú shì gîngyǎng shì bì fù rào shí füng yí qiâ shì jiâ yÿ yÿ zhū fï dào

佛子!此大光明作于如是供养事毕,复绕十方一切世界一一诸佛道

chǎngzhîng huì jÿng shí zü yǐ cïng zhū rú lái zú xià ãr rù þr shí zhū fï jí zhū pú sà zhÿ mǒu shì

场 众会,经十匝已,从诸如来足下而入。尔时,诸佛及诸菩萨,知某世

jiâ zhōng mǒu pú sà mï hý sà nãngxíng rú shì guǎng dà zhÿ hâng dào shîu zhí wâi fï zǐ shì shí shí füng wú

界中,某菩萨摩诃萨能行如是广大之行,到受职位。佛子!是时十方无

liàng wú biün nǎi zhì jiǔ dì zhū pú sà zhîng jiý lái wãi rào gōngjìnggîngyǎng yì xÿn guün chá zhângguün chá shí

量无边乃至九地诸菩萨众皆来围绕,恭敬供养,一心观察。正观察时,

qí zhū pú sà jí gâ huî dã shí qiün sün mâi düng þr zhÿ shí shí füng suǒ yǒu shîu zhí pú sà jiý yú jÿn güngzhuüng

其诸菩萨即各获得十千三昧。当尔之时,十方所有受职菩萨,皆于金刚 庄

yán yì dã xiàngzhîng chū dà guüngmíng míngnãnghuài mï yuàn bǎi wàn ü sýng qí guüngmíng yǐ wãi juàn shǔ pǔ zhào shí

严臆德相 中出大光明,名能坏魔怨,百万阿僧祇光明以为眷属,普照十

füng xiàn yú wú liàngshãntōngbiàn huà zuî shì shì yǐ ãr lái rù cǐ pú sà mï hý sà jÿn güngzhuüng yán yì dã

方,现于无量神通变化。作是事已,而来入此菩萨摩诃萨金刚 庄 严臆德

xiàngzhîng qí guüng rù yǐ lìng cǐ pú sà suǒ yǒu zhì huì shì lì zýngzhǎng guî bǎi qiün bâi

相 中,其光入已,令此菩萨所有智慧、势力增长过百千倍。

þr shí shí füng yí qiâ zhū fï cïng mãi jiün chū qÿngjìngguüngmíng míngzýng yì yí qiâ zhì shãntōng wú shù

尔时,十方一切诸佛从眉间出清净光明,名增益一切智神通,无数

guüngmíng yǐ wãi juàn shǔ pǔ zhào shí füng yí qiâ shì jiâ yîu rào shí zü shì xiàn rú lái guǎng dà zì zài küi

光明以为眷属,普照十方一切世界。右绕十匝,示现如来广大自在,开

wù wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō zhū pú sà zhîng zhōubiànzhândîng yí qiâ fï chà miâ chú yí qiâ zhū â dào kǔ

悟无量百千亿那由他诸菩萨众,周遍震动一切佛刹,灭除一切诸恶道苦,

yǐn bì yí qiâ zhū mï gōngdiàn shì yí qiâ fï dã pú tí chù dào chǎngzhîng huì zhuüng yán wýi dã rú shì pǔ zhào jìn

隐蔽一切诸魔宫殿,示一切佛得菩提处道场 众会 庄 严威德,如是普照尽

xū kōngbiàn fǎ jiâ yí qiâ shì jiâ yǐ ãr lái zhì cǐ pú sà huì shàngzhōu zü yîu rào shì xiànzhǒngzhǒngzhuüng yán

虚空遍法界一切世界已,而来至此菩萨会上周匝右绕,示现种 种 庄 严

zhÿ shì xiàn shì shì yǐ cïng dà pú sà dǐngshàng ãr rù qí juàn shǔ guüngmíng yì gâ rù bǐ zhū pú sà dǐng

之事。现是事已,从大菩萨顶上而入,其眷属光明亦各入彼诸菩萨顶。

düng þr zhÿ shí cǐ pú sà dã xiün suǒ wâi dã bǎi wàn sün mâi míng wãi yǐ dã shîu zhí zhÿ wâi rù fï jìng jiâ jù

当尔之时,此菩萨得先所未得百万三昧,名为已得受职之位入佛境界,具

zú shí lì duî zài fï shù

足十力,堕在佛数。

fï zǐ rú zhuǎn lún shângwáng suǒ shýng tài zǐ mǔ shì zhâng hîu shýnxiàng jù zú qí zhuǎn lún wánglìng

佛子!如转轮圣王所生太子,母是正后,身相具足。其转轮王令

cǐ tài zǐ zuî bái xiàng bǎo miào jÿn zhÿ zuî zhüng dà wǎng màn jiàn dà chuáng fün rán xiüng sàn huü zîu zhū yÿn

此太子坐白象宝妙金之座,张大网幔,建大 幢 幡,然香散花,奏诸音

yuâ qǔ sì dà hǎi shuǐ zhì jÿn píng nâi wáng zhí cǐ píngguàn tài zǐ dǐng shì shí jí míng shîuwáng zhí wâi duî

乐,取四大海水置金瓶内,王执此瓶灌太子顶,是时即名:受王职位,堕

zài guàndǐng chà lì wáng shù jí nãng jù zú xíng shí shàn dào yì dã míng wãi zhuǎn lún shângwáng pú sà shîu zhí

在灌顶刹利王数,即能具足行十善道,亦得名为:转轮圣王。菩萨受职

yì fù rú shì zhū fï zhì shuǐguàn qí dǐng gù míng wãi shîu zhí jù zú rú lái shí zhǒng lì gù duî zài fï

亦复如是。诸佛智水灌其顶故,名为受职,具足如来十种力故,堕在佛

shù fï zǐ shì míng pú sà shîu dà zhì zhí pú sà yǐ cǐ dà zhì zhí gù nãngxíng wú liàng bǎi qiün wàn

数。佛子!是名:菩萨受大智职。菩萨以此大智职故,能行无量百千万

yì nuï yú tuō nán hâng zhÿ hâng zýngzhǎng wú liàng zhì huì gōng dã míng wãi ün zhù fǎ yún dì

亿那由他难行之行,增长无量智慧功德,名为:安住法云地。

fï zǐ pú sà mï hý sà zhù cǐ fǎ yún dì rú shí zhÿ yù jiâ jí sâ jiâ jí wú sâ jiâ jí

佛子!菩萨摩诃萨住此法云地,如实知欲界集、色界集、无色界集、

shì jiâ jí fǎ jiâ jí yǒu wãi jiâ jí wú wãi jiâ jí zhîngshýng jiâ jí shí jiâ jí xū kōng jiâ jí

世界集、法界集、有为界集、无为界集、众 生界集、识界集、虚空界集、

niâ pán jiâ jí cǐ pú sà rú shí zhÿ zhū jiàn fán nǎo hâng jí zhÿ shì jiâ chãnghuài jí zhÿ shýng wãn hâng jí

涅槃界集。此菩萨如实知诸见烦恼行集、知世界成坏集、知声闻行集、

pì zhÿ fï hâng jí pú sà hâng jí rú lái lì wú suǒ wâi sâ shýn fǎ shýn jí yí qiâ zhǒng yí qiâ zhì zhì jí

辟支佛行集、菩萨行集、如来力无所畏色身法身集、一切种一切智智集、

shì dã pú tí zhuǎn fǎ lún jí rù yí qiâ fǎ fýn biã juã dìng zhì jí jǔ yào yán zhÿ yǐ yí qiâ zhì zhÿ

示得菩提转法轮集、入一切法分别决定智集。举要言之,以一切智,知

yí qiâ jí

一切集。

fï zǐ cǐ pú sà mï hý sà yǐ rú shì shàngshàng juã huì rú shí zhÿ zhîngshýng yâ huà fán nǎo huà

佛子!此菩萨摩诃萨以如是上 上觉慧,如实知众 生业化、烦恼化、

zhū jiàn huà shì jiâ huà fǎ jiâ huà shýng wãn huà pì zhÿ fï huà pú sà huà rú lái huà yí qiâ

诸见化、世界化、法界化、声闻化、辟支佛化、菩萨化、如来化、一切

fýn biã wú fýn biã huà rú shì dþng jiý rú shí zhÿ yîu rú shí zhÿ fï chí fǎ chí sýng chí yâ chí fán

分别无分别化,如是等皆如实知。又如实知佛持、法持、僧持、业持、烦

nǎo chí shí chí yuàn chí gîngyǎng chí hâng chí jiã chí zhì chí rú shì dþng jiý rú shí zhÿ yîu rú

恼持、时持、愿持、供养持、行持、劫持、智持,如是等皆如实知。又如

shí zhÿ zhū fï rú lái rù wýi xì zhì suǒ wâi xiū xíng wýi xì zhì mìngzhōng wýi xì zhì shîushýng wýi xì zhì

实知诸佛如来入微细智,所谓:修行微细智、命终微细智、受生微细智、

chū jiü wýi xì zhì xiànshãntōng wýi xì zhì chãngzhâng juã wýi xì zhì zhuǎn fǎ lún wýi xì zhì zhù shîumìng wýi

出家微细智、现神通微细智、成 正觉微细智、转法轮微细智、住寿命微

xì zhì bō niâ pán wýi xì zhì jiào fǎ zhù wýi xì zhì rú shì dþng jiý rú shí zhÿ yîu rù rú lái mì mì chù

细智、般涅槃微细智、教法住微细智,如是等皆如实知。又入如来秘密处,

suǒ wâi shýn mì mì yǔ mì mì xÿn mì mì shí fýi shí sÿ liáng mì mì shîu pú sà jì mì mì shâ

所谓:身秘密、语秘密、心秘密、时非时思量秘密、授菩萨记秘密、摄

zhîngshýng mì mì zhǒngzhǒngchâng mì mì yí qiâ zhîngshýng gýn hâng chü biã mì mì yâ suǒ zuî mì mì dã pú

众 生秘密、种 种 乘秘密、一切众 生根行差别秘密、业所作秘密、得菩

tí hâng mì mì rú shì dþng jiý rú shí zhÿ yîu zhÿ zhū fï suǒ yǒu rù jiã zhì suǒ wâi yÿ jiã rù ü sýng qí

提行秘密,如是等皆如实知。又知诸佛所有入劫智,所谓:一劫入阿僧祇

jiã ü sýng qí jiã rù yÿ jiã yǒu shù jiã rù wú shù jiã wú shù jiã rù yǒu shù jiã yÿ niàn rù jiã jiã

劫,阿僧祇劫入一劫、有数劫入无数劫,无数劫入有数劫,一念入劫,劫

rù yÿ niàn jiã rù fýi jiã fýi jiã rù jiã yǒu fï jiã rù wú fï jiã wú fï jiã rù yǒu fï jiã guî qù

入一念;劫入非劫,非劫入劫;有佛劫入无佛劫,无佛劫入有佛劫;过去

wâi lái jiã rù xiàn zài jiã xiàn zài jiã rù guî qù wâi lái jiã guî qù jiã rù wâi lái jiã wâi lái jiã rù guî qù

未来劫入现在劫,现在劫入过去未来劫;过去劫入未来劫,未来劫入过去

jiã cháng jiã rù duǎn jiã duǎn jiã rù cháng jiã rú shì dþng jiý rú shí zhÿ yîu zhÿ rú lái zhū suǒ rù zhì

劫;长劫入短劫,短劫入长劫;如是等皆如实知。又知如来诸所入智,

suǒ wâi rù máo dào zhì rù wýi chãn zhì rù guï tǔ shýnzhâng juã zhì rù zhîngshýngshýnzhâng juã zhì rù zhîng

所谓:入毛道智、入微尘智、入国土身正觉智、入众 生身正觉智、入众

shýng xÿn zhâng juã zhì rù zhîngshýnghângzhâng juã zhì rù suí shùn yí qiâ chù zhâng juã zhì rù shì xiànbiànhâng zhì

生心正觉智、入众 生行正觉智、入随顺一切处正觉智、入示现遍行智、

rù shì xiànshùnhâng zhì rù shì xiàn nì hâng zhì rù shì xiàn sÿ yì bù sÿ yì shì jiünliǎo zhÿ bù liǎo zhÿ hâng zhì

入示现顺行智、入示现逆行智、入示现思议不思议世间了知不了知行智、

rù shì xiànshýng wãn zhì pì zhÿ fï zhì pú sà hâng rú lái hâng zhì

入示现声闻智、辟支佛智、菩萨行如来行智。

fï zǐ yí qiâ zhū fï suǒ yǒu zhì huì guǎng dà wú liàng cǐ dì pú sà jiý nãng dã rù

佛子!一切诸佛所有智慧广大无量,此地菩萨皆能得入。

fï zǐ pú sà mï hý sà zhù cǐ dì jí dã pú sà bù sÿ yì xiâ tuō wú zhàng ài xiâ tuō jìng

佛子!菩萨摩诃萨住此地,即得菩萨不思议解脱、无障碍解脱、净

guün chá xiâ tuō pǔ zhàomíng xiâ tuō rú lái zàng xiâ tuō suí shùn wú ài lún xiâ tuō tōng dá sün shì xiâ tuō

观察解脱、普照明解脱、如来藏解脱、随顺无碍轮解脱、通达三世解脱、

fǎ jiâ zàng xiâ tuō guüngmíng lún xiâ tuō wú yú jìng jiâ xiâ tuō cǐ shí wãi shǒu yǒu wú liàng bǎi qiün ü sýng

法界藏解脱、光明轮解脱、无余境界解脱。此十为首,有无量百千阿僧

qí xiâ tuō mãn jiý yú cǐ dì shí dì zhōng dã rú shì nǎi zhì wú liàng bǎi qiün ü sýng qí sün mâi mãn wú liàng

祇解脱门,皆于此第十地中得。如是乃至无量百千阿僧祇三昧门,无量

bǎi qiün ü sýng qí tuï luï ní mãn wú liàng bǎi qiün ü sýng qí shãntōng mãn jiý xÿ chãng jiù

百千阿僧祇陀罗尼门,无量百千阿僧祇神通门皆悉成就。

fï zǐ cǐ pú sà mï hý sà tōng dá rú shì zhì huì suí shùn wú liàng pú tí chãng jiù shànqiǎoniàn lì

佛子!此菩萨摩诃萨通达如是智慧,随顺无量菩提,成就善巧念力,

shí füng wú liàng zhū fï suǒ yǒu wú liàng dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ yú yÿ niànqǐng jiý nãng ün nãng

十方无量诸佛所有无量大法明、大法照、大法雨,于一念顷皆能安、能

shîu nãng shâ nãng chí pì rú suō qiã luï lïngwáng suǒ zhù dà yǔ wãi chú dà hǎi yú yí qiâ chù jiý bù nãng

受、能摄、能持。譬如娑伽罗龙王所霔大雨,唯除大海,余一切处皆不能

ün bù nãngshîu bù nãng shâ bù nãng chí rú lái mì mì zàng dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ yì

安、不能受、不能摄、不能持;如来秘密藏、大法明、大法照、大法雨亦

fù rú shì wãi chú dì shí dì pú sà yú yí qiâ zhîngshýng shýng wãn dú juã nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà

复如是。唯除第十地菩萨,余一切众 生、声闻、独觉乃至第九地菩萨,

jiý bù nãng ün bù nãngshîu bù nãng shâ bù nãng chí fï zǐ pì rú dà hǎi nãng ün nãngshîu nãng

皆不能安、不能受、不能摄、不能持。佛子!譬如大海,能安、能受、能

shâ nãng chí yÿ dà lïngwáng suǒ zhù dà yǔ ruî âr ruî sün nǎi zhì wú liàng zhū lïngwáng yǔ yú yÿ niànjiün

摄、能持一大龙王所霔大雨,若二、若三乃至无量诸龙王雨,于一念间

yÿ shí zhù xià jiý nãng ün nãngshîu nãng shâ nãng chí hã yǐ gù yǐ shì wú liàngguǎng dà qì gù

一时霔下,皆能安、能受、能摄、能持。何以故?以是无量 广大器故,

zhù fǎ yún dì pú sà yì fù rú shì nãng ün nãngshîu nãng shâ nãng chí yÿ fï fǎ míng fǎ zhào fǎ yǔ

住法云地菩萨亦复如是。能安、能受、能摄、能持一佛法明、法照、法雨,

ruî âr ruî sün nǎi zhì wú liàng yú yÿ niànqǐng yì shí yǎn shuō xÿ yì rú shì shì gù cǐ dì míng wãi

若二、若三、乃至无量,于一念顷一时演说,悉亦如是。是故此地名为

fǎ yún

法云。

xiâ tuō yuâ pú sà yán fï zǐ cǐ dì pú sà yú yÿ niànjiünnãng yú jǐ rú lái suǒ ün shîu shâ chí dà fǎ

解脱月菩萨言:佛子!此地菩萨于一念间能于几如来所安受摄持大法

míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ

明、大法照、大法雨?

jÿn güngzàng pú sà yán fï zǐ bù kþ yǐ suàn shù nãng zhÿ wǒ düng wãi rǔ shuō qí pì yù fï zǐ

金刚藏菩萨言:佛子!不可以算数能知。我当为汝说其譬谕。佛子!

pì rú shí füng gâ yǒu shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō fï chà wýi chãn shù shì jiâ qí shì jiâ zhōng yÿ yÿ

譬如十方,各有十不可说百千亿那由他佛刹微尘数世界,其世界中一一

zhîngshýng jiý dã wãn chí tuï luï ní wãi fï shì zhþ shýng wãn zhîngzhōng duō wãn dì yÿ rú jÿn günglián huü shàng

众 生皆得闻持陀罗尼,为佛侍者。声闻众 中多闻第一,如金刚莲华上

fï suǒ dà shâng bǐ qiū rán yÿ zhîngshýng suǒ shîu zhÿ fǎ yú bù chïngshîu fï zǐ yú rǔ yì yún hã cǐ

佛所大胜比丘,然一众 生所受之法,余不重受。佛子!于汝意云何?此

zhū zhîngshýng suǒ shîu zhÿ fǎ wãi yǒu liàng yý wãi wú liàng yý

诸众 生所受之法为有量耶?为无量耶?

xiâ tuō yuâ pú sà yán qí shù shân duō wú liàng wú biün

解脱月菩萨言:其数甚多,无量无边。

jÿn güngcáng pú sà yán fï zǐ wǒ wãi rǔ shuō lìng rǔ dã jiþ fï zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà

金刚藏菩萨言:佛子!我为汝说,令汝得解。佛子!此法云地菩萨,

yú yÿ fï suǒ yÿ niàn zhÿ qǐng suǒ ün suǒ shîu suǒ shâ suǒ chí dà fǎ míng dà fǎ zhào dà fǎ yǔ

于一佛所一念之顷,所安、所受、所摄、所持大法明、大法照、大法雨,

sün shì fǎ zàng qián þr suǒ shì jiâ yí qiâ zhîngshýng suǒ wãn chí fǎ yú cǐ bǎi fýn bù jí yÿ nǎi zhì pì yù

三世法藏。前尔所世界一切众 生所闻持法,于此百分不及一,乃至譬谕

yì bù nãng jí rú yÿ fï suǒ rú shì shí füng rú qián suǒ shuō þr suǒ shì jiâ wýi chãn shù fï fù guî cǐ shù

亦不能及。如一佛所,如是十方如前所说,尔所世界微尘数佛复过此数,

wú liàng wú biün yú bǐ yÿ yÿ zhū rú lái suǒ suǒ yǒu fǎ míng fǎ zhào fǎ yǔ sün shì fǎ zàng jiý

无量无边,于彼一一诸如来所,所有法明、法照、法雨、三世法藏,皆

nãng ün nãngshîu nãng shâ nãng chí shì gù cǐ dì míng wãi fǎ yún fï zǐ cǐ dì pú sà yǐ zì yuàn

能安、能受、能摄、能持,是故此地名为:法云。佛子!此地菩萨以自愿

lì qǐ dà býi yún zhân dà fǎ lãi tōngmíng wú wâi yǐ wãi diànguüng fú dã zhì huì ãr wãi mì yún xiàn

力,起大悲云,震大法雷,通明无畏以为电光,福德智慧而为密云,现

zhǒngzhǒngshýn zhōuxuánwǎng fǎn yú yÿ niànqǐng pǔ biàn shí füng bǎi qiün yì nuï yú tuō shì jiâ wýi chãn shù guï tǔ

种 种身,周旋往返,于一念顷普遍十方百千亿那由他世界微尘数国土,

yǎn shuō dà fǎ cuÿ fú mï yuàn fù guî cǐ shù yú wú liàng bǎi qiün yì nuï yú tuō shì jiâ wýi chãn shù guï tǔ

演说大法,摧伏魔怨;复过此数。于无量百千亿那由他世界微尘数国土,

suí zhū zhîngshýng xÿn zhÿ suǒ lâ zhù gün lù yǔ miâ chú yí qiâ zhîng huî chãn yàn shì gù cǐ dì míng wãi fǎ yún

随诸众 生心之所乐,霔甘露雨,灭除一切众惑尘焰;是故此地名为法云。

fï zǐ cǐ dì pú sà yú yÿ shì jiâ cïng dōu shuàitiün xià nǎi zhì niâ pán suí suǒ yìng dù zhîngshýng xÿn ãr xiàn

佛子!此地菩萨于一世界从兜率天下,乃至涅槃,随所应度众 生心而现

fï shì ruî âr ruî sün nǎi zhì rú shàng wýi chãn shù guï tǔ fù guî yú cǐ nǎi zhì wú liàng bǎi qiün yì

佛事;若二、若三,乃至如上微尘数国土,复过于此。乃至无量百千亿

nuï yú tuō shì jiâ wýi chãn shù guï tǔ jiý yì rú shì shì gù cǐ dì míng wãi fǎ yún

那由他世界微尘数国土,皆亦如是。是故此地名为法云。

fï zǐ cǐ dì pú sà zhì huì míng dá shãntōng zì zài suí qí xÿn niàn nãng yǐ xiá shì jiâ zuî guǎng

佛子!此地菩萨智慧明达,神通自在,随其心念,能以狭世界作广

shì jiâ guǎng shì jiâ zuî xiá shì jiâ gîu shì jiâ zuî jìng shì jiâ jìng shì jiâ zuî gîu shì jiâ luàn zhù cì

世界,广世界作狭世界;垢世界作净世界,净世界作垢世界;乱住、次

zhù dǎo zhù zhâng zhù rú shì wú liàng yí qiâ shì jiâ jiý nãng hù zuî huî suí xÿn niàn yú yÿ chãnzhōng

住、倒住、正住,如是无量一切世界;皆能互作。或随心念,于一尘中

zhì yÿ shì jiâ xū mí lú dþng yí qiâ shünchuün chãnxiàng rú gù shì jiâ bù jiǎn huî fù yú yÿ wýi chãn zhÿ zhōng

置一世界须弥卢等一切山川,尘相如故,世界不减。或复于一微尘之中

zhì âr zhì sün nǎi zhì bù kþ shuō shì jiâ xū mí lú dþng yí qiâ shünchuün ãr bǐ wýi chãn tǐ xiàng rú bþn

置二、置三、乃至不可说世界须弥卢等一切山川,而彼微尘体相如本,

yú zhōng shì jiâ xÿ dã míngxiàn huî suí xÿn niàn yú yÿ shì jiâ zhōng shì xiàn âr shì jiâ zhuüng yán nǎi zhì bù kþ

于中世界悉得明现。或随心念,于一世界中示现二世界 庄 严,乃至不可

shuō shì jiâ zhuüng yán huî yú yÿ shì jiâ zhuüng yán zhōng shì xiàn âr shì jiâ nǎi zhì bù kþ shuō shì jiâ huî suí

说世界 庄 严;或于一世界 庄 严中示现二世界,乃至不可说世界。或随

xÿn niàn yǐ bù kþ shuō shì jiâ zhōngzhîngshýng zhì yÿ shì jiâ huî suí xÿn niàn yǐ yÿ shì jiâ zhōngzhîngshýng zhì

心念,以不可说世界中 众 生置一世界;或随心念,以一世界中 众 生置

bù kþ shuō shì jiâ ãr yú zhîngshýng wú suǒ ráo hài huî suí xÿn niàn yú yÿ máo kǒng shì xiàn yí qiâ fï jìng jiâ

不可说世界,而于众 生无所娆害。或随心念,于一毛孔示现一切佛境界

zhuüng yán zhÿ shì

庄 严之事;

huî suí xÿn niàn yú yÿ niànzhōng shì xiàn bù kþ shuō shì jiâ wýi chãn shù shýn yÿ yì shýn shì xiàn rú shì wýi

或随心念,于一念中示现不可说世界微尘数身,一一身示现如是微

chãn shù shǒu yÿ yì shǒu gâ zhí hãng hã shü shù huü lián xiüng qiâ mán gài chuáng fün zhōubiàn shí füng gîng

尘数手,一一手各执恒河沙数华奁、香箧、鬘盖、幢 幡,周遍十方,供

yǎng yú fï yÿ yì shýn fù shì xiàn þr xǔ wýi chãn shù tïu yÿ yì tïu fù xiàn þr xǔ wýi chãn shù shã yú niànniàn

养于佛;一一身复示现尔许微尘数头;一一头复现尔许微尘数舌,于念念

zhōng zhōubiàn shí füng tàn fï gōng dã huî suí xÿn niàn yú yÿ niànjiün pǔ biàn shí füng shì chãngzhâng juã nǎi

中,周遍十方,叹佛功德。或随心念,于一念间普遍十方,示成 正觉乃

zhì niâ pán jí yǐ guï tǔ zhuüng yán zhÿ shì huî xiàn qí shýn pǔ biàn sün shì ãr yú shýnzhōng yǒu wú liàng zhū

至涅槃,及以国土 庄 严之事。或现其身,普遍三世,而于身中有无量诸

fï jí fï guï tǔ zhuüng yán zhÿ shì shì jiâ chãnghuài mǐ bù jiý xiàn huî yú zì shýn yÿ máo kǒngzhōng chū yí qiâ

佛及佛国土 庄 严之事,世界成坏靡不皆现。或于自身一毛孔中出一切

fýng ãr yú zhîngshýng wú suǒ nǎo hài huî suí xÿn niàn yǐ wú biün shì jiâ wãi yÿ dà hǎi cǐ hǎi shuǐzhōngxiàn

风,而于众 生无所恼害。或随心念,以无边世界为一大海,此海水中现

dà lián huü guüngmíng yán hǎo biàn fù wú liàng wú biün shì jiâ yú zhōng shì xiàn dà pú tí shù zhuüng yán zhÿ shì

大莲华,光明严好,遍覆无量无边世界,于中示现大菩提树 庄 严之事,

nǎi zhì shì chãng yí qiâ zhǒng zhì huî yú qí shýnxiàn shí füng shì jiâ yí qiâ guüngmíng mï ní bǎo zhū rì yuâ xÿng

乃至示成一切种智;或于其身现十方世界一切光明,摩尼宝珠、日月星

xiù yún diàndþngguüng mǐ bù jiý xiàn huî yǐ kǒu xū qì nãngdîng shí füng wú liàng shì jiâ ãr bù lìngzhîngshýng

宿、云电等光靡不皆现;或以口嘘气,能动十方无量世界,而不令众 生

yǒu jÿng bù xiǎng huî xiàn shí füngfýng züi huǒ züi jí yǐ shuǐ züi huî suí zhîngshýng xÿn zhÿ suǒ lâ shì xiàn

有惊怖想。或现十方风灾、火灾、及以水灾;或随众 生心之所乐,示现

sâ shýnzhuüng yán jù zú huî yú zì shýn shì xiàn fï shýn huî yú fï shýn ãr xiàn zì shýn huî yú fï shýnxiàn jǐ

色身 庄 严具足。或于自身示现佛身,或于佛身而现自身;或于佛身现己

guï tǔ huî yú jǐ guï tǔ ãr xiàn fï shýn fï zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà nãngxiàn rú shì jí yú wú liàng bǎi

国土,或于己国土而现佛身。佛子!此法云地菩萨能现如是及余无量百

qiün yì nuï yú tuō zì zài shãn lì

千亿那由他自在神力。

þr shí huì zhōng zhū pú sà jí tiün lïng yâ chü qián tà pï ü xiū luï hù shì sì wáng

尔时,会中诸菩萨及天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、护世四王、

shì tí huán yÿn fàn tiün jìng jū mï xÿ shǒu luï zhū tiün zǐ dþng xián zuî shì niàn ruî pú sà shãntōng zhì lì

释提桓因、梵天、净居、摩醯首罗诸天子等,咸作是念:若菩萨神通智力

nãng rú shì zhþ fï fù yún hã þr shí xiâ tuō yuâ pú sà zhÿ zhū zhîng huì xÿn zhÿ suǒ niàn bái jÿn güngzàng

能如是者,佛复云何?尔时,解脱月菩萨知诸众会心之所念,白金刚藏

pú sà yán fï zǐ jÿn cǐ dà zhîng wãn qí pú sà shãntōng zhì lì duî zài yí wǎng shàn züi rãn zhþ wãi

菩萨言:佛子!今此大众闻其菩萨神通智力,堕在疑网。善哉仁者!为

duàn bǐ yí düngshǎo shì xiàn pú sà shãn lì zhuüng yán zhÿ shì

断彼疑,当少示现菩萨神力 庄 严之事。

shí jÿn güngzàng pú sà jí rù yí qiâ fï guï tǔ tǐ xìng sün mâi rù cǐ sün mâi shí zhū pú sà jí yí

时,金刚藏菩萨即入一切佛国土体性三昧。入此三昧时,诸菩萨及一

qiâ dà zhîng jiý zì jiànshýn zài jÿn güngzàng pú sà shýn nâi yú zhōng xÿ jiàn sün qiün dà qiün shì jiâ suǒ yǒu zhǒngzhǒng

切大众,皆自见身在金刚藏菩萨身内,于中悉见三千大千世界所有种 种

zhuüng yán zhÿ shì jÿng yú yì jiã shuō bù nãng jìn yîu yú qí zhōngjiàn pú tí shù qí shýnzhōu wãi shí wàn sün

庄 严之事,经于亿劫,说不能尽。又于其中见菩提树,其身周围十万三

qiün dà qiün shì jiâ güo bǎi wàn sün qiün dà qiün shì jiâ zhÿ yâ suǒ yÿn yì fù rú shì chýng shù xíngliàng

千大千世界,高百万三千大千世界,枝叶所荫,亦复如是。称树形量,

yǒu shÿ zǐ zuî zuî shàng yǒu fï hào yí qiâ zhì tōngwáng yí qiâ dà zhîng xÿ jiàn qí fï zuî pú tí shù xià

有师子座,座上有佛,号:一切智通王。一切大众悉见其佛坐菩提树下

shÿ zǐ zuî shàng zhǒngzhǒng zhū xiàng yǐ wãi zhuüng yán jiǎ shǐ yì jiã shuō bù nãng jìn jÿn güngzàng pú sà shì xiàn

师子座上,种 种诸相以为 庄 严,假使亿劫说不能尽。金刚藏菩萨示现

rú shì dà shãn lì yǐ hái lìngzhîng huì gâ zài bþn chù shí zhū dà zhîng dã wâi cãng yǒu shýng qí tâ xiǎng

如是大神力已,还令众会各在本处。时,诸大众得未曾有,生奇特想,

mî rán ãr zhù xiàng jÿn güngzàng yì xÿn zhünyǎng

默然而住,向金刚藏一心瞻仰。

þr shí xiâ tuō yuâ pú sà bái jÿn güngzàng pú sà yán fï zǐ jÿn cǐ sün mâi shân wãi xÿ yǒu yǒu dà

尔时,解脱月菩萨白金刚藏菩萨言:佛子!今此三昧甚为希有,有大

shì lì qí míng hã dþng

势力,其名何等?

jÿn güngzàng yán cǐ sün mâi míng yí qiâ fï guï tǔ tǐ xìng

金刚藏言:此三昧名:一切佛国土体性。

yîu wân cǐ sün mâi jìng jiâ yún hã

又问:此三昧境界云何?

dü yán fï zǐ ruî pú sà xiū cǐ sün mâi suí xÿn suǒ niàn nãng yú shýnzhōngxiànhãng hã shü shì jiâ

答言:佛子!若菩萨修此三昧,随心所念,能于身中现恒河沙世界

wýi chãn shù fï chà fù guî cǐ shù wú liàng wú biün fï zǐ pú sà zhù fǎ yún dì dã rú shì dþng wú liàng

微尘数佛刹,复过此数无量无边。佛子!菩萨住法云地,得如是等无量

bǎi qiün zhū dà sün mâi gù cǐ pú sà shýn shýn yâ bù kþ câ zhÿ yǔ yǔ yâ yì yì yâ shãntōng

百千诸大三昧,故此菩萨身、身业不可测知,语、语业,意、意业,神通

zì zài guün chá sün shì sün mâi jìng jiâ zhì huì jìng jiâ yïu xì yí qiâ zhū xiâ tuō mãn biàn huà suǒ zuî shãn

自在。观察三世三昧境界、智慧境界,游戏一切诸解脱门。变化所作、神

lì suǒ zuî guüngmíng suǒ zuî lûâ shuō nǎi zhì jǔ zú xià zú rú shì yí qiâ zhū yǒu suǒ zuî nǎi zhì fǎ

力所作、光明所作,略说乃至举足、下足,如是一切诸有所作,乃至法

wáng zǐ zhù shàn huì dì pú sà jiý bù nãng zhÿ fï zǐ cǐ fǎ yún dì pú sà suǒ yǒu jìng jiâ lûâ shuō rú shì

王子住善慧地菩萨皆不能知。佛子!此法云地菩萨所有境界,略说如是,

ruî guǎngshuō zhþ jiǎ shǐ wú liàng bǎi qiün ü sýng qí jiã yì bù nãng jìn

若广说者,假使无量百千阿僧祇劫,亦不能尽。

xiâ tuō yuâ pú sà yán fï zǐ ruî pú sà shãntōngjìng jiâ rú shì fï shãntōng lì qí fù yún hã

解脱月菩萨言:佛子!若菩萨神通境界如是,佛神通力其复云何?

jÿn güngzàng yán fï zǐ pì rú yǒu rãn yú sì tiün xià qǔ yí kuài tǔ ãr zuî shì yán wãi wú biün shì

金刚藏言:佛子!譬如有人,于四天下取一块土而作是言:为无边世

jiâ dà dì tǔ duō wâi cǐ tǔ duō wǒ guün rǔ wân yì fù rú shì rú lái zhì huì wú biün wú dþng yún hã ãr

界大地土多,为此土多?我观汝问亦复如是。如来智慧无边无等,云何而

yǔ pú sà bǐ liáng fù cì fï zǐ rú sì tiün xià qǔ shǎo xǔ tǔ yú zhþ wú liàng cǐ fǎ yún dì shãn

与菩萨比量?复次,佛子!如四天下取少许土,余者无量。此法云地神

tōng zhì huì yú wú liàng jiã dàn shuōshǎo fýn kuàng rú lái dì fï zǐ wǒ jÿn wãi rǔ yǐn shì wãi zhâng lìng

通智慧,于无量劫但说少分,况如来地!佛子!我今为汝引事为证,令

rǔ dã zhÿ rú lái jìng jiâ fï zǐ jiǎ shǐ shí füng yÿ yÿ füng gâ yǒu wú biün shì jiâ wýi chãn shù zhū fï guï tǔ

汝得知如来境界。佛子!假使十方,一一方各有无边世界微尘数诸佛国土,

yÿ yÿ guï tǔ dã rú shì dì pú sà chōng mǎn rú gün zhâ zhú wþi dào má cïng lín bǐ zhū pú sà yú

一一国土得如是地菩萨充满,如甘蔗、竹苇、稻麻、丛林,彼诸菩萨于

bǎi qiün yì nuï yú tuō jiã xiū pú sà hâng suǒ shýng zhì huì bǐ yì rú lái zhì huì jìng jiâ bǎi fân bù jí yÿ

百千亿那由他劫,修菩萨行所生智慧,比一如来智慧境界,百分不及一,

nǎi zhì yōu bō ní shü tuï fân yì bù nãng jí

乃至优波尼沙陀分,亦不能及。

fï zǐ cǐ pú sà zhù rú shì zhì huì bù yì rú lái shýn yǔ yì yâ bù shþ pú sà zhū sün mâi

佛子!此菩萨住如是智慧,不异如来身、语、意业,不舍菩萨诸三昧

lì yú wú shù jiã chãng shì gîngyǎng yí qiâ zhū fï yÿ yÿ jiã zhōng yǐ yí qiâ zhǒnggîngyǎng zhÿ jù ãr wãi gîng

力,于无数劫承事供养一切诸佛。一一劫中以一切种供养之具而为供

yǎng yí qiâ zhū fï shãn lì suǒ jiü zhì huì guüngmíngzhuǎngângzýngshâng yú fǎ jiâ zhōng suǒ yǒu wân nàn shàn wãi

养。一切诸佛神力所加,智慧光明转更增胜。于法界中,所有问难善为

jiþ shì bǎi qiün yì jiã wú nãng qū zhþ fï zǐ pì rú jÿn shÿ yǐ shàngmiàozhýn jÿn zuî yán shýn jù dà mï

解释,百千亿劫无能屈者。佛子!譬如金师以上妙真金作严身具,大摩

ní bǎo tián câ qí jiün zì zài tiünwángshýn zì fú dài qí yú tiün rãn zhuüng yán zhÿ jù suǒ bù nãng jí cǐ dì

尼宝钿厕其间,自在天王身自服戴,其余天人 庄 严之具所不能及。此地

pú sà yì fù rú shì shǐ cïng chū dì nǎi zhì jiǔ dì yí qiâ pú sà suǒ yǒu zhì hâng jiý bù nãng jí cǐ dì pú

菩萨亦复如是,始从初地乃至九地,一切菩萨所有智行皆不能及。此地菩

sà zhì huì guüngmíng nãnglìngzhîngshýng nǎi zhì rù yú yí qiâ zhì zhì yú zhì guüngmíng wú nãng rú shì fï zǐ

萨智慧光明,能令众 生乃至入于一切智智,余智光明无能如是。佛子!

pì rú mï xÿ shǒu luï tiünwángguüngmíng nãnglìngzhîngshýngshýn xÿn qÿngliáng yí qiâ guüngmíng suǒ bù nãng jí cǐ

譬如摩醯首罗天王光明,能令众 生身心清凉,一切光明所不能及。此

dì pú sà zhì huì guüngmíng yì fù rú shì nãnglìngzhîngshýng jiý dã qÿngliáng nǎi zhì zhù yú yí qiâ zhì zhì yí

地菩萨智慧光明亦复如是,能令众 生皆得清凉,乃至住于一切智智,一

qiâ shýng wãn pì zhÿ fï nǎi zhì dì jiǔ dì pú sà zhì huì guüngmíng xÿ bù nãng jí fï zǐ cǐ pú sà mï hý

切声闻辟支佛,乃至第九地菩萨智慧光明悉不能及。佛子!此菩萨摩诃

sà yǐ nãng ün zhù rú shì zhì huì zhū fï shì zūn fù gâng wãi shuō sün shì zhì fǎ jiâ chü biã zhì biàn yí qiâ

萨。已能安住如是智慧,诸佛世尊复更为说三世智,法界差别智、遍一切

shì jiâ zhì zhào yí qiâ shì jiâ zhì cí niàn yí qiâ zhîngshýng zhì jǔ yào yán zhÿ nǎi zhì wãi shuō dã yí qiâ

世界智、照一切世界智、慈念一切众 生智,举要言之,乃至为说得一切

zhì zhì cǐ pú sà shí bō luï mì zhōng zhì bō luï mì zuì wãi zýngshàng yú bō luï mì fýi bù xiū xíng

智智。此菩萨,十波罗蜜中,智波罗蜜最为增上;余波罗蜜非不修行。

fï zǐ shì míng lûâ shuō pú sà mï hý sà dì shí fǎ yún dì ruî guǎngshuō zhþ jiǎ shǐ wú liàng ü

佛子!是名略说:菩萨摩诃萨第十法云地。若广说者,假使无量阿

sýng qí jiã yì bù nãng jìn fï zǐ pú sà zhù cǐ dì duō zuî mï xÿ shǒu luï tiünwáng yú fǎ zì zài nãng

僧祇劫亦不能尽。佛子!菩萨住此地,多作摩醯首罗天王,于法自在,能

shîuzhîngshýng shýng wãn dú juã yí qiâ pú sà bō luï mì hâng yú fǎ jiâ zhōng suǒ yǒu wân nán wú nãng qū zhþ

授众 生、声闻、独觉一切菩萨波罗蜜行。于法界中,所有问难无能屈者,

bù shÿ ài yǔ lì hângtïng shì rú shì yí qiâ zhū suǒ zuî yâ jiý bù lí niàn fï nǎi zhì bù lí niàn jù zú yí qiâ

布施爱语利行同事。如是一切诸所作业皆不离念佛,乃至不离念具足一切

zhǒng yí qiâ zhì zhì fù zuî shì niàn wǒ düng yú yí qiâ zhîngshýng wãi shǒu wãi shâng nǎi zhì wãi yí qiâ zhì

种、一切智智。复作是念:我当于一切众 生为首,为胜,乃至为一切智

zhì yÿ zhǐ zhþ ruî qín jiü jÿng jìn yú yÿ qǐng dã shí bù kþ shuō bǎi qiün yì nuï yú tuō fï chà wýi chãn shù

智依止者。若勤加精进,于一念顷,得十不可说百千亿那由他佛刹微尘数

sün mâi nǎi zhì shì xiàn þr suǒ wýi chãn shù pú sà yǐ wãi juàn shǔ ruî yǐ pú sà shū shângyuàn lì zì zài shì xiàn

三昧,乃至示现尔所微尘数菩萨以为眷属。若以菩萨殊胜愿力自在示现,

guî yú cǐ shù suǒ wâi ruî xiū xíng ruî zhuüng yán ruî xìn jiþ ruî suǒ zuî ruî shýn ruî yǔ ruî guüng

过于此数,所谓:若修行、若 庄 严、若信解、若所作、若身若语、若光

míng ruî zhū gýn ruî shãnbiàn ruî yÿn shýng ruî hâng chù nǎi zhì bǎi qiün yì nuï yú tuō jiã bù nãng shù zhÿ

明、若诸根、若神变、若音声、若行处,乃至百千亿那由他劫不能数知。

fï zǐ cǐ pú sà mï hý sà shí dì hângxiàng cì dì xiànqián zã nãng qù rù yí qiâ zhì zhì pì rú

佛子!此菩萨摩诃萨十地行相次第现前,则能趣入一切智智。譬如

ü nîu dá chí chū sì dà hã qí hã liú zhù biàn yán fú tí jì wú jìn jiã fù gângzýngzhǎng nǎi zhì rù

阿耨达池出四大河,其河流注遍阎浮提,既无尽竭,复更增长,乃至入

hǎi lìng qí chōng mǎn

海,令其充满。

fï zǐ pú sà yì þr cïng pú tí xÿn liú chū shàn gýn dà yuàn zhÿ shuǐ yǐ sì shâ fǎ chōng mǎn zhîngshýng

佛子!菩萨亦尔。从菩提心流出善根大愿之水,以四摄法充满众 生,

wú yǒu qiïng jìn fù gângzýngzhǎng nǎi zhì rù yú yí qiâ zhì hǎi lìng qí chōng mǎn fï zǐ pú sà shí dì

无有穷尽,复更增长,乃至入于一切智海,令其充满。佛子!菩萨十地,

yÿn fï zhì gù ãr yǒu chü biã rú yÿn dà dì yǒu shí shünwáng hã dþng wãi shí suǒ wâi xuþ shünwáng xiüng

因佛智故而有差别。如因大地有十山王。何等为十?所谓:雪山王、香

shünwáng pí tuï lí shünwáng shãnxiünshünwáng yïu qián tuï shünwáng mǎ þr shünwáng ní mín tuï luï shünwáng

山王、鞞陀梨山王、神仙山王、由乾陀山王、马耳山王、尼民陀罗山王、

zhuï jiã luï shünwáng jì dū mî dǐ shünwáng xū mí lú shünwáng fï zǐ rú xuþ shünwáng yí qiâ yào cǎo xián

斫羯罗山王、计都末底山王、须弥卢山王。佛子!如雪山王,一切药草咸

zài qí zhōng qǔ bù kþ jìn pú sà suǒ zhù huün xǐ dì yì fù rú shì yí qiâ shì jiünjÿng shū jì yì

在其中,取不可尽;菩萨所住欢喜地亦复如是,一切世间经书、技艺、

wãn sîng zhîu shù xián zài qí zhōng shuō bù kþ jìn fï zǐ rú xiüngshünwáng yí qiâ zhū xiüngxián jí qí zhōng

文颂、咒术咸在其中,说不可尽。佛子!如香山王,一切诸香咸集其中,

qǔ bù kþ jìn pú sà suǒ zhù lí gîu dì yì fù rú shì yí qiâ pú sà jiâ hâng wýi yí xián zài qí zhōng

取不可尽;菩萨所住离垢地亦复如是,一切菩萨戒行、威仪咸在其中,

shuō bù kþ jìn fï zǐ rú pí tuï lí shünwáng chún bǎo suǒ chãng yí qiâ zhîng bǎo xián zài qí zhōng qǔ

说不可尽。佛子!如鞞陀梨山王,纯宝所成,一切众宝,咸在其中,取

bù kþ jìn pú sà suǒ zhù fü guüng dì yì fù rú shì yí qiâ shì jiünchándìngshãntōng xiâ tuō sün mâi sün

不可尽;菩萨所住发光地亦复如是,一切世间禅定神通,解脱三昧,三

mï bō dǐ xián zài qí zhōng shuō bù kþ jìn fï zǐ rú shãnxiünshünwáng chún bǎo suǒ chãng wǔ tōngshãnxiün

摩钵底,咸在其中,说不可尽。佛子!如神仙山王,纯宝所成五通神仙

xián zhù qí zhōng wú yǒu qiïng jìn pú sà suǒ zhù yàn huì dì yì fù rú shì yí qiâ dào zhōng shū shâng zhì huì xián

咸住其中,无有穷尽;菩萨所住焰慧地亦复如是,一切道中殊胜智慧咸

zài qí zhōng shuō bù kþ jìn fï zǐ rú yïu qián tuï luï shünwáng chún bǎo suǒ chãng yâ chü dà shãnxián zhù qí

在其中,说不可尽。佛子!如由乾陀罗山王,纯宝所成夜叉大神咸住其

zhōng wú yǒu qiïng jìn pú sà suǒ zhù nán shâng dì yì fù rú shì yí qiâ zì zài rú yì shãntōngxián zài qí zhōng

中,无有穷尽;菩萨所住难胜地亦复如是,一切自在如意神通咸在其中,

shuō bù kþ jìn fï zǐ rú mǎ þr shünwáng chún bǎo suǒ chãng yí qiâ zhū guǒ xián zài qí zhōng qǔ bù kþ

说不可尽。佛子!如马耳山王,纯宝所成,一切诸果咸在其中,取不可

jìn pú sà suǒ zhù xiànqián dì yì fù rú shì rù yuán qǐ lǐ shýng wãn guǒ zhâng xián zài qí zhōng shuō bù

尽;菩萨所住现前地亦复如是,入缘起理,声闻果证,咸在其中,说不

kþ jìn rú ní mín tuï luï shünwáng chún bǎo suǒ chãng dà lì lïngshãnxián zhù qí zhōng wú yǒu qiïng jìn pú

可尽。如尼民陀罗山王,纯宝所成,大力龙神咸住其中,无有穷尽;菩

sà suǒ zhù yuǎnxíng dì yì fù rú shì füngbiàn zhì huì dú juã guǒ zhângxián zài qí zhōng shuō bù kþ jìn rú

萨所住远行地亦复如是,方便智慧,独觉果证咸在其中,说不可尽。如

zhuï jiã luï shünwáng chún bǎo suǒ chãng zhū zì zài zhîngxián zhù qí zhōng wú yǒu qiïng jìn pú sà suǒ zhù bù dîng

斫羯罗山王,纯宝所成,诸自在众咸住其中,无有穷尽;菩萨所住不动

dì yì fù rú shì yí qiâ pú sà zì zài hâng chü biã shì jiâ xián zài qí zhōng shuō bù kþ jìn rú jì dū shün

地亦复如是,一切菩萨自在行差别世界咸在其中,说不可尽。如计都山

wáng chún bǎo suǒ chãng dà wýi dã ü xiū luï wángxián zhù qí zhōng wú yǒu qiïng jìn pú sà suǒ zhù shàn huì dì

王,纯宝所成,大威德阿修罗王咸住其中,无有穷尽;菩萨所住善慧地

yì fù rú shì yí qiâ shì jiünshýng miâ zhì dã xián zài qí zhōng shuō bù kþ jìn rú xū mí lú shünwáng chún

亦复如是,一切世间生灭智得咸在其中,说不可尽。如须弥卢山王,纯

bǎo suǒ chãng dà wýi dã zhū tiünxián zhù qí zhōng wú yǒu qiïng jìn pú sà suǒ zhù fǎ yún dì yì fù rú shì

宝所成,大威德诸天咸住其中,无有穷尽;菩萨所住法云地亦复如是,

rú lái lì wú wâi bù gîng fǎ yí qiâ fï shì xián zài qí zhōng wân dá xuünshuō bù kþ qiïng jìn fï zǐ

如来力无畏、不共法、一切佛事咸在其中,问答宣说不可穷尽。佛子!

cǐ shí bǎo shünwángtïng zài dà hǎi chü biã dã míng pú sà shí dì yì fù rú shì tïng zài yí qiâ zhì zhōng chü

此十宝山王同在大海差别得名;菩萨十地亦复如是,同在一切智中,差

biã dã míng

别得名。

fï zǐ pì rú dà hǎi yǐ shí zhǒngxiàng dã dà hǎi míng bù kþ yí duï hã dþng wãi shí yÿ cì

佛子!譬如大海,以十种 相得大海名,不可移夺。何等为十?一次

dì jiànshýn âr bù shîu sǐ shÿ sün yú shuǐ rù zhōng jiý shÿ bþn míng sì pǔ tïng yí wâi wǔ wú liàngzhýn

第渐深,二不受死尸,三、余水入中皆失本名,四普同一味,五无量珍

bǎo liù wú nãng zhì dǐ qÿ guǎng dà wú liàng bü dà shýn suǒ jū jiǔ cháo bú guî xiàn shí pǔ shîu

宝,六、无能至底,七广大无量,八大身所居,九潮不过限,十,普受

dà yǔ wú yǒu yíng yì pú sà hâng yì fù rú shì yǐ shí xiüng gù míng pú sà hâng bù kþ yí duï

大雨,无有盈溢。菩萨行亦复如是,以十相故,名菩萨行,不可移夺。

hã dþng wãi shí suǒ wâi huün xǐ dì chū shýng dà yuànjiàn cì shýn gù lí gîu dì bù shîu yí qiâ pî jiâ shÿ

何等为十?所谓欢喜地,出生大愿渐次深故;离垢地,不受一切破戒尸

gù fü guüng dì shþ lí shì jiün jiǎ míng zì gù yàn huì dì yǔ fï gōng dã tïng yí wâi gù nán shâng dì

故;发光地,舍离世间假名字故;焰慧地,与佛功德同一味故;难胜地,

chū shýng wú liàngfüngbiànshãntōng shì jiün suǒ zuî zhîngzhýn bǎo gù xiànqián dì guün chá yuánshýngshânshýn lǐ gù

出生无量方便神通,世间所作,众珍宝故;现前地,观察缘生甚深理故;

yuǎnhâng dì guǎng dà juã huì shànguün chá gù bù dîng dì shì xiànguǎng dà zhuüng yán shì gù shàn huì dì dã

远行地,广大觉慧善观察故;不动地,示现广大 庄 严事故;善慧地,得

shýn xiâ tuō hâng yú shì jiün rú shí ãr zhÿ bù guî xiàn gù fǎ yún dì nãngshîu yí qiâ zhū fï rú lái dà fǎ míng

深解脱行于世间如实而知不过限故;法云地,能受一切诸佛如来大法明

yǔ wú yàn zú gù

雨,无厌足故。

fï zǐ pì rú dà mï ní zhū yǒu shí zhǒngxìng chū guî zhîng bǎo hã dþng wãi shí yÿ zhþ cïng dà hǎi

佛子!譬如大摩尼珠有十种性,出过众宝。何等为十?一者从大海

chū âr zhþ qiǎojiàng zhì lǐ sün zhþ yuán mǎn wú quý sì zhþ qÿngjìng lí gîu wǔ zhþ nâi wài míng châ liù

出,二者巧匠治理,三者圆满无缺,四者清净离垢,五者内外明彻,六

zhþ shànqiǎozuànchuün qÿ zhþ guàn yǐ bǎo lǔ bü zhþ zhì zài liú lí güo chuáng zhÿ shàng jiǔ zhþ pǔ fàng yí qiâ zhǒng

者善巧钻穿,七者贯以宝缕,八者置在琉璃高 幢 之上,九者普放一切种

zhǒngguüngmíng shí zhþ nãng suí wáng yì yǔ zhîng bǎo wù rú zhîngshýng xÿn chōng mǎn qí yuàn fï zǐ düng

种 光明,十者能随王意,雨众宝物,如众 生心,充满其愿。佛子!当

zhÿ pú sà yì fù rú shì yǒu shí zhǒng shì chū guî zhîngshâng hã dþng wãi shí yÿ zhþ fü yí qiâ zhì xÿn âr

知菩萨亦复如是,有十种事出过众 圣。何等为十?一者发一切智心;二

zhþ chí jiâ tïu tuï zhânghângmíngjìng sün zhþ zhū chán sün mâi yuán mǎn wú quý sì zhþ dào hãngqÿng bái lí

者持戒头陀,正行明净;三者诸禅三昧,圆满无缺;四者道行清白,离

zhū gîu huì wǔ zhþ füngbiànshãntōng nâi wài míng châ liù zhþ yuán qǐ zhì huì shànnãngzuànchuün qÿ zhþ guàn

诸垢秽;五者方便神通,内外明彻;六者缘起智慧,善能钻穿;七者贯

yǐ zhǒngzhǒngfüngbiàn zhì lû bü zhþ zhì yú zì zài güo chuáng zhÿ shàng jiǔ zhþ guünzhîngshýnghâng fàng wãn chí guüng

以种 种方便智缕;八者置于自在高 幢 之上;九者观众 生行,放闻持光;

shí zhþ shîu fï zhì zhí duî zài fï shù nãng wãi zhîngshýngguǎng zuî fï shì fï zǐ cǐ jí yí qiâ zhǒng yí qiâ

十者受佛智职,堕在佛数,能为众 生 广作佛事。佛子!此集一切种一切

zhì gōng dã pú sà hâng fǎ mãn pǐn ruî zhū zhîngshýng bù zhîngshàn gýn bù kþ dã wãn

智功德菩萨行法门品,若诸众 生不种善根,不可得闻。

xiâ tuō yuâ pú sà yán wãn cǐ fǎ mãn dã jǐ suǒ fú

解脱月菩萨言:闻此法门,得几所福?

jÿn güngzàng pú sà yán rú yí qiâ zhì suǒ jí fú dã wãn cǐ fǎ mãn fú dã rú shì hã yǐ gù fýi

金刚藏菩萨言:如一切智所集福德,闻此法门福德如是。何以故?非

bù wãn cǐ gōng dã fǎ mãn ãr nãng xìn xiâ shîu chí dú sîng hã kuàngjÿng jìn rú shuō xiū xíng shì gù düng

不闻此功德法门而能信解、受持、读诵,何况精进?如说修行,是故当

zhÿ yào dã wãn cǐ jí yí qiâ zhì gōng dã fǎ mãn nǎi nãng xìn xiâ shîu chí xiū xí rán hîu zhì yú yí qiâ zhì

知要得闻此集一切智功德法门,乃能信解、受持、修习,然后至于一切智

地。

þr shí fï shãn lì gù fǎ rú shì gù shí füng gâ yǒu shí yì fï chà wýi chãn shù shì jiâ liù zhǒng

尔时,佛神力故,法如是故,十方各有十亿佛刹微尘数世界,六种

shí bü xiàngdîng suǒ wâi dîng biàndîng dþngbiàndîng qǐ biàn qǐ dþngbiàn qǐ yǒng biànyǒng

十八相动。所谓:动、遍动、等遍动,起、遍起、等遍起,涌、遍涌、

dþngbiànyǒng zhân biànzhân dþngbiànzhân hǒu biàn hǒu dþngbiàn hǒu jÿ biàn jÿ dþngbiàn jÿ yǔ

等遍涌,震、遍震、等遍震,吼、遍吼、等遍吼,击、遍击、等遍击。雨

zhîngtiün huü tiün mán tiün yÿ jí zhū tiün bǎo zhuüng yán zhÿ jù chuáng fün zýng gài zîu tiün jì yuâ

众天华、天鬘、天衣,及诸天宝 庄 严之具,幢 幡、缯盖。奏天妓乐,

qí yÿn hã yǎ tïng shí fü shýng zàn yí qiâ zhì dì suǒ yǒu gōng dã rú cǐ shì jiâ tü huà zì zài tiünwáng

其音和雅,同时发声,赞一切智地所有功德。如此世界,他化自在天王

gōng yǎn shuō cǐ fǎ shí füng suǒ yǒu yí qiâ shì jiâ xÿ yì rú shì

宫演说此法,十方所有一切世界,悉亦如是。

þr shí fù yǐ fï shãn lì gù shí füng gâ shí yì fï chà wýi chãn shù shì jiâ wài yǒu shí yì fï chà wýi

尔时,复以佛神力故,十方各十亿佛刹微尘数世界外,有十亿佛刹微

chãn shù pú sà ãr lái cǐ huì zuî rú shì yán shàn züi shàn züi jÿn güngzàng kuàishuō cǐ fǎ wǒ dþng xÿ yì

尘数菩萨而来此会。作如是言:善哉善哉!金刚藏!快说此法,我等悉亦

tïngmíng jÿn güngzàng suǒ zhù shì jiâ gâ gâ chü biã xÿ míng jÿn güng dã fï hào jÿn güngchuáng wǒ

同名:金刚藏,所住世界各各差别,悉名:金刚德,佛号:金刚 幢 ;我

dþng zhù zài bþn shì jiâ zhōng jiý chãng rú lái wýi shãn zhÿ lì ãr shuō cǐ fǎ zhîng huì xÿ dþng wãn zì jù yì yǔ

等住在本世界中,皆承如来威神之力而说此法,众会悉等,文字句义与

cǐ suǒ shuō wú yǒu zýngjiǎn xÿ yǐ fï shãn lì ãr lái cǐ huì wãi rǔ zuî zhâng rú wǒ dþng jÿn zhþ rù cǐ shì

此所说无有增减,悉以佛神力而来此会,为汝作证。如我等今者入此世

jiâ rú shì shí füng yí qiâ shì jiâ xÿ yì rú shì ãr wǎng zuî zhâng

界,如是十方一切世界悉亦如是而往作证。

þr shí jÿn güngzàng pú sà guün chá shí füng yí qiâ zhîng huì pǔ zhōu fǎ jiâ yù zàn tàn fü yí qiâ

尔时,金刚藏菩萨观察十方,一切众会,普周法界,欲赞叹发一切

zhì zhì xÿn yù shì xiàn pú sà jìng jiâ yù jìng zhì pú sà hâng lì yù shuō shâ qǔ yí qiâ zhǒng zhì dào yù

智智心,欲示现菩萨境界,欲净治菩萨行力,欲说摄取一切种智道,欲

chú miâ yí qiâ shì jiün gîu yù shÿ yǔ yí qiâ zhì yù shì xiàn bù sÿ yì zhì zhuüng yán yù xiǎn shì yí qiâ pú

除灭一切世间垢,欲施与一切智,欲示现不思议智 庄 严,欲显示一切菩

sà zhū gōng dã yù lìng rú shì dì yì zhuǎngâng küi xiǎn chãng fï shãn lì ãr shuōsîng yán

萨诸功德,欲令如是地义转更开显。承佛神力而说颂言:

qí xÿn jì miâ hãng tiáo shùn píng dþng wú ài rú xū kōng

其心寂灭恒调顺,平等无碍如虚空,

lí zhū gîu zhuï zhù yú dào cǐ shū shâng hâng rǔ yìng tÿng

离诸垢浊住于道,此殊胜行汝应听。

bǎi qiün yì jiã xiū zhū shàn gîng yǎng wú liàng wú biün fï

百千亿劫修诸善,供养无量无边佛,

shýng wãn dú juã yì fù rán wãi lì zhîngshýng fü dà xÿn

声闻独觉亦复然,为利众 生发大心。

jÿng qín chí jiâ cháng rïu rþn cán kuì fú zhì jiý jù zú

精勤持戒常柔忍,惭愧福智皆具足,

zhì qiú fï zhì xiū guǎng huì yuàn dã shí lì fü dà xÿn

志求佛智修广慧,愿得十力发大心。

sün shì zhū fï xián gîng yǎng yí qiâ guï tǔ xÿ yán jìng

三世诸佛咸供养,一切国土悉严净,

liǎo zhÿ zhū fǎ jiý píng dþng wãi lì zhîng shýng fü dà xÿn

了知诸法皆平等,为利众 生发大心。

zhù yú chū dì shýng shì xÿn yǒng lí zhîng â chánghuün xǐ

住于初地生是心,永离众恶常欢喜,

yuàn lì guǎng xiū zhū shàn fǎ yǐ býi mǐn gù rù hîu wâi

愿力广修诸善法,以悲愍故入后位。

jiâ wãn jù zú niàn zhîng shýng dí chú gîu huì xÿn míng jiã

戒闻具足念众 生,涤除垢秽心明洁,

guün chá shì jiün sün dú huǒ guǎng dà jiþ zhþ qù sün dì

观察世间三毒火,广大解者趣三地。

sün yǒu yí qiâ jiý wú cháng rú jiàn rù shýn kǔ chì rán

三有一切皆无常,如箭入身苦炽然,

yàn lí yǒu wãi qiú fï fǎ guǎng dà zhì rãn qù yàn dì

厌离有为求佛法,广大智人趣焰地。

niàn huì jù zú dã dào zhì gîng yǎng bǎi qiün wú liàng fï

念慧具足得道智,供养百千无量佛,

chángguün zuì shâng zhū gōng dã sÿ rãn qù rù nán shâng dì

常观最胜诸功德,斯人趣入难胜地。

zhì huì füngbiànshànguün chá zhǒngzhǒng shì xiàn jiù zhîngshýng

智慧方便善观察,种 种示现救众 生,

fù gîng shí lì wú shàng zūn qù rù wú shýng xiàn qián dì

复供十力无上尊,趣入无生现前地。

shì suǒ nán zhÿ ãr nãng zhÿ bù shîu yú wǒ lí yǒu wú

世所难知而能知,不受于我离有无,

fǎ xìng bþn jì suí yuán zhuǎn dã cǐ wýi miào xiàng qÿ dì

法性本寂随缘转,得此微妙向七地。

zhì huì füng biàn xÿn guǎng dà nán xíng nán fú nán liǎo zhÿ

智慧方便心广大,难行难伏难了知,

suÿ zhâng jì miâ qín xiū xí nãng qù rú kōng bù dîng dì

虽证寂灭勤修习,能趣如空不动地。

fï quànlìngcïng jì miâ qǐ guǎng xiū zhǒngzhǒng zhū zhì yâ

佛劝令从寂灭起,广修种 种诸智业,

jù shí zì zài guün shì jiün yǐ cǐ ãr shýng shàn huì dì

具十自在观世间,以此而升善慧地。

yǐ wýi miào zhì guün zhîng shýng xÿn hâng yâ huî dþng chïu lín

以微妙智观众 生,心行业惑等稠林,

wãi yù huà qí lìng qù dào yǎn shuō zhū fï shâng yì zàng

为欲化其令趣道,演说诸佛胜义藏。

cì dì xiū xíng jù zhîng shàn nǎi zhì jiǔ dì jí fú huì

次第修行具众善,乃至九地集福慧,

cháng qiú zhū fï zuì shàng fǎ dã fï zhì shuǐ guàn qí dǐng

常求诸佛最上法,得佛智水灌其顶。

huî dã wú shù zhū sün mâi yì shàn liǎo zhÿ qí zuî yâ

获得无数诸三昧,亦善了知其作业,

zuì hîu sün mâi míng shîu zhí zhù guǎng dà jìng hãng bù dîng

最后三昧名受职,住广大境恒不动。

pú sà dã cǐ sün mâi shí dà bǎo lián huü hū rán xiàn

菩萨得此三昧时,大宝莲华忽然现,

shýnliangchýng bǐ yú zhōng zuî fï zǐ wãi rào tïngguün chá

身量 称彼于中坐,佛子围绕同观察。

fàng dà guüngmíng bǎi qiün yì miâ chú yí qiâ zhîngshýng kǔ

放大光明百千亿,灭除一切众 生苦,

fù yú dǐng shàng fàng guüng míng pǔ rù shí füng zhū fï huì

复于顶上放光明,普入十方诸佛会。

xÿ zhù kōng zhōng zuî guüng wǎng gîng yǎng fï yǐ cïng zú rù

悉住空中作光网,供养佛已从足入,

jí shí zhū fï xÿ liǎo zhÿ jÿn cǐ fï zǐ dýng zhí wâi

即时诸佛悉了知,今此佛子登职位。

shí füng pú sà lái guün chá shîu zhí dà shì shū guüng zhào

十方菩萨来观察,受职大士舒光照,

zhū fï mãi jiün yì fàng guüng pǔ zhào ãr lái cïng dǐng rù

诸佛眉间亦放光,普照而来从顶入。

shí füng shì jiâ xián zhân dîng yí qiâ dì yù kǔ xiüo miâ

十方世界咸震动,一切地狱苦消灭,

shì shí zhū fï yǔ qí zhí rú zhuǎn lún wáng dì yÿ zǐ

是时诸佛与其职,如转轮王第一子。

ruî mãng zhū fï yǔ guàn dǐng shì zã míng dýng fǎ yún dì

若蒙诸佛与灌顶,是则名登法云地,

zhì huì zýng zhǎng wú yǒu biün küi wù yí qiâ zhū shì jiün

智慧增长无有边,开悟一切诸世间。

yù jiâ sâ jiâ wú sâ jiâ fǎ jiâ shì jiâ zhîng shýng jiâ

欲界色界无色界,法界世界众 生界,

yǒu shù wú shù jí xū kōng rú shì yí qiâ xián tōng dá

有数无数及虚空,如是一切咸通达。

yí qiâ huà yîng dà wýi lì zhū fï jiü chí wýi xì zhì

一切化用大威力,诸佛加持微细智,

mì mì jiã shù máo dào dþng jiý nãng rú shí ãr guün chá

秘密劫数毛道等,皆能如实而观察。

shîushýng shþ sú chãngzhâng dào zhuǎnmiào fǎ lún rù niâ pán

受生舍俗成 正道,转妙法轮入涅槃,

nǎi zhì jì miâ xiâ tuō fǎ jí suǒ wâi shuō jiý nãng liǎo

乃至寂灭解脱法,及所未说皆能了。

pú sà zhù cǐ fǎ yún dì jù zú niàn lì chí fï fǎ

菩萨住此法云地,具足念力持佛法,

pì rú dà hǎi shîu lïng yǔ cǐ dì shîu fǎ yì fù rán

譬如大海受龙雨,此地受法亦复然。

shí füng wú liàng zhū zhîngshýng xÿ dã wãn chí chí fï fǎ

十方无量诸众 生,悉得闻持持佛法,

yú yÿ fï suǒ suǒ wãn fǎ guî yú bǐ shù wú yǒu liàng

于一佛所所闻法,过于彼数无有量。

yǐ xÿ zhì yuàn wýi shãn lì yÿ niàn pǔ biàn shí füng tǔ

以昔智愿威神力,一念普遍十方土,

zhù gün lù yǔ miâ fán nǎo shì gù fï shuō míng fǎ yún

霔甘露雨灭烦恼,是故佛说名法云。

shãn tōng shì xiàn biàn shí füng chüo chū rãn tiün shì jiün jìng

神通示现遍十方,超出人天世间境,

fù guî shì shù wú liàng yì shì zhì sÿ wãi bì mí mân

复过是数无量亿,世智思惟必迷闷。

yì jǔ zú liàng zhì gōng dã nǎi zhì jiǔ dì bù nãng zhÿ

一举足量智功德,乃至九地不能知,

hã kuàng yí qiâ zhū zhîngshýng jí yǐ shýng wãn pì zhÿ fï

何况一切诸众 生,及以声闻辟支佛。

cǐ dì pú sà gîng yǎng fï shí füng guï tǔ xÿ zhōu biàn

此地菩萨供养佛,十方国土悉周遍,

yì gîngxiànqián zhū shângzhîng jù zú zhuüng yán fï gōng dã

亦供现前诸圣 众,具足 庄 严佛功德。

zhù yú cǐ dì fù wãi shuō sün shì fǎ jiâ wú ài zhì

住于此地复为说,三世法界无碍智,

zhîngshýng guï tǔ xÿ yì rán nǎi zhì yí qiâ fï gōng dã

众 生国土悉亦然,乃至一切佛功德。

cǐ dì pú sà zhì guüngmíng nãng shì zhîngshýngzhâng fǎ lù

此地菩萨智光明,能示众 生 正法路,

zì zài tiün guüng chú shì àn cǐ guüng miâ àn yì rú shì

自在天光除世暗,此光灭暗亦如是。

zhù cǐ duō zuî sün jiâ wáng shàn nãng yǎn shuō sün châng fǎ

住此多作三界王,善能演说三乘法,

wú liàng sün mâi yÿ niàn dã suǒ jiàn zhū fï yì rú shì

无量三昧一念得,所见诸佛亦如是。

cǐ dì wǒ jÿn yǐ lûâ shuō ruî yù guǎng shuō bù kþ jìn

此地我今已略说,若欲广说不可尽。

rú shì zhū dì fï zhì zhōng rú shí shün wáng yí rán zhù

如是诸地佛智中,如十山王嶷然住。

chū dì yì yâ bù kþ jìn pì rú xuþ shün jí zhîng yào

初地艺业不可尽,譬如雪山集众药,

âr dì jiâ wãn rú xiüng shün sün rú pí tuï fü miào huü

二地戒闻如香山,三如鞞陀发妙华。

yàn huì dào bǎo wú yǒu jìn pì rú xiün shün rãn shàn zhù

焰慧道宝无有尽,譬如仙山仁善住,

wǔ dì shãn tōng rú yïu gàn liù rú mǎ þr jù zhîng guǒ

五地神通如由干,六如马耳具众果。

qÿ dì dà huì rú ní mín bü dì zì zài rú lún wãi

七地大慧如尼民,八地自在如轮围,

jiǔ rú jì dōu jí wú ài shí rú xū mí jù zhîng dã

九如计都集无碍,十如须弥具众德。

chū dì yuàn shǒu âr chí jiâ sün dì gōng dã sì zhuün yÿ

初地愿首二持戒,三地功德四专一,

wǔ dì wýi miào liù shânshýn qÿ guǎng dà huì bü zhuüng yán

五地微妙六甚深,七广大慧八 庄 严。

jiǔ dì sÿ liáng wýi miào yì chū guî yí qiâ shì jiün dào

九地思量微妙义,出过一切世间道,

shí dì shîu chí zhū fï fǎ rú shì hâng hǎi wú jìn jiã

十地受持诸佛法,如是行海无尽竭。

shí hâng chüo shì fü xÿn chū chí jiâ dì âr chán dì sün

十行超世发心初,持戒第二禅第三,

hângjìng dì sì chãng jiù wǔ yuánshýng dì liù guànchuün qÿ

行净第四成就五,缘生第六贯穿七,

dì bü zhì zài jÿn güngchuáng dì jiǔ guün chá zhîngchïu lín

第八置在金刚 幢 ,第九观察众稠林,

dì shí guàn dǐng suí wáng yì rú shì dã bǎo jiàn qÿng jìng

第十灌顶随王意,如是德宝渐清净。

shí füng guï tǔ suì wãi chãn kþ yú yÿ niàn zhÿ qí shù

十方国土碎为尘,可于一念知其数,

háo mî dù kōng kþ zhÿ liàng yì jiã shuō cǐ bù kþ jìn

毫末度空可知量,亿劫说此不可尽。