楞严经入门网
楞严经入门网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》30

导读:佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回向?佛子!此菩萨摩诃萨正念明了,其心坚住,远离迷惑。专意修行,深心不动,成不坏业,趣一切智,...

《大方广佛华严经注音》30

fï zǐ hã zhě shì pú sà mï hē sà zhēn rú xiàng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà zhângniànmíng

佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回向?佛子!此菩萨摩诃萨正念明

liǎo qí xīn jiān zhù yuǎn lí mí huî zhuān yì xiū xíng shēn xīn bù dîng chãng bù huài yâ qù yí qiâ zhì

了,其心坚住,远离迷惑。专意修行,深心不动,成不坏业,趣一切智,

zhōng bù tuì zhuǎn zhì qiú dà châng yǒngměng wú wâi zhí zhū dã běn pǔ ān shì jiān shēngshângshàn gēn

终不退转。志求大乘,勇猛无畏,植诸德本,普安世间,生 胜善根,

xiū bï jìng fǎ dà bēi zēngzhǎng xīn bǎo chãng jiù chángniàn zhū fï hù chí zhâng fǎ yú pú sà dào xìn yào

修白净法,大悲增长,心宝成就,常念诸佛,护持正法。于菩萨道信乐

jiān gù chãng jiù wú liàngjìngmiàoshàn gēn qín xiū yí qiâ gōng dã zhì huì wãi tiáo yù shī shēngzhîngshàn fǎ

坚固,成就无量净妙善根,勤修一切功德智慧,为调御师,生 众善法,

yǐ zhì fāngbiàn ãr wãi huí xiàng pú sà ěr shí huì yǎn pǔ guān suǒ yǒu shàn gēn wú liàng wú biān qí zhū shàn

以智方便而为回向。菩萨尔时,慧眼普观所有善根,无量无边。其诸善

gēn xiū xí zhī shí ruî qiú yuán ruî bàn jù ruî zhì jìng ruî qù rù ruî zhuān lì ruî qǐ hâng ruî

根修习之时,若求缘、若办具、若治净、若趣入、若专励、若起行、若

míng dá ruî jīngshěn ruî kāi shì rú shì yí qiâ yǒu zhǒngzhǒng mãn zhǒngzhǒngjìng zhǒngzhǒngxiàng zhǒngzhǒng

明达、若精审、若开示,如是一切有种 种门、种 种境、种 种 相、种 种

shì zhǒngzhǒng fân zhǒngzhǒnghâng zhǒngzhǒngmíng zì zhǒngzhǒng fēn biã zhǒngzhǒng chū shēng zhǒngzhǒng xiū

事、种 种分、种 种行、种 种名字、种 种分别、种 种出生、种 种修

xí qí zhōng suǒ yǒu yí qiâ shàn gēn xī shì qù xiàng shí lì châng xīn zhī suǒ jiàn lì jiē xī huí xiàng yí qiâ zhǒng

习,其中所有一切善根,悉是趣向十力乘心之所建立,皆悉回向一切种

zhì wãi yī wú âr yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn dã yuán mǎn wú ài shēn yâ xiū pú sà

智,唯一无二。以诸善根如是回向,所谓:愿得圆满无碍身业,修菩萨

hâng yuàn dã qīngjìng wú ài kǒu yâ xiū pú sà hâng yuàn dã chãng jiù wú ài yì yâ ān zhù dà châng yuàn

行;愿得清净无碍口业,修菩萨行;愿得成就无碍意业,安住大乘;愿

dã yuán mǎn wú zhàng ài xīn jìng xiū yí qiâ zhū pú sà hâng yuàn qǐ wú liàngguǎng dà shī xīn zhōu jǐ wú biān yí

得圆满无障碍心,净修一切诸菩萨行;愿起无量 广大施心,周给无边一

qiâ zhîngshēng yuàn yú zhū fǎ xīn dã zì zài yǎn dà fǎ míng wú nãngzhàng bì yuàn dã míng dá yí qiâ zhì chù

切众 生;愿于诸法心得自在,演大法明,无能障蔽;愿得明达一切智处,

fā pú tí xīn pǔ zhào shì jiān yuànchángzhângniàn sān shì zhū fï dì xiǎng rú lái chángxiàn zài qián yuàn zhù yuán

发菩提心,普照世间;愿常 正念三世诸佛,谛想如来常现在前;愿住圆

mǎn zēngshàng zhì lâ yuǎn lí yí qiâ zhū mï yuàn dí yuàn dã ān zhù fï shí lì zhì pǔ shâ zhîngshēng wú yǒu xiū

满增上志乐,远离一切诸魔怨敌;愿得安住佛十力智,普摄众 生无有休

xī yuàn dã sān mâi yïu zhū shì jiâ ãr yú shì jiān wú suǒ rǎn zhuï yuàn zhù zhū shì jiâ wú yǒu pí yàn jiào

息;愿得三昧游诸世界,而于世间无所染著;愿住诸世界,无有疲厌,教

huà zhîngshēnghãng bù xiū xī yuàn qǐ wú liàng sī huì fāngbiàn chãng jiù pú sà bù sī yì dào yuàn dã zhū fāng bù

化众 生恒不休息;愿起无量思慧方便,成就菩萨不思议道;愿得诸方不

mí huî zhì xī nãng fēn biã yí qiâ shì jiān yuàn dã zì zài shãntōng zhì lì yú yī niànzhōng xī nãng yán jìng yí

迷惑智,悉能分别一切世间;愿得自在神通智力,于一念中悉能严净一

qiâ guï tǔ yuàn dã pǔ rù zhū fǎ zì xìng jiàn yí qiâ shì jiān xī jiē qīngjìng yuàn dã shēng qǐ wú chā biã zhì

切国土;愿得普入诸法自性,见一切世间悉皆清净;愿得生起无差别智,

yú yī chà zhōng rù yí qiâ chà yuàn yǐ yí qiâ chà zhuāng yán zhī shì xiǎn shì yí qiâ jiào huà wú liàng wú biānzhîng

于一刹中入一切刹;愿以一切刹 庄 严之事,显示一切,教化无量无边众

shēng yuàn yú yī fï chà zhōng shì wú biān fǎ jiâ yí qiâ fï chà xī yì rú shì yuàn dã zì zài dà shãntōng

生;愿于一佛刹中,示无边法界,一切佛刹悉亦如是;愿得自在大神通,

zhì pǔ nãngwǎng yì yí qiâ fï tǔ

智普能往诣一切佛土。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū shàn gēn yuàn dã zhuāng yán yí qiâ fï guï yuàn dã zhōubiàn yí qiâ shì

佛子!菩萨摩诃萨以诸善根,愿得 庄 严一切佛国,愿得周遍一切世

jiâ yuàn dã chãng jiù zhì huì guān chá rú wãi jǐ shēn rú shì huí xiàng rú shì ãr wãi yí qiâ zhîngshēng suǒ wâi

界,愿得成就智慧观察。如为己身如是回向,如是而为一切众 生。所谓:

yuàn yī qiē zhîngshēngyǒng lí yí qiâ dì yù chù shēng yán luï wáng qù yuàn yí qiâ zhîngshēng chú miâ yí qiâ zhàng

愿一切众 生永离一切地狱、畜生、阎罗王趣;愿一切众 生除灭一切障

ài zhī yâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhōu pǔ xīn píngděng zhì huì yuàn yí qiâ zhîngshēng yú yuàn yú qīn děng xīn

碍之业;愿一切众 生得周普心,平等智慧;愿一切众 生于怨、于亲等心

shâ shîu jiē lìng ān lâ zhì huì qīngjìng yuàn yí qiâ zhîngshēng zhì huì yuán mǎn jìngguāng pǔ zhào yuàn yī qiē

摄受,皆令安乐,智慧清净,愿一切众 生智慧圆满,净光普照;愿一切

zhîngshēng sī huì chãng mǎn liǎozhēn shí yì yuàn yí qiâ zhîngshēng yǐ jìng zhì lâ qù qiú pú tí huî wú liàng

众 生思慧成满,了真实义;愿一切众 生以净志乐,趣求菩提,获无量

zhì yuàn yí qiâ zhîngshēng pǔ nãngxiǎn shì ān yǐn zhù chù fï zǐ pú sà mï hē sà hãng yǐ shàn xīn rú shì huí

智;愿一切众 生普能显示安隐住处。佛子!菩萨摩诃萨恒以善心如是回

xiàng wâi lìng yí qiâ zhîngshēng yù qīngliáng yún zhù fǎ yǔ gù wâi lìng yí qiâ zhîngshēngcháng zhí fú tián shâng

向,为令一切众 生遇清凉云,霔法雨故;为令一切众 生 常值福田,胜

jìng jiâ gù wâi lìng yí qiâ zhîngshēng jiē nãngshàn rù pú tí xīn zàng zì hù chí gù wâi lìng yí qiâ zhîngshēng lí

境界故;为令一切众 生皆能善入菩提心藏,自护持故;为令一切众 生离

zhū gài chán shàn ān zhù gù wâi lìng yí qiâ zhîngshēng jiē huî wú ài shãntōng zhì gù wâi lìng yī qiē zhîngshēng dã

诸盖缠,善安住故;为令一切众 生皆获无碍神通智故;为令一切众 生得

zì zài shēn pǔ shì xiàn gù wâi lìng yí qiâ zhîngshēngchãng jiù zuì shâng yí qiâ zhǒng zhì pǔ xìng lì yì wú kōng

自在身,普示现故;为令一切众 生 成就最胜一切种智,普兴利益无空

guî gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng pǔ shâ qún pǐn lìngqīngjìng gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng jiē nãng jiū jìng yī qiē

过故;为令一切众 生普摄群品,令清净故;为令一切众 生皆能究竟一切

zhì gù wãi lìng yí qiâ zhîngshēng xīn bù dîng yáo wú zhàng ài gù

智故;为令一切众 生心不动摇,无障碍故。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn kě ài lâ guï tǔ yuán lín cǎo mù huā guǒ míngxiāngshàng fú

佛子!菩萨摩诃萨见可爱乐国土、园林、草木、华果、名香 上服、

zhēn bǎo cái wù zhū zhuāng yán jù huî jiàn kě lâ cūn yì jù luî huî jiàn dì wáng wēi dã zì zài huî

珍宝、财物、诸 庄 严具,或见可乐村邑、聚落,或见帝王威德自在,或

jiàn zhù chù lí zhū xuān zá jiàn shì shì yǐ yǐ fāngbiàn zhì jīng qín xiū xí chū shēng wú liàngshângmiàogōng dã

见住处离诸喧杂。见是事已,以方便智精勤修习,出生无量 胜妙功德,

wãi zhū zhîngshēng qín qiú shàn fǎ xīn wú fàng yì guǎng jí zhîngshàn yïu rú dà hǎi yǐ wú jìn shàn pǔ fù yí qiâ

为诸众 生勤求善法,心无放逸,广集众善。犹如大海以无尽善普覆一切,

wãi zhîngshàn fǎ suǒ yī zhī chù yǐ zhū shàn gēn fāngbiàn huí xiàng ãr wú fēn biã kāi shì wú liàngzhǒngzhǒngshàn gēn

为众善法所依之处,以诸善根方便回向而无分别。开示无量 种 种善根,

zhì chángguān chá yí qiâ zhîngshēng xīn hãng yì niànshàn gēn jìng jiâ yǐ děngzhēn rú píngděngshàn gēn huí xiàngzhîngshēng

智常观察一切众 生,心恒忆念善根境界,以等真如平等善根回向 众 生,

wú yǒu xiū xī pú sà ěr shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhū rú lái

无有休息。菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得诸如来

kě ài lâ jiàn jiàn fǎ zhēnxìngpíngděngpíngděng wú suǒ qǔ zhuïyuán mǎn qīngjìng yuàn yí qiâ zhîngshēngjiàn zhū rú

可爱乐见,见法真性平等平等,无所取著圆满清净;愿一切众 生见诸如

lái shân kě ài lâ yuán mǎn gîngyǎng yuàn yí qiâ zhîngshēngwǎngshēng yí qiâ wú zhū fán nǎo shân kě ài lâ qīngjìng

来甚可爱乐,圆满供养;愿一切众 生往生一切无诸烦恼,甚可爱乐清净

fï chà yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jiàn zhū fï kě ài lâ fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēngcháng yào hù chí yí qiâ pú sà

佛刹;愿一切众 生得见诸佛可爱乐法;愿一切众 生 常乐护持一切菩萨

kě ài lâ hâng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã shàn zhī shí kě ài lâ yǎn jiàn wú suǒ ài yuàn yí qiâ zhîngshēngcháng

可爱乐行;愿一切众 生得善知识可爱乐眼,见无所碍;愿一切众 生 常

jiàn yí qiâ kě ài lâ wù wú yǒu wãi nì yuàn yí qiâ zhîngshēngzhâng dã yí qiâ kě ài lâ fǎ ãr qín hù chí

见一切可爱乐物,无有违逆;愿一切众 生 证得一切可爱乐法而勤护持;

yuàn yí qiâ zhîngshēng yú yí qiâ fï kě lâ fǎ zhōng dã jìngguāngmíng yuàn yí qiâ zhîngshēng xiū zhū pú sà yí qiâ nãng

愿一切众 生于一切佛可乐法中得净光明;愿一切众 生修诸菩萨一切能

shě kě ài lâ xīn yuàn yī qiē zhîngshēng dã wú suǒ wâi nãngshuō yí qiâ kě ài lâ fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhū

舍可爱乐心;愿一切众 生得无所畏能说一切可爱乐法;愿一切众 生得诸

pú sà jí kě ài lâ shânshēn sān mâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhū pú sà shân kě ài lâ tuï luï ní mãn yuàn yí

菩萨极可爱乐甚深三昧;愿一切众 生得诸菩萨甚可爱乐陀罗尼门;愿一

qiâ zhîngshēng dã zhū pú sà shân kě ài lâ shànguān chá zhì yuàn yí qiâ zhîngshēngnãngxiàn pú sà shân kě ài lâ zì

切众 生得诸菩萨甚可爱乐善观察智;愿一切众 生能现菩萨甚可爱乐自

zài shãntōng

在神通。

yuàn yí qiâ zhîngshēngnãng yú zhū fï dà zhîng huì zhōng shuō kě ài lâ shânshēnmiào fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng

愿一切众 生能于诸佛大众会中,说可爱乐甚深妙法;愿一切众 生

nãng yǐ fāngbiàn kāi shì yǎn shuōshân kě ài lâ chā biã zhī jù yuàn yí qiâ zhîngshēngchángnãng fā qǐ shân kě ài lâ

能以方便,开示演说甚可爱乐差别之句;愿一切众 生 常能发起甚可爱乐

píngděng dà bēi yuàn yí qiâ zhîngshēngniànniàn fā qǐ shân kě ài lâ dà pú tí xīn chánglìng zhū gēn huān xǐ yuâ

平等大悲;愿一切众 生念念发起甚可爱乐大菩提心,常令诸根欢喜悦

yù yuàn yí qiâ zhîngshēngnãng rù yí qiâ shân kě ài lâ zhū rú lái jiā yuàn yí qiâ zhîngshēng dã kě ài lâ nãngtiáo

豫;愿一切众 生能入一切甚可爱乐诸如来家;愿一切众 生得可爱乐能调

fú hâng tiáo fú zhîngshēng wú yǒu xiū xī yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhū pú sà shân kě ài lâ wú jìn biàn cái yǎn

伏行,调伏众 生无有休息;愿一切众 生得诸菩萨甚可爱乐无尽辩才,演

shuō zhū fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng yú bù kě shuō bù kě shuō jiã zhù yú yí qiâ kě lâ shì jiâ jiào huà zhîngshēng

说诸法;愿一切众 生于不可说不可说劫,住于一切可乐世界,教化众 生,

xīn wú yàn juàn yuàn yí qiâ zhîngshēng yǐ wú liàngfāngbiàn pǔ nãng wù rù shân kě ài lâ zhū fï fǎ mãn yuàn yī

心无厌倦;愿一切众 生以无量方便,普能悟入甚可爱乐诸佛法门;愿一

qiē zhîngshēng dã kě ài lâ wú ài fāngbiàn zhī yí qiâ fǎ wú yǒu gēn běn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã kě ài lâ lí

切众 生得可爱乐无碍方便,知一切法无有根本;愿一切众 生得可爱乐离

tān yù jì zhī yí qiâ fǎ bì jìng wú âr duàn yí qiâ zhàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã kě ài lâ lí tān yù jì

贪欲际,知一切法毕竟无二,断一切障;愿一切众 生得可爱乐离贪欲际,

zhī yí qiâ fǎ píngděngzhēn shí yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zú chãng mǎn yí qiâ pú sà shân kě ài lâ wú xì lùn fǎ

知一切法平等真实;愿一切众 生具足成满一切菩萨甚可爱乐无戏论法;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jīn gāngzàngjīng jìn zhī xīn chãng kě ài lâ yí qiâ zhì dào yuàn yí qiâ zhîngshēng jù kě

愿一切众 生得金刚藏精进之心,成可爱乐一切智道;愿一切众 生具可

ài lâ wú ài shàn gēn cuī fú yí qiâ fán nǎo yuàn dí yuàn yí qiâ zhîngshēng dã kě ài lâ yí qiâ zhì mãn pǔ

爱乐无碍善根,摧伏一切烦恼怨敌;愿一切众 生得可爱乐一切智门,普

yú shì jiānxiànchãngzhâng juã fï zǐ pú sà mï hē sà xiū xí rú shì zhū shàn gēn shí dã zhì huì míng wãi

于世间现成 正觉。佛子!菩萨摩诃萨修习如是诸善根时,得智慧明,为

shàn zhī shi zhī suǒ shâ shîu rú lái huì rì míngzhào qí xīn yǒng miâ chī míng qín xiū zhâng fǎ rù zhū zhì yâ

善知识之所摄受,如来慧日明照其心,永灭痴冥。勤修正法,入诸智业,

shàn xuã zhì dì liú bù shàn gēn chōng mǎn fǎ jiâ yǐ zhì huí xiàng jìn zhū pú sà shàn gēn yuán dǐ yǐ zhì

善学智地,流布善根,充满法界,以智回向,尽诸菩萨善根源底,以智

shēn rù dà fāngbiàn hǎi chãng jiù wú liàngguǎng dà shàn gēn

深入大方便海,成就无量 广大善根。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi bù zhuï shì jiān bù qǔ zhîngshēng

佛子!菩萨摩诃萨以此善根如是回向,所谓:不著世间,不取众 生,

qí xīn qīngjìng wú suǒ yī zhǐ zhângniàn zhū fǎ lí fēn biã jiàn bù shě yí qiâ fï zì zài huì bù wãi

其心清净,无所依止。正念诸法,离分别见,不舍一切佛自在慧,不违

sān shì yí qiâ zhū fï zhâng huí xiàng mãn suí shùn yí qiâ píngděngzhâng fǎ bù huài rú lái zhēn shí zhī xiàng děngguān

三世一切诸佛正回向门,随顺一切平等正法,不坏如来真实之相,等观

sān shì wú zhîngshēngxiàng shànshùn fï dào shànshuō yú fǎ shēnliǎo qí yì rù zuì shâng dì wù zhēn shí fǎ

三世无众 生 相。善顺佛道,善说于法,深了其义,入最胜地,悟真实法,

zhì huì yuán mǎn xìn lâ jiān gù suī shàn xiū zhâng yâ ãr zhī yâ xìngkōng liǎo yí qiâ fǎ jiē rú huàn huà zhī

智慧圆满,信乐坚固。虽善修正业而知业性空,了一切法皆如幻化,知

yí qiâ fǎ wú yǒu zì xìng guān yí qiâ yì jí zhǒngzhǒnghâng suí shì yán shuō ãr wú suǒ zhuï chú miâ yí qiâ zhí

一切法无有自性,观一切义及种 种行,随世言说而无所著。除灭一切执

zhuï yīn yuán zhī rú shí lǐ guān zhū fǎ xìng jiē xī jì miâ liǎo yí qiâ fǎ tïng yī shí xiàng zhī zhū fǎ xiàng

著因缘,知如实理,观诸法性皆悉寂灭。了一切法同一实相,知诸法相

bù xiāng wãi bâi yǔ zhū pú sà ãr gîngtïng zhǐ xiū xíng qí dào shàn shâ zhîngshēng rù qù lái jīn yí qiâ pú

不相违背。与诸菩萨而共同止,修行其道,善摄众 生,入去来今一切菩

sà huí xiàng zhī mãn yú zhū fï fǎ xīn wú jīng bù yǐ wú liàng xīn lìng zhū zhîngshēng pǔ dã qīngjìng yú shí fāng

萨回向之门。于诸佛法心无惊怖,以无量心令诸众 生普得清净。于十方

shì jiâ bù qǐ zhí qǔ wǒ wǒ suǒ xīn yú zhū shì jiān wú suǒ fēn biã yú yí qiâ jìng jiâ bù shēng rǎn zhuï qín

世界不起执取我我所心,于诸世间无所分别。于一切境界不生染著,勤

xiū yí qiâ chū shì jiān fǎ yú zhū shì jiān wú qǔ wú yī yú shēnmiào dào zhângjiàn láo gù lí zhū wàngjiàn

修一切出世间法。于诸世间无取、无依,于深妙道正见牢固,离诸妄见,

liǎozhēn shí fǎ

了真实法。

pì rú zhēn rú biàn yí qiâ chù wú yǒu biān jì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì biàn yí qiâ chù wú

譬如真如遍一切处,无有边际;善根回向亦复如是,遍一切处,无

yǒu biān jì pì rú zhēn rú zhēn shí wãi xìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì liǎo yí qiâ fǎ zhēn shí wãi xìng

有边际。譬如真如真实为性,善根回向亦复如是,了一切法真实为性。

pì rú zhēn rú hãngshǒu běn xìng wú yǒu gǎi biàn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì shǒu qí běn xìng shǐ zhōng bù

譬如真如恒守本性,无有改变;善根回向亦复如是,守其本性,始终不

gǎi pì rú zhēn rú yǐ yí qiâ fǎ wú xìng wãi xìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì liǎo yí qiâ fǎ wú xìng

改。譬如真如,以一切法无性为性;善根回向亦复如是,了一切法无性

wãi xìng pì rú zhēn rú wú xiàng wãi xiàng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì liǎo yí qiâ fǎ wú xiàng wãi xiàng

为性。譬如真如无相为相;善根回向亦复如是,了一切法无相为相。

pì rú zhēn rú ruî yǒu dã zhě zhōng wú tuì zhuǎn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì ruî yǒu dã zhě yú zhū fï

譬如真如若有得者,终无退转;善根回向亦复如是,若有得者,于诸佛

fǎ yǒng bù tuì zhuǎn pì rú zhēn rú yí qiâ zhū fï zhī suǒ hâng chù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yī qiē

法,永不退转。譬如真如一切诸佛之所行处;善根回向亦复如是,一切

rú lái suǒ hâng zhī chù pì rú zhēn rú lí jìng jiâ xiàng ãr wãi jìng jiâ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lí jìng

如来所行之处。譬如真如离境界相而为境界;善根回向亦复如是,离境

jiâ xiàng ãr wãi sān shì yí qiâ zhū fï yuán mǎn jìng jiâ pì rú zhēn rú nãng yǒu ān lì shàn gēn huí xiàng yì fù rú

界相而为三世一切诸佛圆满境界。譬如真如能有安立;善根回向亦复如

shì xī nãng ān lì yí qiâ zhîngshēng pì rú zhēn rú xìngcháng suí shùn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jìn wâi

是,悉能安立一切众 生。譬如真如性常随顺;善根回向亦复如是,尽未

lái jiã suí shùn bú duàn pì rú zhēn rú wú nãng câ liáng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì děng xū kōng jiâ

来劫,随顺不断。譬如真如无能测量;善根回向亦复如是,等虚空界,

jìn zhîngshēng xīn wú nãng câ liáng pì rú zhēn rú chōng mǎn yí qiâ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí chà

尽众 生心,无能测量。譬如真如充满一切;善根回向亦复如是,一刹

nà zhōng pǔ zhōu fǎ jiâ pì rú zhēn rú cháng zhù wú jìn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jiū jìng wú jìn pì

那中普周法界。譬如真如常住无尽;善根回向亦复如是,究竟无尽。譬

rú zhēn rú wú yǒu bǐ duì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì pǔ nãngyuán mǎn yí qiâ fï fǎ wú yǒu bǐ duì

如真如无有比对;善根回向亦复如是,普能圆满一切佛法,无有比对。

pì rú zhēn rú tǐ xìngjiān gù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì tǐ xìngjiān gù fēi zhū huî nǎo zhī suǒ nãng jǔ

譬如真如体性坚固;善根回向亦复如是,体性坚固,非诸惑恼之所能沮。

pì rú zhēn rú bù kě pî huài shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí qiâ zhîngshēng bù nãng sǔn huài pì rú zhēn rú

譬如真如不可破坏;善根回向亦复如是,一切众 生不能损坏。譬如真如

zhàomíng wãi tǐ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yǐ pǔ zhàomíng ãr wãi qí xìng pì rú zhēn rú wú suǒ bú zài

照明为体;善根回向亦复如是,以普照明而为其性。譬如真如无所不在;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú yí qiâ chù xī wú bù zài pì rú zhēn rú biàn yí qiâ shí shàn gēn huí xiàng

善根回向亦复如是,于一切处悉无不在。譬如真如遍一切时;善根回向

yì fù rú shì biàn yí qiâ shí pì rú zhēn rú xìngchángqīngjìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhù yú shì

亦复如是,遍一切时。譬如真如性常清净;善根回向亦复如是,住于世

jiān ãr tǐ qīngjìng pì rú zhēn rú yú fǎ wú ài shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhōuxíng yí qiâ ãr wú suǒ

间而体清净。譬如真如于法无碍;善根回向亦复如是,周行一切而无所

ài pì rú zhēn rú wãi zhîng fǎ yǎn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng wãi yī qiē zhîngshēng zuî yǎn pì rú

碍。譬如真如为众法眼;善根回向亦复如是,能为一切众 生作眼。譬如

zhēn rú xìng wú láo juàn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì xiū xíng yí qiâ pú sà zhū hâng hãng wú láo juàn

真如性无劳倦;善根回向亦复如是,修行一切菩萨诸行,恒无劳倦。

pì rú zhēn rú tǐ xìngshânshēn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì qí xìngshânshēn pì rú zhēn rú wú yǒu

譬如真如体性甚深;善根回向亦复如是,其性甚深。譬如真如无有

yī wù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì liǎo zhī qí xìng wú yǒu yī wù pì rú zhēn rú xìng fēi chū xiàn

一物;善根回向亦复如是,了知其性,无有一物。譬如真如性非出现;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì qí tǐ wēi miào nán kě dã jiàn pì rú zhēn rú lí zhîng gîu yì shàn gēn huí

善根回向亦复如是,其体微妙,难可得见。譬如真如离众垢翳;善根回

xiàng yì fù rú shì huì yǎn qīngjìng lí zhū chī yì pì rú zhēn rú xìng wú yǔ děng shàn gēn huí xiàng yì fù

向亦复如是,慧眼清净,离诸痴翳。譬如真如性无与等;善根回向亦复

rú shì chãng jiù yí qiâ zhū pú sà hâng zuì shàng wú děng pì rú zhēn rú tǐ xìng jì jìng shàn gēn huí xiàng yì fù

如是,成就一切诸菩萨行最上无等。譬如真如体性寂静;善根回向亦复

rú shì shànnãng suí shùn jì jìng zhī fǎ pì rú zhēn rú wú yǒu gēn běn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng

如是,善能随顺寂静之法。譬如真如无有根本;善根回向亦复如是,能

rù yí qiâ wú gēn běn fǎ pì rú zhēn rú tǐ xìng wú biān shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jìng zhū zhîngshēng

入一切无根本法。譬如真如体性无边;善根回向亦复如是,净诸众 生,

qí shù wú biān pì rú zhēn rú tǐ xìng wú zhuï shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì bì jìngyuǎn lí yí qiâ zhū zhuï

其数无边。譬如真如体性无著;善根回向亦复如是,毕竟远离一切诸著。

pì rú zhēn rú wú yǒu zhàng ài shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì chú miâ yí qiâ shì jiānzhàng ài pì rú zhēn rú

譬如真如无有障碍;善根回向亦复如是,除灭一切世间障碍。譬如真如

fēi shì suǒ xíng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì fēi zhū shì jiān zhī suǒ nãngxíng pì rú zhēn rú tǐ xìng wú zhù

非世所行;善根回向亦复如是,非诸世间之所能行。譬如真如体性无住;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí qiâ shēng sǐ jiē fēi suǒ zhù pì rú zhēn rú xìng wú suǒ zuî shàn gēn huí xiàng

善根回向亦复如是,一切生死皆非所住。譬如真如性无所作;善根回向

yì fù rú shì yī qiē suǒ zuî xī jiē shâ lí pì rú zhēn rú tǐ xìng ān zhù shàn gēn huí xiàng yì fù rú

亦复如是,一切所作,悉皆舍离。譬如真如体性安住;善根回向亦复如

shì ān zhù zhēn shí pì rú zhēn rú yǔ yí qiâ fǎ ãr gîngxiāngyìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yǔ zhū

是,安住真实。譬如真如与一切法而共相应,善根回向亦复如是,与诸

pú sà tīng wãn xiū xí ãr gîngxiāngyìng pì rú zhēn rú yí qiâ fǎ zhōng xìngchángpíngděng shàn gēn huí xiàng yì

菩萨听闻修习而共相应。譬如真如,一切法中,性常平等;善根回向亦

fù rú shì yú zhū shì jiān xiū píngděnghâng pì rú zhēn rú bù lí zhū fǎ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì

复如是,于诸世间修平等行。譬如真如不离诸法;善根回向亦复如是,

jìn wâi lái jì bù shě shì jiān pì rú zhēn rú yí qiâ fǎ zhōng bì jìng wú jìn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì

尽未来际不舍世间。譬如真如一切法中,毕竟无尽;善根回向亦复如是,

yú zhū zhîngshēng huí xiàng wú jìn pì rú zhēn rú yǔ yí qiâ fǎ wú yǒu xiāng wãi shàn gēn huí xiàng yì fù rú

于诸众 生,回向无尽。譬如真如与一切法无有相违;善根回向亦复如

shì bù wãi sān shì yí qiâ fï fǎ pì rú zhēn rú pǔ shâ zhū fǎ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jìn shâ

是,不违三世一切佛法。譬如真如普摄诸法;善根回向亦复如是,尽摄

yí qiâ zhîngshēngshàn gēn pì rú zhēn rú yǔ yí qiâ fǎ tong qí tǐ xìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yǔ

一切众 生善根。譬如真如与一切法,同其体性;善根回向亦复如是,与

sān shì fï tong yī tǐ xìng pì rú zhēn rú yǔ yí qiâ fǎ bù xiāng shě lí shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì shâ

三世佛同一体性。譬如真如与一切法不相舍离;善根回向亦复如是,摄

chí yí qiâ shì chū shì fǎ

持一切世出世法。

pì rú zhēn rú wú nãngyìng bì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí qiâ shì jiān wú nãngyìng bì pì rú

譬如真如无能映蔽;善根回向亦复如是,一切世间无能映蔽。譬如

zhēn rú bù kě dîng yáo shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí qiâ mï yâ wú nãngdîng yáo pì rú zhēn rú xìng

真如不可动摇;善根回向亦复如是,一切魔业,无能动摇。譬如真如性

wú gîu zhuï shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì xiū pú sà hâng wú yǒu gîu zhuï pì rú zhēn rú wú yǒu biàn yì

无垢浊;善根回向亦复如是,修菩萨行,无有垢浊。譬如真如无有变易;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì mǐn niànzhîngshēng xīn wú biàn yì pì rú zhēn rú bù kě qiïng jìn shàn gēn huí

善根回向亦复如是,愍念众 生,心无变易。譬如真如不可穷尽;善根回

xiàng yì fù rú shì fēi zhū shì fǎ suǒ nãngqiïng jìn pì rú zhēn rú xìngcháng juã wù shàn gēn huí xiàng yì fù

向亦复如是,非诸世法。所能穷尽。譬如真如性常觉悟;善根回向亦复

rú shì pǔ nãng juã wù yí qiâ zhū fǎ pì rú zhēn rú bù kě shī huài shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú

如是,普能觉悟一切诸法。譬如真如不可失坏;善根回向亦复如是,于

zhū zhîngshēng qǐ shâng zhì yuàn yǒng bù shī huài pì rú zhēn rú nãng dà zhàomíng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì

诸众 生起胜志愿,永不失坏。譬如真如能大照明;善根回向亦复如是,

yǐ dà zhì guāngzhào zhū shì jiān pì rú zhēn rú bù kě yán shuō shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yí qiâ yán yǔ

以大智光照诸世间。譬如真如不可言说;善根回向亦复如是,一切言语

suǒ bù kě shuō pì rú zhēn rú chí zhū shì jiān shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng chí yí qiâ pú sà zhū hâng

所不可说。譬如真如持诸世间;善根回向亦复如是,能持一切菩萨诸行。

pì rú zhēn rú suí shì yán shuō shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì suí shùn yí qiâ zhì huì yán shuō pì rú zhēn rú

譬如真如随世言说;善根回向亦复如是,随顺一切智慧言说。譬如真如

biàn yí qiâ fǎ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì biàn yú shí fāng yí qiâ fï chà xiàn dà shãntōng chãngděngzhâng

遍一切法;善根回向亦复如是,遍于十方一切佛刹,现大神通,成等正

juã pì rú zhēn rú wú yǒu fēn biã shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú zhū shì jiān wú suǒ fēn biã pì

觉。譬如真如无有分别;善根回向亦复如是,于诸世间,无所分别。譬

rú zhēn rú biàn yī qiâ shēn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì biàn shí fāng shā wú liàngshēnzhōng pì rú zhēn rú tǐ

如真如遍一切身;善根回向亦复如是,遍十方刹无量身中。譬如真如体

xìng wú shēng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì fāngbiàn shì shēng ãr wú suǒ shēng pì rú zhēn rú wú suǒ bù zài

性无生;善根回向亦复如是,方便示生而无所生。譬如真如无所不在;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì shí fāng sān shì zhū fï tǔ zhōng pǔ xiànshãntōng ãr wú bù zài pì rú zhēn rú

善根回向亦复如是,十方三世诸佛土中,普现神通而无不在。譬如真如

biàn zài yú yâ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú yí qiâ yâ fàng dà guāngmíng shī zuî fï shì pì rú

遍在于夜;善根回向亦复如是,于一切夜,放大光明,施作佛事。譬如

zhēn rú biàn zài yú zhîu shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì xī lìng yí qiâ zài zhîuzhîngshēng jiàn fï shãnbiàn yǎn

真如遍在于昼;善根回向亦复如是,悉令一切在昼众 生,见佛神变,演

bù tuì lún lí gîu qīngjìng wú kōng guî zhě pì rú zhēn rú biàn zài bàn yuâ jí yǐ yī yuâ shàn gēn huí xiàng

不退轮,离垢清净,无空过者。譬如真如遍在半月及以一月;善根回向

yì fù rú shì yú zhū shì jiān cì dì shí jiã dã shànfāngbiàn yú yī niànzhōng zhī yí qiâ shí pì rú zhēn

亦复如是,于诸世间次第时节,得善方便,于一念中知一切时。譬如真

rú biàn zài nián suì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhù wú liàng jiã míngliǎochãng shú yí qiâ zhū gēn jiē lìng

如遍在年岁;善根回向亦复如是,住无量劫,明了成熟一切诸根,皆令

yuán mǎn pì rú zhēn rú biànchãnghuài jiã shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhù yí qiâ jiã qīngjìng wú rǎn

圆满。譬如真如遍成坏劫;善根回向亦复如是,住一切劫。清净无染,

jiào huà zhîngshēngxiánlìngqīngjìng pì rú zhēn rú jìn wâi lái jì shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jìn wâi lái jì

教化众 生咸令清净。譬如真如尽未来际;善根回向亦复如是,尽未来际

xiū zhū pú sà qīngjìngmiàohâng chãng mǎn dà yuàn wú yǒu tuì zhuǎn pì rú zhēn rú biàn zhù sān shì shàn gēn huí

修诸菩萨清净妙行,成满大愿,无有退转。譬如真如遍住三世;善根回

xiàng yì fù rú shì lìng zhū zhîngshēng yú yí chà nà jiàn sān shì fï wâi cãng yī niàn ãr yǒu shě lí pì rú zhēn

向亦复如是,令诸众 生于一刹那见三世佛,未曾一念而有舍离。譬如真

rú biàn yí qiâ chù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì chāo chū sān jiâ zhōubiàn yí qiâ xī dã zì zài

如遍一切处;善根回向亦复如是,超出三界,周遍一切,悉得自在。

pì rú zhēn rú zhù yǒu wú fǎ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì liǎo dá yí qiâ yǒu wú zhī fǎ bì jìng

譬如真如住有无法;善根回向亦复如是,了达一切有无之法,毕竟

qīngjìng pì rú zhēn rú tǐ xìngqīngjìng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng yǐ fāngbiàn jí zhù dào fǎ jìng

清净。譬如真如体性清净;善根回向亦复如是,能以方便集助道法,净

zhì yí qiâ zhū pú sà hâng pì rú zhēn rú tǐ xìngmíng jiã shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng zhū pú sà xī

治一切诸菩萨行。譬如真如体性明洁;善根回向亦复如是,令诸菩萨悉

dã sān mâi míng jiã zhī xīn pì rú zhēn rú tǐ xìng wú gîu shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yuǎn lí zhū gîu

得三昧明洁之心。譬如真如体性无垢;善根回向亦复如是,远离诸垢,

mǎn zú yí qiâ zhū qīngjìng yì pì rú zhēn rú wú wǒ wǒ suǒ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yǐ wú wǒ wǒ

满足一切诸清净意。譬如真如无我我所;善根回向亦复如是,以无我我

suǒ qīngjìng zhī xīn chōng mǎn shí fāng zhū fï guï tǔ pì rú zhēn rú tǐ xìngpíngděng shàn gēn huí xiàng yì fù rú

所清净之心,充满十方诸佛国土。譬如真如体性平等;善根回向亦复如

shì huî dã píngděng yí qiâ zhì zhì zhàoliǎo zhū fǎ lí zhū chī yì pì rú zhēn rú chāo zhū shù liàng shàn gēn

是,获得平等一切智智,照了诸法离诸痴翳。譬如真如超诸数量;善根

huí xiàng yì fù rú shì yǔ chāo shù liàng yí qiâ zhì châng dà lì fǎ zàng ãr tïng zhǐ zhù xīngbiàn shí fāng yí qiâ shì

回向亦复如是,与超数量一切智乘大力法藏而同止住,兴遍十方一切世

jiâ guǎng dà fǎ yún pì rú zhēn rú píngděng ān zhù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì fā shēng yí qiâ zhū pú sà

界广大法云。譬如真如平等安住;善根回向亦复如是,发生一切诸菩萨

hâng píngděng zhù yú yí qiâ zhì dào pì rú zhēn rú biàn zhù yí qiâ zhū zhîngshēng jiâ shàn gēn huí xiàng yì fù rú

行,平等住于一切智道。譬如真如遍住一切诸众 生界;善根回向亦复如

shì mǎn zú wú ài yí qiâ zhǒng zhì yú zhîngshēng jiâ xī xiàn zài qián pì rú zhēn rú wú yǒu fēn biã pǔ zhù

是,满足无碍一切种智,于众 生界悉现在前。譬如真如无有分别,普住

yī qiâ yīn shēng zhì zhōng shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jù zú yí qiâ zhū yán yīn zhì nãng pǔ shì xiànzhǒngzhǒng

一切音声智中;善根回向亦复如是,具足一切诸言音智,能普示现种 种

yán yīn kāi shì zhîngshēng pì rú zhēn rú yǒng lí shì jiān shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì pǔ shǐ zhîngshēngyǒng

言音,开示众 生譬如真如永离世间;善根回向亦复如是,普使众 生永

chū shì jiān pì rú zhēn rú tǐ xìngguǎng dà shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì xī nãngshîu chí qù lái jīn shì guǎng

出世间。譬如真如体性广大;善根回向亦复如是,悉能受持去来今世广

dà fï fǎ hãng bù wàng shī qín xiū yí qiâ pú sà zhū hâng pì rú zhēn rú wú yǒu jiān xī shàn gēn huí xiàng

大佛法,恒不忘失,勤修一切菩萨诸行。譬如真如无有间息;善根回向

yì fù rú shì wãi yù ān chù yí qiâ zhîngshēng yú dà zhì dì yú yí qiâ jiã xiū pú sà hâng wú yǒu jiān xī

亦复如是,为欲安处一切众 生于大智地,于一切劫修菩萨行,无有间息。

pì rú zhēn rú tǐ xìngkuānguǎng biàn yí qiâ fǎ shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì jìngniàn wú ài pǔ

譬如真如体性宽广,遍一切法;善根回向亦复如是,净念无碍,普

shâ yī qiē kuānguǎng fǎ mãn pì rú zhēn rú biàn shâ qún pǐn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì zhèng dé wú liàng pǐn

摄一切宽广法门。譬如真如遍摄群品;善根回向亦复如是,证得无量品

lèi zhī zhì xiū zhū pú sà zhēn shí miàohèng pì rú zhēn rú wú suǒ qǔ zhuï shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì

类之智,修诸菩萨真实妙行。譬如真如无所取著;善根回向亦复如是,

yú yī qiē fǎ jiē wú suǒ qǔ chú miâ yī qiē shì jiān qǔ zhuï pǔ lìngqīngjìng pì rú zhēn rú tǐ xìng bù dîng

于一切法皆无所取,除灭一切世间取著,普令清净。譬如真如体性不动;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì ān zhù pǔ xiányuán mǎn hângyuàn bì jìng bù dîng pì rú zhēn rú shì fï jìng jiâ

善根回向亦复如是,安住普贤圆满行愿,毕竟不动。譬如真如是佛境界;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng zhū zhîngshēng mǎn zú yí qiâ dà zhì jìng jiâ miâ fán nǎo jìng xī lìngqīngjìng

善根回向亦复如是,令诸众 生满足一切大智境界,灭烦恼境,悉令清净。

pì rú zhēn rú wú nãng zhì fú shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì bù wãi yí qiâ zhîng mï shì yâ wài dào xiã lùn zhī

譬如真如无能制伏;善根回向亦复如是,不为一切众魔事业外道邪论之

suǒ zhì fú pì rú zhēn rú fēi shì kě xiū fēi bù kě xiū shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì shě lí yí qiâ

所制伏。譬如真如非是可修,非不可修;善根回向亦复如是,舍离一切

wàngxiǎng qǔ zhuï yú xiū bù xiū wú suǒ fēn biã pì rú zhēn rú wú yǒu tuì shě shàn gēn huí xiàng yì fù rú

妄想取著,于修不修。无所分别。譬如真如无有退舍;善根回向亦复如

shì chángjiàn zhū fï fā pú tí xīn dà shì zhuāng yán yǒng wú tuì shâ pì rú zhēn rú pǔ shâ yí qiâ shì jiān

是,常见诸佛发菩提心,大誓 庄 严,永无退舍。譬如真如普摄一切世间

yán yīn shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng dã yí qiâ chā biã yán yīn shãntōng zhì huì pǔ fā yí qiâ zhǒngzhǒng

言音;善根回向亦复如是,能得一切差别言音神通智慧,普发一切种 种

yán cí pì rú zhēn rú yú yí qiâ fǎ wú suǒ xī qiú shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì lìng zhū zhîngshēngchãng pǔ

言词。譬如真如于一切法无所希求;善根回向亦复如是,令诸众 生 乘普

xiánchâng ãr dã chū lí yú yí qiâ fǎ wú suǒ tān qiú pì rú zhēn rú zhù yí qiâ dì shàn gēn huí xiàng yì fù

贤乘而得出离,于一切法无所贪求。譬如真如住一切地;善根回向亦复

rú shì lìng yí qiâ zhîngshēng shě shì jiān dì zhù zhì huì dì yǐ pǔ xiánhâng ãr zì zhuāng yán

如是,令一切众 生舍世间地,住智慧地,以普贤行而自 庄 严。

pì rú zhēn rú wú yǒu duàn juã shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì yú yí qiâ fǎ dã wú suǒ wâi suí qí

譬如真如无有断绝;善根回向亦复如是,于一切法得无所畏,随其

lâi yīn chù chù yǎn shuō wú yǒu duàn juã pì rú zhēn rú shě lí zhū lîu shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì

类音,处处演说,无有断绝。譬如真如舍离诸漏;善根回向亦复如是,

lìng yí qiâ zhîngshēngchãng jiù fǎ zhì liǎo dá yú fǎ yuán mǎn pú tí wú lîu gōng dã pì rú zhēn rú wú yǒu shǎo

令一切众 生 成就法智,了达于法,圆满菩提无漏功德。譬如真如无有少

fǎ ãr nãnghuàiluàn lìng qí shǎo fēn fēi shì juã wù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì pǔ lìng kāi wù yí qiâ

法而能坏乱,令其少分,非是觉悟;善根回向亦复如是,普令开悟一切

zhū fǎ qí xīn wú liàngbiànzhōu fǎ jiâ pì rú zhēn rú guî qù fēi shǐ wâi lái fēi mî xiàn zài fēi yì

诸法,其心无量遍周法界。譬如真如过去非始,未来非末,现在非异;

shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì wãi yí qiâ zhîngshēng xīn xīn hãng qǐ pú tí xīn yuàn pǔ shǐ qīngjìng yǒng lí shēng

善根回向亦复如是,为一切众 生新新恒起菩提心愿,普使清净,永离生

sǐ pì rú zhēn rú yú sān shì zhōng wú suǒ fēn biã shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì xiàn zài niànniàn xīn cháng juã

死。譬如真如于三世中无所分别;善根回向亦复如是,现在念念心常觉

wù guî qù wâi lái jiē xī qīngjìng pì rú zhēn rú chãng jiù yí qiâ zhū fï pú sà shàn gēn huí xiàng yì fù rú

悟,过去未来皆悉清净。譬如真如成就一切诸佛菩萨;善根回向亦复如

shì fā qǐ yí qiâ dà yuànfāngbiàn chãng jiù zhū fï guǎng dà zhì huì pì rú zhēn rú jiū jìngqīngjìng bù yǔ

是,发起一切大愿方便,成就诸佛广大智慧。譬如真如究竟清净,不与

yī qiē zhū fán nǎo jù shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì nãng miâ yí qiâ zhîngshēng fán nǎo yuán mǎn yí qiâ qīngjìng

一切诸烦恼俱;善根回向亦复如是,能灭一切众 生烦恼,圆满一切清净

zhì huì

智慧。

fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì huí xiàng shí dã yí qiâ fï chà píngděng pǔ yán jìng yí qiâ shì jiâ

佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,得一切佛刹平等,普严净一切世界

gù dã yí qiâ zhîngshēngpíngděng pǔ wãi zhuǎn wú ài fǎ lún gù dã yí qiâ pú sà píngděng pǔ chū shēng yí

故;得一切众 生平等,普为转无碍法轮故;得一切菩萨平等,普出生一

qiâ zhì yuàn gù dã yí qiâ zhū fï píngděng guān chá zhū fï tǐ wú âr gù dã yí qiâ fǎ píngděng pǔ zhī zhū

切智愿故;得一切诸佛平等,观察诸佛体无二故;得一切法平等,普知诸

fǎ xìng wú yì gù dã yí qiâ shì jiānpíngděng yǐ fāngbiàn zhì shàn jiě yí qiâ yǔ yán dào gù dã yí qiâ pú sà

法性无易故;得一切世间平等,以方便智善解一切语言道故;得一切菩萨

hângpíngděng suí zhǒngzhǒngshàn gēn jìn huí xiàng gù dã yí qiâ shí píngděng qín xiū fï shì yú yí qiâ shí wú

行平等,随种 种善根尽回向故;得一切时平等,勤修佛事,于一切时无

duàn juã gù dã yí qiâ yâ guǒ píngděng yú shì chū shì suǒ yǒu shàn gēn jiē wú rǎn zhuï xián jiū jìng gù dã yí

断绝故;得一切业果平等,于世出世所有善根皆无染著,咸究竟故;得一

qiâ fï zì zài shãntōngpíngděng suí shùn shì jiānxiàn fï shì gù

切佛自在神通平等,随顺世间现佛事故。

fï zǐ shì wãi pú sà mï hē sà dì bā zhēn rú xiàng huí xiàng pú sà mï hē sà zhù cǐ huí xiàng zhâng

佛子!是为菩萨摩诃萨第八真如相回向。菩萨摩诃萨住此回向,证

dã wú liàngqīngjìng fǎ mãn nãng wãi rú lái dà shī zǐ hǒu zì zài wú wâi yǐ shànfāngbiànjiào huà chãng jiù wú

得无量清净法门,能为如来大师子吼。自在无畏,以善方便教化成就无

liàng pú sà yú yí qiâ shí wâi cãng xiū xī dã fï wú liàngyuán mǎn zhī shēn yì shēnchōngbiàn yí qiâ shì jiâ

量菩萨,于一切时未曾休息。得佛无量圆满之身,一身充遍一切世界,

dã fï wú liàngyuán mǎn yīn shēng yī yīn kāi wù yí qiâ zhîngshēng dã fï wú liàngyuán mǎn zhī lì yī máo kǒng

得佛无量圆满音声,一音开悟一切众 生;得佛无量圆满之力,一毛孔

zhōng pǔ nãngrïng nà yí qiâ guï tǔ dã fï wú liàngyuán mǎn shãntōng zhì zhū zhîngshēng yú yī chãnzhōng dã fï

中普能容纳一切国土;得佛无量圆满神通,置诸众 生于一尘中;得佛

wú liàngyuán mǎn xiâ tuō yú yī zhîngshēngshēn shì xiàn yí qiâ zhū fï jìng jiâ chãngděngzhâng juã dã fï wú liàng

无量圆满解脱,于一众 生身示现一切诸佛境界,成等正觉;得佛无量

yuán mǎn sān mâi yī sān mâi zhōng pǔ nãng shì xiàn yí qiâ sān mâi dã fï wú liàngyuán mǎn biàn cái shuō yī jù fǎ

圆满三昧,一三昧中普能示现一切三昧;得佛无量圆满辩才,说一句法

qiïng wâi lái jì ãr bù kě jìn xī chú yí qiâ zhîngshēng yí huî dã fï wú liàngyuán mǎn zhîngshēng jù fï shí

穷未来际而不可尽,悉除一切众 生疑惑;得佛无量圆满众 生,具佛十

lì jìn zhîngshēng jiâ shì chãngzhâng juã fï zǐ shì wãi pú sà mï hē sà yǐ yí qiâ shàn gēn shùnzhēn rú xiàng

力,尽众 生界示成 正觉。佛子!是为菩萨摩诃萨以一切善根顺真如相

huí xiàng

回向。

ěr shí jīn gāngchuáng pú sà chãng fï wēi lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,金刚 幢 菩萨承佛威力,普观十方而说颂言:

pú sà zhì lâ cháng ān zhù zhângniàn jiān gù lí chī huî

菩萨志乐常安住,正念坚固离痴惑,

qí xīn shàn ruǎn hãng qīng liáng jī jí wú biān gōng dã hâng

其心善软恒清凉,积集无边功德行。

pú sà qiān shùn wú wãi nì suǒ yǒu zhì yuàn xī qīng jìng

菩萨谦顺无违逆,所有志愿悉清净,

yǐ dã zhì huì dà guāng míng shàn nãng zhào liǎo yí qiâ yâ

已得智慧大光明,善能照了一切业。

pú sà sī wãi yâ guǎng dà zhǒngzhǒng chā biã shân xī yǒu

菩萨思惟业广大,种 种差别甚希有,

juã yì xiū xíng wú tuì zhuǎn yǐ cǐ ráo yì zhū qún shēng

决意修行无退转,以此饶益诸群生。

zhū yâ chā biã wú liàng zhǒng pú sà yí qiâ qín xiū xí

诸业差别无量 种,菩萨一切勤修习,

suí shùnzhîngshēng bù wãi yì pǔ lìng xīn jìngshēnghuān xǐ

随顺众 生不违意,普令心净生欢喜。

yǐ shēng tiáo yù rãn zūn dì lí zhū râ nǎo xīn wú ài

已升调御人尊地,离诸热恼心无碍,

yú fǎ yú yì xī shàn zhī wãi lì qún shēng zhuǎn qín xí

于法于义悉善知,为利群生 转勤习。

pú sà suǒ xiū zhîngshànxíng wú liàng wú shù zhǒngzhǒng biã

菩萨所修众善行,无量无数种 种别,

yú bǐ yí qiâ fēn biã zhī wãi lì qún shēng gù huí xiàng

于彼一切分别知,为利群生故回向。

yǐ miào zhì huì hãng guān chá jiū jìng guǎng dà zhēn shí lǐ

以妙智慧恒观察,究竟广大真实理,

duàn zhū yǒu chù xī wú yú rú bǐ zhēn rú shàn huí xiàng

断诸有处悉无余,如彼真如善回向。

pì rú zhēn rú biàn yí qiâ rú shì pǔ shâ zhū shì jiān

譬如真如遍一切,如是普摄诸世间,

pú sà yǐ cǐ xīn huí xiàng xī lìngzhîngshēng wú suǒ zhuï

菩萨以此心回向,悉令众 生无所著。

pú sà yuàn lì biàn yí qiâ pì rú zhēn rú wú bù zài

菩萨愿力遍一切,譬如真如无不在,

ruî jiàn bù jiàn niàn xī zhōu xī yǐ gōng dã ãr huí xiàng

若见不见念悉周,悉以功德而回向。

yâ zhōng suí zhù zhîu yì zhù bàn yuâ yī yuâ yì suí zhù

夜中随住昼亦住,半月一月亦随住,

ruî nián ruî jiã xī zhù zhōng zhēn rú rú shì hâng yì rán

若年若劫悉住中,真如如是行亦然。

suǒ yǒu sān shì jí chà tǔ yí qiâ zhîng shēng yǔ zhū fǎ

所有三世及刹土,一切众 生与诸法,

xī zhù qí zhōng wú suǒ zhù yǐ rú shì hâng ãr huí xiàng

悉住其中无所住,以如是行而回向。

pì rú zhēn rú běn zì xìng pú sà rú shì fā dà xīn

譬如真如本自性,菩萨如是发大心,

zhēn rú suǒ zài wú bù zài yǐ rú shì hâng ãr huí xiàng

真如所在无不在,以如是行而回向。

pì rú zhēn rú běn zì xìng qí zhōng wâi cãng yǒu yī fǎ

譬如真如本自性,其中未曾有一法,

bù dã zì xìng shì zhēn xìng yǐ rú shì yâ ãr huí xiàng

不得自性是真性,以如是业而回向。

rú zhēn rú xiāng yâ yì ěr rú zhēn rú xìng yâ yì ěr

如真如相业亦尔,如真如性业亦尔,

rú zhēn rú xìng běn zhēn shí yâ yì rú shì tïng zhēn rú

如真如性本真实,业亦如是同真如。

pì rú zhēn rú wú biān jì yâ yì rú shì wú yǒu biān

譬如真如无边际,业亦如是无有边,

ãr yú qí zhōng wú fù zhuï shì gù cǐ yâ dã qīng jìng

而于其中无缚著,是故此业得清净。

rú shì cōng huì zhēn fï zǐ zhì yuàn jiān gù bù dîng yáo

如是聪慧真佛子,志愿坚固不动摇,

yǐ qí zhì lì shàn tōng dá rù yú zhū fï fāng biàn zàng

以其智力善通达,入于诸佛方便藏。

juã wù fǎ wáng zhēn shí fǎ yú zhōng wú zhuï yì wú fù

觉悟法王真实法,于中无著亦无缚,

rú shì zì zài xīn wú ài wâi cãng jiàn yǒu yī fǎ qǐ

如是自在心无碍,未曾见有一法起。

rú lái fǎ shēn suǒ zuî yâ yí qiâ shì jiān rú bǐ xiàng

如来法身所作业,一切世间如彼相,

shuō zhū fǎ xiàng jiē wú xiàng zhī rú shì xiàng shì zhī fǎ

说诸法相皆无相,知如是相是知法。

pú sà zhù shì bù sī yì yú zhōng sī yì bù kě jìn

菩萨住是不思议,于中思议不可尽,

rù cǐ bù kě sī yì chù sī yǔ fēi sī jiē jì miâ

入此不可思议处,思与非思皆寂灭。

rú shì sī wãi zhū fǎ xìng liǎo dá yí qiâ yâ chā biã

如是思惟诸法性,了达一切业差别,

suǒ yǒu wǒ zhí jiē chú miâ zhù yú gōng dã wú nãng dîng

所有我执皆除灭,住于功德无能动。

pú sà yí qiâ yâ guǒ bào xī wãi wú jìn zhì suǒ yìn

菩萨一切业果报,悉为无尽智所印,

rú shì wú jìn zì xìng jìn shì gù wú jìn fāng biàn miâ

如是无尽自性尽,是故无尽方便灭。

pú sà guān xīn bù zài wài yì fù bù dã zài yú nâi

菩萨观心不在外,亦复不得在于内,

zhī qí xīn xìng wú suǒ yǒu wǒ fǎ jiē lí yǒng jì miâ

知其心性无所有,我法皆离永寂灭。

bǐ zhū fï zǐ rú shì zhī yí qiâ fǎ xìng cháng kōng jì

彼诸佛子如是知,一切法性常空寂,

wú yǒu yī fǎ nãng zào zuî tïng yú zhū fï wù wú wǒ

无有一法能造作,同于诸佛悟无我。

liǎo zhī yí qiâ zhū shì jiān xī yǔ zhēn rú xìng xiàng děng

了知一切诸世间,悉与真如性相等,

jiàn shì bù kě sī yì xiàng shì zã nãng zhī wú xiàng fǎ

见是不可思议相,是则能知无相法。

ruî nãng zhù shì shân shēn fǎ cháng yào xiū xíng pú sà hâng

若能住是甚深法,常乐修行菩萨行,

wãi yù lì yì zhū qún shēng dà shì zhuāng yán wú tuì zhuǎn

为欲利益诸群生,大誓 庄 严无退转。

shì zã chāo guî yú shì jiān bù qǐ shēng sǐ wàng fēn biã

是则超过于世间,不起生死妄分别,

liǎo dá qí xīn rú huàn huà qín xiū zhîng hâng dù qún shēng

了达其心如幻化,勤修众行度群生。

pú sà zhâng niàn guān shì jiān yí qiâ jiē cïng yâ yuán dã

菩萨正念观世间,一切皆从业缘得,

wãi yù jiù dù xiū zhū hâng pǔ shâ sān jiâ wú yí zhě

为欲救度修诸行,普摄三界无遗者。

liǎo zhī zhîngshēngzhǒngzhǒng yì xī shì xiǎnghâng suǒ fēn biã

了知众 生 种 种异,悉是想行所分别,

yú cǐ guān chá xī míng liǎo ãr bù huài yú zhū fǎ xìng

于此观察悉明了,而不坏于诸法性。

zhì zhě liǎo zhī zhū fï fǎ yǐ rú shì hâng ãr huí xiàng

智者了知诸佛法,以如是行而回向,

āi mǐn yí qiâ zhū zhîngshēng lìng yú shí fǎ zhâng sī wãi

哀愍一切诸众 生,令于实法正思惟。