楞严经入门网
楞严经入门网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》27

导读:佛子!菩萨摩诃萨布施乞者连肤顶髻,如宝髻王菩萨、胜妙身菩萨、及余无量诸菩萨等。菩萨是时,见乞者来,心生欢喜而语之言:汝今若...

《大方广佛华严经注音》27

fï zǐ pú sà mï hē sà bù shī qǐ zhě lián fū dǐng jì rú bǎo jì wáng pú sà shângmiàoshēn pú sà

佛子!菩萨摩诃萨布施乞者连肤顶髻,如宝髻王菩萨、胜妙身菩萨、

jí yú wú liàng zhū pú sà děng pú sà shì shí jiàn qǐ zhě lái xīn shēnghuān xǐ ãr yǔ zhī yán rǔ jīn ruî

及余无量诸菩萨等。菩萨是时,见乞者来,心生欢喜而语之言:汝今若

xū lián fū dǐng jì kě jiù wǒ qǔ wǒ cǐ dǐng jì yán fú tí zhōng zuì wãi dì yī zuî shì yǔ shí xīn

须连肤顶髻,可就我取,我此顶髻,阎浮提中最为第一。作是语时,心

wú dîngluàn bù niàn yú yâ shě lí shì jiān zhì qiú jì jìng jiū jìngqīngjìng jīng qín zhì zhí xiàng yí

无动乱,不念余业,舍离世间。志求寂静,究竟清净;精勤质直。向一

qiâ zhì biàn zhí lì dāo gē qí tïu shànglián fū dǐng jì yîu xī zhuï dì hã shí zhǐ zhǎng yì xīn shī yǔ

切智。便执利刀割其头上连肤顶髻,右膝著地,合十指掌,一心施与。

zhângniàn sān shì yí qiâ zhū fï pú sà suǒ hâng fā dà huān xǐ zēngshàng zhì lâ yú zhū fǎ zhōng yì shàn kāi xiâ

正念三世一切诸佛菩萨所行,发大欢喜,增上志乐。于诸法中意善开解,

bù qǔ yú kǔ liǎo zhī kǔ shîu wú xiàng wú shēng zhū shîu hù qǐ wú yǒu cháng zhù shì gù wǒ yìngtïng qù lái

不取于苦,了知苦受无相无生,诸受互起,无有常住。是故我应同去来

jīn yí qiâ pú sà xiū xíng dà shě fā shēn xìn lâ qiú yí qiâ zhì wú yǒu tuì zhuǎn bù yïu tā jiàoshàn zhī shi

今一切菩萨修行大舍,发深信乐,求一切智无有退转,不由他教善知识

lì pú sà mï hē sà zuî shì shī shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú

力。菩萨摩诃萨作是施时,以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得无

jiàndǐng chãng jiù pú sà rú tǎ zhī jì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã gàn qīng fà jīn gāng fà xì ruǎn fà nãng

见顶,成就菩萨如塔之髻;愿一切众 生得绀青发、金刚发、细软发,能

miâ zhîngshēng yí qiâ fán nǎo yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rùn zã fà mì zhì fà bù qīn bìn ã fà yuàn yí qiâ

灭众 生一切烦恼;愿一切众 生得润泽发、密致发、不侵鬓额发;愿一切

zhîngshēng dã rïu ruǎn fà jìn yú bìn ã ãr shēng fà yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú wàn zì fà luï wãn yîu xuán

众 生得柔软发、尽于鬓额而生发;愿一切众 生得如卍字发,螺文右旋

fà yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fï xiàng fà yǒng lí yí qiâ fán nǎo jiã xí yuàn yí qiâ zhîngshēng dã guāngmíng fà

发;愿一切众 生得佛相发,永离一切烦恼结习;愿一切众 生得光明发,

qí guāng pǔ zhào shí fāng shì jiâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú luàn fà rú rú lái fà jìngmiào wú zá yuàn yī

其光普照十方世界;愿一切众 生得无乱发,如如来发,净妙无杂;愿一

qiē zhîngshēng dã chãngyìnggîngdǐng tǎ zhī fà lìng qí jiàn zhě rú jiàn fï fà yuàn yí qiâ zhîngshēng jiē dã rú

切众 生得成应供顶塔之发,令其见者,如见佛发;愿一切众 生皆得如

lái wú rǎn zhuï fà yǒng lí yí qiâ àn yì chãn gîu shì wãi pú sà mï hē sà shī lián fū jì shí shàn gēn huí xiàng

来无染著发,永离一切闇翳尘垢。是为菩萨摩诃萨施连肤髻时善根回向。

wãi lìngzhîngshēng qí xīn jì jìng jiē dã yuán mǎn zhū tuï luï ní jiū jìng rú lái yí qiâ zhǒng zhì shí zhǒng lì gù

为令众 生其心寂静,皆得圆满诸陀罗尼,究竟如来一切种智、十种力故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ yǎn bù shī zhū lái qǐ zhě rú huān xǐ hâng pú sà yuâ guāngwáng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨以眼布施诸来乞者,如欢喜行菩萨、月光王菩萨,

jí yú wú liàng zhū pú sà děng suǒ xíng huì shī pú sà mï hē sà bù shī yǎn shí qǐ qīngjìng shī yǎn xīn qǐ

及余无量诸菩萨等所行惠施。菩萨摩诃萨布施眼时,起清净施眼心,起

qīngjìng zhì yǎn xīn qǐ yī zhǐ fǎ guāngmíng xīn qǐ xiànguān wú shàng fï dào xīn fā huí xiàngguǎng dà zhì huì xīn

清净智眼心,起依止法光明心,起现观无上佛道心,发回向 广大智慧心,

fā yǔ sān shì pú sà píngděng shě shī xīn fā yú wú ài yǎn qǐ bù huàijìng xìn xīn yú qí qǐ zhě qǐ huān

发与三世菩萨平等舍施心,发于无碍眼、起不坏净信心。于其乞者,起欢

xǐ shâ shîu xīn wãi jiū jìng yí qiâ shãntōng gù wãi shēng fï yǎn gù wãi zēngguǎng dà pú tí xīn gù wãi xiū

喜摄受心。为究竟一切神通故,为生佛眼故,为增广大菩提心故,为修

xí dà cí bēi gù wãi zhì fú liù gēn gù yú rú shì fǎ ãr shēng qí xīn fï zǐ pú sà mï hē sà bù

习大慈悲故,为制伏六根故,于如是法而生其心。佛子!菩萨摩诃萨布

shī yǎn shí yú qí qǐ zhě xīn shēng ài lâ wãi shâ shī huì zēngzhǎng fǎ lì shě lí shì jiān ài jiànfàng yì

施眼时,于其乞者心生爱乐,为设施会,增长法力,舍离世间爱见放逸,

chú duàn yù fù xiū xí pú tí suí bǐ suǒ qiú xīn ān bù dîng bù wãi qí yì jiē lìng mǎn zú ãr cháng

除断欲缚,修习菩提,随彼所求,心安不动,不违其意,皆令满足,而常

suí shùn wú âr shě hâng yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zuì shâng yǎn

随顺,无二舍行。以此善根,如是回向,所谓:愿一切众 生得最胜眼,

shì dǎo yí qiâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú ài yǎn kāi guǎng zhì zàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jìng rîu yǎn

示导一切;愿一切众 生得无碍眼,开广智藏;愿一切众 生得净肉眼,

guāngmíngjiàn châ wú nãng bì zhě yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jìngtiān yǎn xī jiànzhîngshēngshēng sǐ yâ guǒ yuàn

光明鉴彻,无能蔽者;愿一切众 生得净天眼,悉见众 生 生死业果;愿

yí qiâ zhîngshēng dã jìng fǎ yǎn nãng suí shùn rù rú lái jìng jiâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhì huì yǎn shě lí yī

一切众 生得净法眼,能随顺入如来境界;愿一切众 生得智慧眼,舍离一

qiē fēn biã qǔ zhuï yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zú fï yǎn xī nãng juã wù yí qiâ zhū fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēngchãng

切分别取著;愿一切众 生具足佛眼,悉能觉悟一切诸法;愿一切众 生 成

jiù pǔ yǎn jìn zhū jìng jiâ wú suǒ zhàng ài yuàn yí qiâ zhîngshēngchãng jiù qīngjìng lí chī yì yǎn liǎozhîngshēng

就普眼,尽诸境界无所障碍;愿一切众 生 成就清净离痴翳眼,了众 生

jiâ kōng wú suǒ yǒu yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zú qīngjìng wú zhàng ài yǎn jiē dã jiū jìng rú lái shí lì shì wãi

界空无所有;愿一切众 生具足清净无障碍眼,皆得究竟如来十力。是为

pú sà mï hē sà bù shī yǎn shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng dã yí qiâ zhì qīngjìng yǎn gù

菩萨摩诃萨布施眼时善根回向。为令众 生得一切智清净眼故。

fï zǐ pú sà mï hē sà nãng yǐ ěr bí shī zhū qǐ zhě rú shânghângwáng pú sà wú yuànshâng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨能以耳鼻施诸乞者,如胜行王菩萨、无怨胜菩萨、

jí yú wú liàng zhū pú sà děng bù shī zhī shí qīn fù qǐ zhě zhuān xīn xiū xí zhū pú sà hâng jù fï zhǒng

及余无量诸菩萨等。布施之时,亲附乞者,专心修习诸菩萨行。具佛种

xìng shēng rú lái jiā niàn zhū pú sà suǒ xiū shī xíng cháng qín fā qǐ zhū fï pú tí qīngjìng zhū gēn gōng dã zhì

性,生如来家,念诸菩萨所修施行。常勤发起诸佛菩提清净诸根功德智

huì guān chá sān yǒu wú yī jiān gù yuàncháng dã jiàn zhū fï pú sà suí shùn yì niàn yí qiâ fï fǎ zhī

慧,观察三有,无一坚固,愿常得见诸佛菩萨,随顺忆念一切佛法,知

shēn xū wàngkōng wú suǒ yǒu wú suǒ tān xī pú sà rú shì shī ěr bí shí xīn cháng jì jìng tiáo fú zhū gēn

身虚妄空无所有,无所贪惜。菩萨如是施耳鼻时,心常寂静,调伏诸根,

miǎn jì zhîngshēngxiǎn â zhū nàn shēngzhǎng yí qiâ zhì huì gōng dã rù dà shī hǎi liǎo dá fǎ yì jù xiū zhū

免济众 生险恶诸难,生 长一切智慧功德,入大施海,了达法义,具修诸

dào yī zhì huì hâng dã fǎ zì zài yǐ bù jiānshēn yì jiān gù shēn fï zǐ pú sà mï hē sà bù shī ěr shí

道,依智慧行得法自在,以不坚身易坚固身。佛子!菩萨摩诃萨布施耳时,

yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yī qiē zhîngshēng dã wú ài ěr pǔ wãn yí qiâ shuō fǎ zhī yīn

以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得无碍耳,普闻一切说法之音;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú zhàng ěr xī nãng xiâ liǎo yī qiâ yīn shēng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú lái ěr yí

愿一切众 生得无障耳,悉能解了一切音声;愿一切众 生得如来耳,一

qiâ cōng dá wú suǒ yōng zhì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã qīngjìng ěr bù yīn ěr chù shēng fēn biã xīn yuàn yí qiâ zhîng

切聪达无所壅滞;愿一切众 生得清净耳,不因耳处生分别心;愿一切众

shēng dã wú lïng kuì ěr lìngmãng mâi shí bì jìng bù shēng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã biàn fǎ jiâ ěr xī zhī yí qiâ

生得无聋聩耳,令蒙昧识毕竟不生;愿一切众 生得遍法界耳,悉知一切

zhū fï fǎ yīn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú ài ěr kāi wù yí qiâ wú zhàng ài fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã

诸佛法音;愿一切众 生得无碍耳,开悟一切无障碍法;愿一切众 生得

wú huài ěr shàn zhī zhū lùn wú nãnghuài zhě yuàn yí qiâ zhîngshēng dã pǔ wãn ěr guǎng dà qīngjìng wãi zhū ěr

无坏耳,善知诸论无能坏者;愿一切众 生得普闻耳,广大清净;为诸耳

wáng yuàn yī qiē zhîngshēng jù zú tiān ěr jí yǐ fï ěr shì wãi pú sà mï hē sà bù shī ěr shí shàn gēn huí

王;愿一切众 生具足天耳,及以佛耳。是为菩萨摩诃萨布施耳时善根回

xiàng wãi lìngzhîngshēng jiē xī huî dã qīngjìng ěr gù fï zǐ pú sà mï hē sà bù shī bí shí rú shì huí

向。为令众 生皆悉获得清净耳故。佛子!菩萨摩诃萨布施鼻时,如是回

xiàng suǒ wâi yuàn yī qiē zhîngshēng dã lïng zhí bí dã suí hǎo bí dã shànxiàng bí dã kě ài lâ bí

向,所谓:愿一切众 生得隆直鼻,得随好鼻,得善相鼻,得可爱乐鼻,

dã jìngmiào bí dã suí shùn bí dã gāo xiǎn bí dã fú yuàn bí dã shànjiàn bí dã rú lái bí yuàn yí

得净妙鼻,得随顺鼻,得高显鼻,得伏怨鼻,得善见鼻,得如来鼻。愿一

qiâ zhîngshēng dã lí huì nù miàn dã yí qiâ fǎ miàn dã wú zhàng ài miàn dã shànjiànmiàn dã suí shùnmiàn

切众 生得离恚怒面,得一切法面,得无障碍面,得善见面,得随顺面,

dã qīngjìngmiàn dã lí guî shī miàn dã rú lái yuán mǎn miàn dã biàn yí qiâ chù miàn dã wú liàng měi hǎo miàn

得清净面,得离过失面,得如来圆满面,得遍一切处面,得无量美好面。

shì wãi pú sà mï hē sà bù shī bí shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng jiū jìng dã rù zhū fï fǎ gù wãi lìng

是为菩萨摩诃萨布施鼻时善根回向。为令众 生究竟得入诸佛法故,为令

zhîngshēng jiū jìng shâ shîu zhū fï fǎ gù wãi lìngzhîngshēng jiū jìngliǎo zhī zhū fï fǎ gù wãi lìngzhîngshēng jiū jìng

众 生究竟摄受诸佛法故,为令众 生究竟了知诸佛法故,为令众 生究竟

zhù chí zhū fï fǎ gù wãi lìngzhîngshēng jiū jìngchángjiàn zhū rú lái gù wãi lìngzhîngshēng jiē xī zhâng dã fï fǎ

住持诸佛法故,为令众 生究竟常见诸如来故,为令众 生皆悉证得佛法

mãn gù wãi lìngzhîngshēng jiū jìngchãng jiù wú nãnghuài xīn gù wãi lìngzhîngshēng jiē nãngzhàoliǎo zhū fï zhâng fǎ gù

门故,为令众 生究竟成就无能坏心故,为令众 生皆能照了诸佛正法故,

wãi lìngzhîngshēng pǔ xī yán jìng zhū fï guï tǔ gù wãi lìngzhîngshēng jiē dã rú lái dà wēi lì shēn gù shì wãi pú

为令众 生普悉严净诸佛国土故,为令众 生皆得如来大威力身故。是为菩

sà mï hē sà shī ěr bí shí shàn gēn huí xiàng

萨摩诃萨施耳鼻时善根回向。

fï zǐ pú sà mï hē sà ān zhù jiān gù zì zài dì zhōng nãng yǐ yá chǐ shī zhū zhîngshēng yïu rú wǎng

佛子!菩萨摩诃萨安住坚固自在地中,能以牙齿施诸众 生,犹如往

xī huā chǐ wáng pú sà liù yá xiàngwáng pú sà jí yú wú liàng zhū pú sà děng pú sà mï hē sà shī yá chǐ

昔华齿王菩萨、六牙象王菩萨、及余无量诸菩萨等。菩萨摩诃萨施牙齿

shí qí xīn qīngjìng xī yǒu nán dã rú yōu tán huā suǒ wâi wú jìn xīn shī dà xìn xīn shī bù bù chãng

时,其心清净希有难得,如优昙华。所谓:无尽心施、大信心施、步步成

jiù wú liàng shě xīn shī diào fú zhū gēn xīn shī yī qiē xī shě xīn shī yí qiâ zhì yuàn xīn shī ān lâ zhîng

就无量舍心施、调伏诸根心施、一切悉舍心施、一切智愿心施、安乐众

shēng xīn shī dà shī jí shī shâng shī zuì shâng shī chuîshēn yào yîng wú suǒ xián hân xīn shī pú sà ěr

生心施、大施、极施、胜施、最胜施、辍身要用无所嫌恨心施。菩萨尔

shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã xiān bái yá chǐ chãng zuì shâng tǎ

时,以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得铦白牙齿,成最胜塔,

shîutiān rãn gîng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã qí píng yá chǐ rú fï xiàng hǎo wú yǒu shū quē yuàn yí qiâ zhîngshēng

受天人供;愿一切众 生得齐平牙齿,如佛相好无有疏缺;愿一切众 生

dã tiáo fú xīn shàn qù pú sà bō luï mì hâng yuàn yí qiâ zhîngshēng kǒu shànqīngjìng yá chǐ xiǎn bái fēn míng

得调伏心,善趣菩萨波罗蜜行;愿一切众 生口善清净,牙齿鲜白,分明

xiǎnxiàn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã kě yì niànzhuāng yán yá chǐ qí kǒu qīngjìng wú kě wù xiàng yuàn yí qiâ

显现;愿一切众 生得可忆念 庄 严牙齿,其口清净,无可恶相;愿一切

zhîngshēng yá chǐ chãng jiù jù mǎn sì shí cháng chū zhǒngzhǒng xī yǒu miàoxiāng yuàn yí qiâ zhîngshēng yì shàntiáo fú

众 生牙齿成就具满四十,常出种 种希有妙香;愿一切众 生意善调伏,

yá chǐ xiǎn jiã rú bái lián huā wãn lǐ huí xuán wàn zì chãng jiù yuàn yí qiâ zhîngshēng kǒu chúnxiǎnjìng yá chǐ jiã

牙齿鲜洁如白莲华,文理回旋卍字成就;愿一切众 生口唇鲜净,牙齿洁

bái fàng wú liàngguāngzhōubiànzhào yào yuàn yí qiâ zhîngshēng yá chǐ jiān lì shí wú wán lì wú suǒ wâi zhuï

白,放无量 光周遍照耀;愿一切众 生牙齿坚利,食无完粒,无所味著,

wãi shàng fú tián yuàn yí qiâ zhîngshēng yú yá chǐ jiānchángfàngguāngmíng shîu zhū pú sà dì yī jì biã shì wãi

为上福田;愿一切众 生于牙齿间常放光明,授诸菩萨第一记别。是为

pú sà mï hē sà shī yá chǐ shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng jù yí qiâ zhì yú zhū fǎ zhōng zhì huì qīngjìng

菩萨摩诃萨施牙齿时善根回向。为令众 生具一切智,于诸法中智慧清净

故。

fï zǐ pú sà mï hē sà ruî yǒu rãn lái cïng qǐ shã shí yú qǐ zhě suǒ yǐ cí bēi xīn ruǎn yǔ ài yǔ

佛子!菩萨摩诃萨若有人来从乞舌时,于乞者所以慈悲心软语、爱语,

yïu rú wǎng xī duānzhângmiànwáng pú sà bù tuì zhuǎn pú sà jí yú wú liàng zhū pú sà děng fï zǐ pú sà

犹如往昔端正面王菩萨、不退转菩萨,及余无量诸菩萨等。佛子!菩萨

mï hē sà yú zhū qù zhōng ãr shîushēng shí yǒu wú liàng bǎi qiān yì nuï yú tuō zhîngshēng ãr lái qǐ shã pú sà

摩诃萨于诸趣中而受生时,有无量百千亿那由他众 生而来乞舌,菩萨

ěr shí ān zhì qí rãn zài shī zǐ zuî yǐ wú huì xīn wú hài xīn wú hân xīn dà wēi dã xīn cïng fï

尔时,安置其人在师子座,以无恚心、无害心、无恨心、大威德心、从佛

zhǒngxìng suǒ shēng xīn zhù yú pú sà suǒ zhù xīn cháng bù zhuïluàn xīn zhù dà shì lì xīn yú shēn wú zhuï xīn

种性所生心、住于菩萨所住心、常不浊乱心、住大势力心、于身无著心、

yú yǔ wú zhuï xīn liǎng xī zhuï dì kāi kǒu chū shã yǐ shì qǐ zhě cí xīn ruǎn yǔ ãr gào zhī yán wǒ

于语无著心,两膝著地,开口出舌,以示乞者。慈心软语而告之言:我

jīn cǐ shēn pǔ jiē shǔ rǔ kě qǔ wǒ shã suí yì suǒ yîng lìng rǔ suǒ yuàn jiē dã mǎn zú pú sà ěr shí

今此身普皆属汝,可取我舌,随意所用,令汝所愿,皆得满足。菩萨尔时,

yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhōu pǔ shã xī nãngxuān shì zhū yǔ yán fǎ

以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得周普舌,悉能宣示诸语言法;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fù miàn shã suǒ yán wú âr jiē xī zhēn shí yuàn yí qiâ zhîngshēng dã pǔ fù yí qiâ fï

愿一切众 生得覆面舌,所言无二,皆悉真实;愿一切众 生得普覆一切佛

guï tǔ shã shì xiàn zhū fï zì zài shãntōng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã ruǎn báo shã hãngshîu měi miàoqīngjìngshàng wâi

国土舌,示现诸佛自在神通;愿一切众 生得软薄舌,恒受美妙清净上味;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã biàn cái shã nãngduàn yí qiâ shì jiān yí wǎng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã guāngmíng shã nãng

愿一切众 生得辩才舌,能断一切世间疑网;愿一切众 生得光明舌,能

fàng wú shù wàn yì guāngmíng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã juã dìng shã biànshuō zhū fǎ wú yǒu qiïng jìn yuàn yí qiâ zhîng

放无数万亿光明;愿一切众 生得决定舌,辩说诸法无有穷尽;愿一切众

shēng dã pǔ tiáo fú shã shànnãng kāi shì yí qiâ mì yào suǒ yǒu yán shuō jiē lìng xìn shîu yuàn yí qiâ zhîngshēng dã

生得普调伏舌,善能开示一切秘要,所有言说皆令信受;愿一切众 生得

pǔ tōng dá shã shàn rù yí qiâ yǔ yán dà hǎi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã shànshuō yí qiâ zhū fǎ mãn shã yú yán

普通达舌,善入一切语言大海;愿一切众 生得善说一切诸法门舌,于言

yǔ zhì xī dào bǐ àn shì wãi pú sà mï hē sà bù shī shã shí shàn gēn huí xiàng wâi lìngzhîngshēng jiē dã yuán mǎn

语智悉到彼岸。是为菩萨摩诃萨布施舌时善根回向。为令众 生皆得圆满

wú ài zhì gù

无碍智故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ tïu bù shī zhū lái qǐ zhě rú zuì shâng zhì pú sà jí dà zhàng fu jiā

佛子!菩萨摩诃萨以头布施诸来乞者,如最胜智菩萨、及大丈夫迦

shī guï wángděng zhū dà pú sà suǒ xíng bù shī wãi yù chãng jiù rù yí qiâ fǎ zuì shâng zhì shǒu wãi yù chãng jiù

尸国王等,诸大菩萨所行布施。为欲成就入一切法最胜智首,为欲成就

zhâng dà pú tí jiù zhîngshēngshǒu wãi yù jù zú jiàn yí qiâ fǎ zuì dì yī shǒu wãi dã zhângjiànqīngjìng zhì shǒu

证大菩提救众 生首,为欲具足见一切法最第一首,为得正见清净智首,

wãi yù chãng jiù wú zhàng ài shǒu wãi yù zhâng dã dì yī dì shǒu wãi qiú shì jiān zuì shâng zhì shǒu yù chãng sān

为欲成就无障碍首,为欲证得第一地首,为求世间最胜智首,欲成三

jiâ wú nãngjiàndǐngjìng zhì huì shǒu wãi dã shì xiàn pǔ dào shí fāng zhì huì wángshǒu wãi yù mǎn zú yí qiâ zhū fǎ wú

界无能见顶净智慧首,为得示现普到十方智慧王首,为欲满足一切诸法无

nãng pî huài zì zài zhī shǒu fï zǐ pú sà mï hē sà ān zhù shì fǎ jīng qín xiū xí zã wãi yǐ rù zhū fï

能破坏自在之首。佛子!菩萨摩诃萨安住是法,精勤修习,则为已入诸佛

zhǒngxìng xuã fï hâng shī yú zhū fï suǒ shēngqīngjìng xìn zēngzhǎngshàn gēn lìng zhū qǐ zhě jiē dã xǐ zú

种性,学佛行施,于诸佛所生清净信,增长善根。令诸乞者皆得喜足,

qí xīn qīngjìng qìng yuâ wú liàng xīn jìng xìn jiě zhàomíng fï fǎ fā pú tí yì ān zhù shě xīn zhū

其心清净,庆悦无量,心净信解,照明佛法,发菩提意,安住舍心,诸

gēn yuâ yù gōng dã zēngzhǎng shēngshàn lâ yù cháng hǎo xiū xíngguǎng dà shī xíng pú sà ěr shí yǐ zhū shàn

根悦豫,功德增长,生善乐欲,常好修行广大施行。菩萨尔时,以诸善

gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú lái tïu dã wú jiàndǐng yú yí qiâ chù wú nãngyìng

根如是回向,所谓:愿一切众 生得如来头,得无见顶,于一切处无能映

bì yú zhū fï shā zuì wãi shàngshǒu qí fà yîu xuánguāngjìng rùn zã wàn zì yán shì shì suǒ xī yǒu jù zú

蔽,于诸佛刹最为上首。其发右旋光净润泽,卍字严饰世所希有,具足

fï shǒu chãng jiù zhì shǒu yí qiâ shì jiān zuì dì yī shǒu wâi jù zú shǒu wãi qīngjìngshǒu wâi zuî dào chǎng

佛首,成就智首,一切世间最第一首,为具足首,为清净首,为坐道场

yuán mǎn zhì shǒu shì wâi pú sà mï hē sà bù shī tïu shí shàn gēn huí xiàng wâi lìngzhîngshēng dã zuì shâng fǎ chãng

圆满智首。是为菩萨摩诃萨布施头时善根回向。为令众 生得最胜法,成

yú wú shàng dà zhì huì gù

于无上大智慧故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ qí shǒu zú shī zhū zhîngshēng rú chángjīng jìn pú sà wú yōu wáng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨以其手足施诸众 生,如常精进菩萨、无忧王菩萨、

jí yú wú liàng zhū pú sà děng yú zhū qù zhōngzhǒngzhǒngshēng chù bù shī shǒu zú yǐ xìn wãi shǒu qǐ ráo yì hâng

及余无量诸菩萨等于诸趣中 种 种 生处布施手足,以信为手,起饶益行,

wǎng fǎn zhōuxuán qín xiū zhâng fǎ yuàn dã bǎo shǒu yǐ shǒu wãi shī suǒ hâng bù kōng jù pú sà dào cháng shū

往返周旋,勤修正法,愿得宝手以手为施。所行不空,具菩萨道,常舒

qí shǒu nǐ jiāngguǎng huì ān bù yïu xíng yǒngměng wú qiâ yǐ jìng xìn lì jù jīng jìn hâng chú miâ â dào

其手拟将 广惠,安步游行,勇猛无怯,以净信力具精进行,除灭恶道,

chãng jiù pú tí fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì shī shí yǐ wú liàng wú biānguǎng dà zhī xīn kāi jìng fǎ

成就菩提。佛子!菩萨摩诃萨如是施时,以无量无边广大之心,开净法

mãn rù zhū fï hǎi chãng jiù shī shǒu zhōu jǐ shí fāng yuàn lì rân chí yí qiâ zhì dào zhù yú jiū jìng lí

门,入诸佛海,成就施手,周给十方。愿力任持一切智道,住于究竟离

gîu zhī xīn fǎ shēn zhì shēn wú duàn wú huài yí qiâ mï yâ bù nãngqīngdîng yī shàn zhī shi jiān gù qí

垢之心;法身、智身,无断、无坏,一切魔业不能倾动,依善知识坚固其

xīn tïng zhū pú sà xiū xíng shī dù fï zǐ pú sà mï hē sà wãi zhū zhîngshēng qiú yí qiâ zhì shī shǒu zú shí

心,同诸菩萨修行施度。佛子!菩萨摩诃萨为诸众 生求一切智施手足时,

yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng jù shãntōng lì jiē dã bǎo shǒu dã bǎo shǒu yǐ

以诸善根如是回向。所谓:愿一切众 生具神通力,皆得宝手。得宝手已,

gâ xiāng zūn jìng shēng fú tiánxiǎng yǐ zhǒngzhǒng bǎo gângxiānggîngyǎng yîu yǐ zhîng bǎo gîngyǎng zhū fï xīngmiào

各相尊敬,生福田想,以种 种宝更相供养。又以众宝供养诸佛,兴妙

bǎo yún biàn zhū fï tǔ lìng zhū zhîngshēng hù qǐ cí xīn bù xiāng nǎo hài yïu zhū fï chà ān zhù wú wâi

宝云遍诸佛土,令诸众 生互起慈心,不相恼害,游诸佛刹,安住无畏,

zì rán jù zú jiū jìngshãntōng yîu lìng jiē dã bǎo shǒu huā shǒu xiāngshǒu yī shǒu gài shǒu huā mán shǒu

自然具足究竟神通。又令皆得宝手、华手、香手、衣手、盖手、华鬘手、

mî xiāngshǒu zhuāng yán jù shǒu wú biānshǒu wú liàngshǒu pǔ shǒu dã shì shǒu yǐ yǐ shãntōng lì cháng

末香手、庄 严具手、无边手、无量手、普手。得是手已,以神通力常

qín wǎng yì yí qiâ fï tǔ nãng yǐ yì shǒubiàn mï yí qiâ zhū fï shì jiâ yǐ zì zài shǒu chí z h ūzhîngshēng d ã

勤往诣一切佛土,能以一手遍摩一切诸佛世界。以自在手持诸众 生,得

miàoxiàngshǒu fàng w ú liàngguāng nãng yǐ yì shǒu pǔ fù zhîngshēng chãng yú rú lái shǒu zhǐ wǎng màn chì tïngzhǎo

妙相手,放无量 光,能以一手普覆众 生,成于如来手指网缦,赤铜爪

xiàng pú sà ěr shí yǐ dà yuànshǒu pǔ fù zhîngshēng yuàn yí qiâ zhîngshēng zhì cháng lâ qiú wú shàng pú tí

相。菩萨尔时,以大愿手普覆众 生,愿一切众 生志常乐求无上菩提,

chū shēng yí qiâ gōng dã dà hǎi jiàn lái qǐ zhě huān xǐ wú yàn rù fï fǎ hǎi tong fï shàn gēn shì wãi pú

出生一切功德大海,见来乞者欢喜无厌,入佛法海,同佛善根。是为菩

sà mï hē sà shī shǒu zú shí shàn gēn huí xiàng

萨摩诃萨施手足时善根回向。

fï zǐ pú sà mï hē sà huàishēn chū xuâ bù shī zhîngshēng rú fǎ yâ pú sà shàn yì wáng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨坏身出血,布施众 生如法业菩萨、善意王菩萨,

jí yú wú liàng zhū pú sà děng yú zhū qù zhōng shī shēn xuâ shí qǐ chãng jiù yí qiâ zhì xīn qǐ xīn yǎng dà pú

及余无量诸菩萨等。于诸趣中施身血时,起成就一切智心,起欣仰大菩

tí xīn qǐ yào xiū pú sà hâng xīn qǐ bù qǔ kǔ shîu xīn qǐ lâ jiàn qǐ zhě xīn qǐ bù xián lái qǐ xīn

提心,起乐修菩萨行心,起不取苦受心,起乐见乞者心,起不嫌来乞心,

qǐ qù xiàng yí qiâ pú sà dào xīn qǐ shǒu hù yí qiâ pú sà shě xīn qǐ zēngguǎng pú sà shàn shī xīn qǐ bù

起趣向一切菩萨道心,起守护一切菩萨舍心、起增广菩萨善施心、起不

tuì zhuǎn xīn bù xiū xī xīn wú liàn jǐ xīn yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng

退转心、不休息心、无恋己心。以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生

jiē dã chãng jiù fǎ shēn zhì shēn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú láo juànshēn yïu rú jīn gāng yuàn yí qiâ zhîngshēng

皆得成就法身、智身;愿一切众 生得无劳倦身,犹如金刚;愿一切众 生

dã bù kě huàishēn wú nãngshāng hài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú biàn huà shēn pǔ xiàn shì jiān wú yǒu jìn jí

得不可坏身,无能伤害;愿一切众 生得如变化身,普现世间,无有尽极;

yuàn yī qiē zhîngshēng dã kě ài lâ shēn jìngmiàojiān gù yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fǎ jiâ shēngshēn tïng yú rú

愿一切众 生得可爱乐身,净妙坚固;愿一切众 生得法界生身,同于如

lái wú suǒ yī zhǐ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú miào bǎo guāngmíng zhī shēn yí qiâ shì rãn wú nãngyìng bì yuàn yí

来无所依止;愿一切众 生得如妙宝光明之身,一切世人无能映蔽;愿一

qiâ zhîngshēng dã zhì zàngshēn yú bù sǐ jiâ ãr dã zì zài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã bǎo hǎi shēn jiàn jiē huî yì

切众 生得智藏身,于不死界而得自在;愿一切众 生得宝海身,见皆获益

wú kōng guî zhě yuàn yí qiâ zhîngshēng dã xū kōngshēn shì jiān nǎo huàn wú nãng rǎn zhuï shì wãi pú sà mï hē sà

无空过者;愿一切众 生得虚空身,世间恼患无能染著。是为菩萨摩诃萨

shī shēn xuâ shí yǐ dà châng xīn qīngjìng xīn guǎng dà xīn xīn yuâ xīn qìngxìng xīn huān xǐ xīn zēng

施身血时,以大乘心、清净心、广大心、欣悦心、庆幸心、欢喜心、增

shàng xīn ān lâ xīn wú zhuï xīn shàn gēn huí xiàng

上心、安乐心、无浊心善根回向。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn yǒu qǐ qiú qí shēn suǐ rîu huān xǐ ruǎn yǔ wâi qǐ zhě yán wǒ shēn suǐ

佛子!菩萨摩诃萨见有乞求其身髓肉,欢喜软语,谓乞者言:我身髓

rîu suí yì qǔ yîng rú ráo yì pú sà yí qiâ shī wáng pú sà jí yú wú liàng zhū pú sà děng yú zhū qù

肉随意取用。如饶益菩萨、一切施王菩萨、及余无量诸菩萨等。于诸趣

zhōngzhǒngzhǒngshēng chù yǐ qí suǐ rîu shī qǐ zhě shí huān xǐ guǎng dà shī xīn zēngzhǎng tïng zhū pú sà xiū

中 种 种 生处,以其髓肉施乞者时,欢喜广大,施心增长,同诸菩萨修

xí shàn gēn lí shì chãn gîu dã shēn zhì lâ yǐ shēn pǔ shī xīn wú yǒu jìn jù zú wú liàngguǎng dà shàn

习善根,离世尘垢,得深志乐。以身普施,心无有尽,具足无量 广大善

gēn shâ shîu yī qiē miàogōng dã bǎo rú pú sà fǎ shîuhâng wú yàn xīn cháng ài lâ bù shī gōng dã yí qiâ

根,摄受一切妙功德宝,如菩萨法受行无厌。心常爱乐布施功德,一切

zhōu jǐ xīn wú yǒu huǐ shěnguān zhū fǎ cïngyuán wú tǐ bù tān shī yâ jí yâ guǒ bào suí suǒ huì yù píng

周给,心无有悔,审观诸法从缘无体,不贪施业及业果报,随所会遇,平

děng shī yǔ fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì shī shí yí qiâ zhū fï jiē xī xiànqián xiǎng zhī rú fù dã

等施与。佛子!菩萨摩诃萨如是施时,一切诸佛皆悉现前,想之如父得

hù niàn gù yí qiâ zhîngshēng jiē xī xiànqián pǔ lìng ān zhù qīngjìng fǎ gù yí qiâ shì jiâ jiē xī xiànqián

护念故;一切众 生皆悉现前,普令安住清净法故;一切世界皆悉现前,

yán jìng yí qiâ fï guï tǔ gù yí qiâ zhîngshēng jiē xī xiànqián yǐ dà bēi xīn pǔ jiù hù gù yí qiâ fï dào

严净一切佛国土故;一切众 生皆悉现前,以大悲心普救护故;一切佛道

jiē xī xiànqián yào guān rú lái shí zhǒng lì gù qù lái xiàn zài yí qiâ pú sà jiē xī xiànqián tïnggîngyuán mǎn

皆悉现前,乐观如来十种力故;去来现在一切菩萨皆悉现前,同共圆满

zhū shàn gēn gù yí qiâ wú wâi jiē xī xiànqián nãng zuî zuì shàng shī zǐ hǒu gù yí qiâ sān shì jiē xī xiànqián

诸善根故;一切无畏皆悉现前,能作最上师子吼故;一切三世皆悉现前,

dã píngděng zhì pǔ guān chá gù yí qiâ shì jiān jiē xī xiànqián fā guǎng dà yuàn jìn wâi lái jiã xiū pú tí

得平等智,普观察故;一切世间皆悉现前,发广大愿,尽未来劫修菩提

gù yí qiâ pú sà wú pí yàn hâng jiē xī xiànqián fā wú shù liàngguǎng dà xīn gù fï zǐ pú sà mï hē

故;一切菩萨无疲厌行皆悉现前,发无数量 广大心故。佛子!菩萨摩诃

sà shī suǐ rîu shí yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jīn gāngshēn bù kě jǔ

萨施髓肉时,以此善根如是回向,所谓:愿一切众 生得金刚身,不可沮

huài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jiān mì shēn hãng wú quē jiǎn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yì shēngshēn yïu rú fï

坏;愿一切众 生得坚密身,恒无缺减;愿一切众 生得意生身,犹如佛

shēn zhuāng yán qīngjìng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã bǎi fú xiàngshēn sān shí âr xiàng ãr zì zhuāng yán yuàn yí qiâ

身,庄 严清净;愿一切众 生得百福相身,三十二相而自 庄 严;愿一切

zhîngshēng dã bā shí zhǒng hǎo miàozhuāng yán shēn jù zú shí lì bù kě duànhuài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú lái

众 生得八十种好妙 庄 严身,具足十力,不可断坏;愿一切众 生得如来

shēn jiū jìngqīngjìng bù kě xiànliàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jiān gù shēn yí qiâ mï yuàn suǒ bù nãnghuài

身,究竟清净,不可限量;愿一切众 生得坚固身,一切魔怨所不能坏;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yī xiàngshēn yǔ sān shì fï tïng yì shēnxiàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú ài shēn yǐ

愿一切众 生得一相身,与三世佛同一身相;愿一切众 生得无碍身,以

jìng fǎ shēnbiàn xū kōng jiâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã pú tí zàngshēn pǔ nãngrïng nà yí qiâ shì jiān shì wãi pú

净法身遍虚空界;愿一切众 生得菩提藏身,普能容纳一切世间。是为菩

sà mï hē sà qiú yí qiâ zhì shī suǐ rîu shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng jiē dã rú lái jiū jìngqīngjìng wú

萨摩诃萨求一切智施髓肉时善根回向。为令众 生皆得如来究竟清净无

liàngshēn gù

量身故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ xīn bù shī zhū lái qǐ zhě rú wú huǐ yàn pú sà wú ài wáng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨以心布施诸来乞者,如无悔厌菩萨,无碍王菩萨、

jí yú wú liàng zhū dà pú sà yǐ qí zì xīn shī qǐ zhě shí xuã zì zài shī xīn xiū yí qiâ shī xīn xí

及余无量诸大菩萨。以其自心施乞者时,学自在施心,修一切施心,习

xíng tán bō luï mì xīn chãng jiù tán bō luï mì xīn xuã yí qiâ pú sà bù shī xīn yī qiē xī shě wú jìn xīn

行檀波罗蜜心,成就檀波罗蜜心,学一切菩萨布施心,一切悉舍无尽心,

yí qiâ xī shī guàn xí xīn hâ fù yí qiâ pú sà shī hâng xīn zhângniàn yí qiâ zhū fï xiànqián xīn gàngyǎng yí

一切悉施惯习心,荷负一切菩萨施行心,正念一切诸佛现前心,供养一

qiâ zhū lái qǐ zhě wú duàn juã xīn pú sà mï hē sà rú shì shī shí qí xīn qīngjìng wãi dù yī qiē zhū zhîng

切诸来乞者无断绝心。菩萨摩诃萨如是施时,其心清净,为度一切诸众

shēng gù wãi dã shí lì pú tí chù gù wãi yī dà yuàn ãr xiū xíng gù wãi yù ān zhù pú sà dào gù wãi

生故,为得十力菩提处故,为依大愿而修行故,为欲安住菩萨道故,为

yù chãng jiù yí qiâ zhì gù wãi bù shě lí běn shì yuàn gù yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yī

欲成就一切智故,为不舍离本誓愿故。以诸善根如是回向,所谓:愿一

qiē zhîngshēng dã jīn gāngzàng xīn yí qiâ jīn gāng wãi shānděng suǒ bù nãnghuài yuàn yī qiē zhîngshēng dã wàn xiàngzhuāng

切众 生得金刚藏心,一切金刚围山等所不能坏;愿一切众 生得卍相 庄

yán jīn gāng jiâ xīn dã wú nãngdîng yáo xīn dã bù kě kǒng bù xīn dã lì yì shì jiāncháng wú jìn xīn dã

严金刚界心,得无能动摇心,得不可恐怖心,得利益世间常无尽心,得

dà yǒngměngchuáng zhì huì zàng xīn dã rú nà luï yán jiān gù chuáng xīn dã rú zhîngshēng hǎi bù kě jìn xīn dã

大勇猛 幢 智慧藏心,得如那罗延坚固 幢 心,得如众 生海不可尽心,得

nà luï yán zàng wú nãnghuài xīn dã miâ zhū mï yâ mï jūn zhîng xīn dã wú suǒ wâi xīn dã dà wēi dã xīn

那罗延藏无能坏心,得灭诸魔业、魔军众心,得无所畏心,得大威德心,

dã chángjīng jìn xīn dã dà yǒngměng xīn dã bù jīng jù xīn dã pī jīn gāng jiǎ zhîu xīn dã zhū pú sà zuì

得常精进心,得大勇猛心,得不惊惧心,得被金刚甲胄心,得诸菩萨最

shàng xīn dã chãng jiù fï fǎ pú tí guāngmíng xīn dã pú tí shù xià zuî ān zhù yí qiâ zhū fï zhâng fǎ lí zhū mí

上心,得成就佛法菩提光明心,得菩提树下坐安住一切诸佛正法离诸迷

huî chãng yí qiâ zhì xīn dã chãng jiù shí lì xīn shì wãi pú sà mï hē sà bù shī xīn shí shàn gēn huí xiàng wãi

惑成一切智心,得成就十力心。是为菩萨摩诃萨布施心时善根回向。为

lìngzhîngshēng bù rǎn shì jiān jù zú rú lái shí lì xīn gù

令众 生不染世间,具足如来十力心故。

fï zǐ pú sà mï hē sà ruî yǒu qǐ qiú cháng shân gān fâi xī jiē shī yǔ rú shàn shī pú

佛子!菩萨摩诃萨若有乞求肠、肾、肝、肺,悉皆施与,如善施菩

sà xiáng mï zì zài wáng pú sà jí yú wú liàng zhū dà pú sà xíng cǐ shī shí jiàn qǐ zhě lái qí xīn

萨、降魔自在王菩萨、及余无量诸大菩萨。行此施时,见乞者来,其心

huān xǐ yǐ ài yǎn guān wâi qiú pú tí suí qí suǒ xū xī jiē shī yǔ xīn bù zhōng huǐ guān chá cǐ

欢喜,以爱眼观,为求菩提,随其所须,悉皆施与,心不中悔。观察此

shēn wú yǒu jiān gù wǒ yìng shī bǐ qǔ jiān gù shēn fù niàn cǐ shēn xún jí bài huài jiàn zhě shēng yàn hú

身无有坚固,我应施彼,取坚固身。复念此身寻即败坏,见者生厌,狐、

láng â gǒu zhī suǒ dàn shí cǐ shēn wú cháng huì dāng qì shě wãi tā suǒ shí wú suǒ juã zhī fï zǐ

狼、饿狗之所啖食,此身无常,会当弃舍,为他所食,无所觉知。佛子!

pú sà mï hē sà zuî shì guān shí zhī shēn wú cháng huì wū zhī jí yú fǎ jiě wù shēng dà huān xǐ jìng

菩萨摩诃萨作是观时,知身无常,秽污之极,于法解悟,生大欢喜,敬

xīn dì shì bǐ lái qǐ zhě rú shàn zhī shi ãr lái hù xiǎng suí suǒ qǐ qiú wú bù huì shī yǐ bù jiānshēn

心谛视彼来乞者,如善知识而来护想,随所乞求,无不惠施,以不坚身

yì jiān gù shēn fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì shī shí suǒ yǒu shàn gēn xī yǐ huí xiàng yuàn yí qiâ zhîng

易坚固身。佛子!菩萨摩诃萨如是施时,所有善根悉以回向,愿一切众

shēng dã zhì zàngshēn nâi wài qīngjìng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fú zàngshēn nãng pǔ rân chí yí qiâ zhì yuàn yuàn

生得智藏身,内外清净;愿一切众 生得福藏身,能普任持一切智愿;愿

yí qiâ zhîngshēng dã shàngmiàoshēn nâi yùn miàoxiāng wài fā guāngmíng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fù bù xiànshēn

一切众 生得上妙身,内蕴妙香,外发光明;愿一切众 生得腹不现身,

shàng xià duān zhí zhī jiã xiāngchân yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhì huì shēn yǐ fï fǎ wâi chōng yuâ zī zhǎng yuàn

上下端直,肢节相称;愿一切众 生得智慧身,以佛法味充悦滋长;愿

yí qiâ zhîngshēng dã wú jìn shēn xiū xí ān zhù shânshēn fǎ xìng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã tuï luï ní qīngjìngzàng

一切众 生得无尽身,修习安住甚深法性;愿一切众 生得陀罗尼清净藏

shēn yǐ miàobiàn cái xiǎn shì zhū fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã qīngjìngshēn ruî shēn ruî xīn nâi wài jù jìng

身,以妙辩才显示诸法;愿一切众 生得清净身,若身、若心内外俱净;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú lái zhì shēnguānhângshēn zhì huì chōng mǎn yǔ dà fǎ yǔ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã

愿一切众 生得如来智深观行身,智慧充满,雨大法雨;愿一切众 生得

nâi jì shēn wài wãi zhîngshēng zuî zhì chuángwáng fàng dà guāngmíng pǔ zhào yí qiâ shì wãi pú sà mï hē sà

内寂身,外为众 生作智 幢 王,放大光明,普照一切。是为菩萨摩诃萨

shī cháng shân gān fâi shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng nâi wài qīngjìng jiē dã ān zhù wú ài zhì gù

施肠、肾、肝、肺善根回向。为令众 生内外清净,皆得安住无碍智故。

fï zǐ pú sà mï hē sà bù shī qǐ zhě zhī jiã zhū gǔ rú fǎ zàng pú sà guāngmíngwáng pú sà

佛子!菩萨摩诃萨布施乞者肢节、诸骨,如法藏菩萨、光明王菩萨、

jí yú wú liàng zhū dà pú sà shī qí shēn fân zhī jiã gǔ shí jiàn qǐ zhě lái shēng ài lâ xīn huān xǐ xīn

及余无量诸大菩萨。施其身分肢节骨时,见乞者来,生爱乐心、欢喜心、

jìng xìn xīn ān lâ xīn yǒngměng xīn cí xīn wú ài xīn qīngjìng xīn suí suǒ qǐ qiú jiē shī yǔ xīn

净信心、安乐心、勇猛心、慈心、无碍心、清净心;随所乞求皆施与心。

pú sà mï hē sà shī shēn gǔ shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú huà shēn

菩萨摩诃萨施身骨时,以诸善根如是回向,所谓:愿一切众 生得如化身,

bù fù gângshîu gǔ rîu xuâ shēn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jīn gāngshēn bù kě pî huài wú nãngshâng zhě yuàn yí qiâ

不复更受骨肉血身;愿一切众 生得金刚身,不可破坏无能胜者;愿一切

zhîngshēng dã yí qiâ zhì yuán mǎn fǎ shēn yú wú fù wú zhuï wú xì jiâ shēng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhì

众 生得一切智圆满法身,于无缚、无著,无系界生;愿一切众 生得智

lì shēn zhū gēn yuán mǎn bú duàn bù huài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fǎ lì shēn zhì lì zì zài dào yú bǐ

力身,诸根圆满,不断不坏;愿一切众 生得法力身,智力自在,到于彼

àn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jiān gù shēn qí shēnzhēn shí cháng wú sàn huài yuàn yī qiē zhîngshēng dã suí yìng

岸;愿一切众 生得坚固身,其身真实,常无散坏;愿一切众 生得随应

shēn jiào huà diào fú yí qiâ zhîngshēng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhì xūn shēn jù nà luï yán zhī jiã dà lì yuàn

身,教化调伏一切众 生;愿一切众 生得智熏身,具那罗延肢节大力;愿

yí qiâ zhîngshēng dã jiān gù xiāng xù bù duàn juã shēn yǒng lí yí qiâ pí jí láo juàn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã dà

一切众 生得坚固相续不断绝身,永离一切疲极劳倦;愿一切众 生得大

lì ān zhù shēn xī nãng jù zú jīng jìn dà lì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã biàn shì jiānpíngděng fǎ shēn zhù yú wú

力安住身,悉能具足精进大力;愿一切众 生得遍世间平等法身,住于无

liàng zuì shàng zhì chù yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fú dã lì shēn jiàn zhě mãng yì yuǎn lí zhîng â yuàn yí qiâ

量最上智处;愿一切众 生得福德力身,见者蒙益,远离众恶;愿一切

zhîngshēng dã wú yī chǔ shēn jiē dã jù zú wú yī zhuï zhì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fï shâ shîushēn cháng wãi

众 生得无依处身,皆得具足无依著智;愿一切众 生得佛摄受身,常为

yí qiâ zhū fï jiā hù yuàn yí qiâ zhîngshēng dã pǔ ráo yì zhū zhîngshēngshēn xī nãngbiàn rù yí qiâ zhū dào yuàn

一切诸佛加护;愿一切众 生得普饶益诸众 生身,悉能遍入一切诸道;愿

yí qiâ zhîngshēng dã pǔ xiànshēn pǔ nãngzhàoxiàn yí qiâ fï fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jù zú jīng jìn shēn zhuān

一切众 生得普现身,普能照现一切佛法;愿一切众 生得具足精进身,专

niàn qín xiū dà châng zhì hâng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã lí wǒ màn gîng gāo qīngjìngshēn zhì cháng ān zhù wú suǒ dîng

念勤修大乘智行;愿一切众 生得离我慢贡高清净身,智常安住,无所动

luàn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jiān gù hângshēn chãng jiù dà châng yí qiâ zhì yâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fï jiā

乱;愿一切众 生得坚固行身,成就大乘一切智业;愿一切众 生得佛家

shēn yǒng lí shì jiān yí qiâ shēng sǐ shì wãi pú sà mï hē sà shī shēn gǔ shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng

身,永离世间一切生死。是为菩萨摩诃萨施身骨时善根回向。为令众 生

dã yí qiâ zhì yǒngqīngjìng gù

得一切智永清净故。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn yǒu rãn lái shǒu zhí lì dāo qǐ qí shēn pí xīn shēnghuān xǐ zhū

佛子!菩萨摩诃萨见有人来,手执利刀,乞其身皮,心生欢喜,诸

gēn yuâ yù pì rú yǒu rãn huì yǐ zhîng ēn fãngyíng yǐn nà fū zuî lìng zuî qǔ gōnggōngjìng ãr zuî shì niàn

根悦豫,譬如有人惠以重恩,逢迎引纳,敷座令坐,曲躬恭敬而作是念:

cǐ lái qǐ zhě shân wãi nán yù sī yù mǎn wǒ yí qiâ zhì yuàn gù lái qiú suǒ ráo yì yú wǒ huān xǐ hã yán ãr

此来乞者甚为难遇,斯欲满我一切智愿,故来求索饶益于我。欢喜和颜而

yǔ zhī yán wǒ jīn cǐ shēn yí qiâ jiē shě suǒ xū pí zhě suí yì qǔ yîng yïu rú wǎng xī qīngjìngzàng pú sà

语之言:我今此身一切皆舍,所须皮者,随意取用。犹如往昔清净藏菩萨、

jīn xiã lù wáng pú sà jí yú wú liàng zhū dà pú sà děng wú yǒu yì pú sà ěr shí yǐ zhū shàn gēn rú

金胁鹿王菩萨、及余无量诸大菩萨,等无有异。菩萨尔时,以诸善根如

shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wēi xì pí yïu rú rú lái sâ xiàngqīngjìng jiàn zhě wú yàn

是回向,所谓:愿一切众 生得微细皮,犹如如来色相清净,见者无厌;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã bù huài pí yïu rú jīn gāng wú nãnghuài zhě yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jīn sâ pí rú

愿一切众 生得不坏皮,犹如金刚,无能坏者;愿一切众 生得金色皮,如

yán fú tán shàngmiàozhēn jīn qīngjìngmíng jiã yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú liàng sâ pí suí qí xīn lâ xiànqīng

阎浮檀上妙真金,清净明洁;愿一切众 生得无量色皮,随其心乐,现清

jìng sâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã jìngmiào sâ pí jù zú shā mãn shànruǎnqīngjìng rú lái sâ xiàng yuàn yí qiâ

净色;愿一切众 生得净妙色皮,具足沙门善软清净,如来色相;愿一切

zhîngshēng dã dì yí sâ pí zì xìngqīngjìng sâ xiàng wú bǐ yuàn yí qiâ zhîngshēngchãng jiù rú lái qīngjìng sâ pí

众 生得第一色皮,自性清净色相无比;愿一切众 生 成就如来清净色皮,

yǐ zhū xiàng hǎo ãr zì zhuāng yán yuàn yí qiâ zhîngshēng dã miào sâ pí fàng dà guāngmíng pǔ zhào yí qiâ yuàn

以诸相好而自 庄 严;愿一切众 生得妙色皮,放大光明,普照一切;愿

yí qiâ zhîngshēng dã míngwǎng pí rú shì gāo chuáng fàng bù kě shuōyuán mǎn guāngmíng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rùn

一切众 生得明网皮,如世高 幢 ,放不可说圆满光明;愿一切众 生得润

zã sâ pí yí qiâ sâ xiàng xī jiē qīngjìng shì wãi pú sà mï hē sà shī shēn pí shí shàn gēn huí xiàng wãi lìng

泽色皮,一切色相悉皆清净。是为菩萨摩诃萨施身皮时善根回向。为令

zhîngshēng jiē dã yí qiâ yán jìng fï chà jù zú rú lái dà gōng dã gù

众 生皆得一切严净佛刹,具足如来大功德故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ shǒu zú zhǐ shī zhū qǐ zhě rú jiānjīng jìn pú sà yán fú tí zì zài wáng

佛子!菩萨摩诃萨以手足指施诸乞者,如坚精进菩萨、阎浮提自在王

pú sà jí yú wú liàng zhū dà pú sà pú sà ěr shí yán mào hã yuâ qí xīn ān shàn wú yǒu diān dǎo

菩萨、及余无量诸大菩萨。菩萨尔时,颜貌和悦,其心安善,无有颠倒。

chãng yú dà châng bù qiú měi yù bù shàngmíng wãn dàn fā pú sà guǎng dà zhī yì yuǎn lí qiān jí yí qiâ zhū

乘于大乘,不求美欲,不尚名闻,但发菩萨广大之意,远离悭嫉一切诸

gîu zhuānxiàng rú lái wú shàngmiào fǎ fï zǐ pú sà mï hē sà rú shì shī shí shâ zhū shàn gēn xī yǐ

垢,专 向如来无上妙法。佛子!菩萨摩诃萨如是施时,摄诸善根,悉以

huí xiàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã xiāncháng zhǐ yǔ fï wú yì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yōngyuán zhǐ shàng xià

回向:愿一切众 生得纤长指,与佛无异;愿一切众 生得臃圆指,上下

xiāngchân yuàn yí qiâ zhîngshēng dã chì tïng jiǎ zhǐ qí jiǎ lïng qǐ qīngjìngjiàn châ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã

相称;愿一切众 生得赤铜甲指,其甲隆起,清净鉴彻;愿一切众 生得

yí qiâ zhì shângzhàng fu zhǐ xī nãng shâ chí yí qiâ zhū fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã suí hǎo zhǐ jù zú shí lì

一切智胜 丈夫指,悉能摄持一切诸法;愿一切众 生得随好指,具足十力;

yuàn yí qiâ zhîngshēng dã dà rãn zhǐ xiānyōng qí děng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã lún xiàng zhǐ zhǐ jiã yuán mǎn

愿一切众 生得大人指,纤臃齐等;愿一切众 生得轮相指,指节圆满,

wãn xiàng yîu xuán yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rú lián huā wàn zì xuán zhǐ shí lì yâ bào xiàng hǎo zhuāng yán yuàn yí

文相右旋;愿一切众 生得如莲华卍字旋指,十力业报相好 庄 严;愿一

qiâ zhîngshēng dã guāngzàng zhǐ fàng dà guāngmíng zhào bù kě shuō zhū fï shì jiâ yuàn yí qiâ zhîngshēng dã shàn ān

切众 生得光藏指,放大光明,照不可说诸佛世界;愿一切众 生得善安

bù zhǐ shànqiǎo fēn bù wǎng màn jù zú shì wâi pú sà mï hē sà bù shī zhǐ shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîng

布指,善巧分布网缦具足。是为菩萨摩诃萨布施指时善根回向。为令众

shēng yí qiâ jiē dã xīn qīngjìng gù

生一切皆得心清净故。

fï zǐ pú sà mï hē sà qǐng qiú fǎ shí ruî yǒu rãn yán rǔ nãng shī wǒ lián rîu zhǎo jiǎ dāng yǔ rǔ

佛子!菩萨摩诃萨请求法时,若有人言:汝能施我连肉爪甲,当与汝

fǎ pú sà dā yán dàn yǔ wǒ fǎ lián rîu zhǎo jiǎ suí yì qǔ yîng rú qiú fǎ zì zài wáng pú sà wú

法。菩萨答言:但与我法,连肉爪甲,随意取用。如求法自在王菩萨、无

jìn pú sà jí yú wú liàng zhū dà pú sà wãi qiú fǎ gù yù yǐ zhâng fǎ kāi shì yǎn shuō ráo yì zhîngshēng

尽菩萨,及余无量诸大菩萨。为求法故,欲以正法开示演说,饶益众 生,

yí qiâ jiē lìng dã mǎn zú gù shě lián rîu zhǎo jiǎ yǔ zhū qǐ zhě pú sà ěr shí yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí

一切皆令得满足故,舍连肉爪甲与诸乞者。菩萨尔时,以此善根如是回

xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng jiē dã zhū fï chì tïngxiàngzhǎo yuàn yí qiâ zhîngshēng dã rùn zã zhǎo suí

向,所谓:愿一切众 生皆得诸佛赤铜相爪;愿一切众 生得润泽爪,随

hǎo zhuāng yán yuàn yí qiâ zhîngshēng dã guāngjìngzhǎo jiàn châ dì yī yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yí qiâ zhì zhǎo

好 庄 严;愿一切众 生得光净爪,鉴彻第一;愿一切众 生得一切智爪,

jù dà ren xiàng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú bǐ zhǎo yú zhū shì jiān wú suǒ rǎn zhuï yuàn yí qiâ zhîngshēng dã

具大人相;愿一切众 生得无比爪,于诸世间无所染著;愿一切众 生得

miàozhuāng yán zhǎo guāngmíng pǔ zhào yí qiâ shì jiān yuàn yí qiâ zhîngshēng dã bù huàizhǎo qīngjìng wú quē yuàn

妙 庄 严爪,光明普照一切世间;愿一切众 生得不坏爪,清净无缺;愿

yí qiâ zhîngshēng dã rù yí qiâ fï fǎ fāngbiànxiàngzhǎo guǎng dà zhì huì jiē xī qīngjìng yuàn yí qiâ zhîngshēng

一切众 生得入一切佛法方便相爪,广大智慧,皆悉清净;愿一切众 生

dã shànshēngzhǎo pú sà yâ guǒ wú bù jìngmiào yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yí qiâ zhì dà dǎo shī zhǎo fàng wú liàng

得善生爪,菩萨业果无不净妙;愿一切众 生得一切智大导师爪,放无量

sâ miàoguāngmíngzàng shì wãi pú sà mï hē sà wãi qiú fǎ gù shī lián rîu zhǎo jiǎ shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîng

色妙光明藏。是为菩萨摩诃萨为求法故施连肉爪甲时善根回向。为令众

shēng jù zú zhū fï yí qiâ zhì zhǎo wú ài lì gù fï zǐ pú sà mï hē sà qiú fï fǎ zàng gōngjìng zūn zhîng

生具足诸佛一切智爪无碍力故。佛子!菩萨摩诃萨求佛法藏,恭敬尊重,

shēng nán dã xiǎng yǒu nãngshuō zhě lái yǔ zhī yán ruî nãng tïu shēn qī rân huǒ kēng dāng shī rǔ fǎ pú sà wãn

生难得想。有能说者来语之言:若能投身七仞火坑,当施汝法。菩萨闻

yǐ huān xǐ yǒng yuâ zuî shì sī wãi wǒ wâi fǎ gù shàngyìng jiǔ zhù ā bí yù děng yí qiâ â qù shîu

已,欢喜踊跃,作是思惟:我为法故,尚应久住阿鼻狱等一切恶趣,受

wú liàng kǔ hã kuàng cái rù rãn jiān huǒ kēng jí dã wãn fǎ qí zāi zhâng fǎ shân wãi yì dã bù shîu dì yù

无量苦,何况才入人间火坑即得闻法?奇哉!正法甚为易得,不受地狱

wú liàng chǔ dú dàn rù huǒ kēng jí biàn dã wãn dàn wãi wǒ shuō wǒ rù huǒ kēng rú qiú shàn fǎ wáng pú sà

无量楚毒,但入火坑即便得闻。但为我说,我入火坑。如求善法王菩萨、

jīn gāng sī wãi pú sà wãi qiú fǎ gù rù huǒ kēngzhōng pú sà ěr shí yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng

金刚思惟菩萨、为求法故、入火坑中。菩萨尔时,以此善根如是回向,

suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng zhù fï suǒ zhù yí qiâ zhì fǎ yǒng bù tuì zhuǎn wú shàng pú tí yuàn yí qiâ zhîng

所谓:愿一切众 生住佛所住一切智法,永不退转无上菩提;愿一切众

shēng lí zhū xiǎn nán shîu fï ān lâ yuàn yī qiē zhîngshēng dã wú wâi xīn lí zhū kǒng bù yuàn yí qiâ zhîngshēng

生离诸险难,受佛安乐;愿一切众 生得无畏心,离诸恐怖;愿一切众 生

cháng lâ qiú fǎ jù zú xǐ lâ zhîng fǎ zhuāng yán yuàn yí qiâ zhîngshēng lí zhū â qù miâ chú yí qiâ sān

常乐求法,具足喜乐,众法 庄 严;愿一切众 生离诸恶趣,灭除一切三

dú chì huǒ yuàn yí qiâ zhîngshēngcháng dã ān lâ jù zú rú lái shângmiào lâ shì yuàn yí qiâ zhîngshēng dã pú

毒炽火;愿一切众 生 常得安乐,具足如来胜妙乐事;愿一切众 生得菩

sà xīn yǒng lí yí qiâ tān huì chī huǒ yuàn yí qiâ zhîngshēng xī dã pú sà zhū sān mâi lâ pǔ jiàn zhū fï

萨心,永离一切贪恚痴火;愿一切众 生悉得菩萨诸三昧乐,普见诸佛,

xīn dà huān xǐ yuàn yí qiâ zhîngshēngshànshuōzhâng fǎ yú fǎ jiū jìngcháng wú wàng shī yuàn yí qiâ zhîngshēng jù

心大欢喜;愿一切众 生善说正法,于法究竟常无忘失;愿一切众 生具

zú pú sà shãntōngmiào lâ jiū jìng ān zhù yí qiâ zhǒng zhì shì wãi pú sà mï hē sà wãi qiú zhâng fǎ tïu huǒ

足菩萨神通妙乐,究竟安住一切种智。是为菩萨摩诃萨为求正法,投火

kēng shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng lí zhàng ài yâ jiē dã jù zú zhì huì huǒ gù

坑时,善根回向。为令众 生离障碍业,皆得具足智慧火故。

fï zǐ pú sà mï hē sà wãi qiú zhâng fǎ fēn biã yǎn shuō kāi pú sà dào shì pú tí lù qù

佛子!菩萨摩诃萨为求正法,分别演说,开菩萨道,示菩提路,趣

wú shàng zhì qín xiū shí lì guǎng yí qiâ zhì xīn huî wú ài zhì fǎ lìngzhîngshēngqīngjìng zhù pú sà jìng jiâ

无上智,勤修十力,广一切智心,获无碍智法,令众 生清净住菩萨境界。

qín xiū dà zhì hù fï pú tí shí yǐ shēn jù shîu wú liàng kǔ nǎo rú qiú shàn fǎ pú sà yǒngměngwáng pú sà

勤修大智护佛菩提时,以身具受无量苦恼,如求善法菩萨、勇猛王菩萨、

jí yú wú liàng zhū dà pú sà wãi qiú fǎ gù shîu wú liàng kǔ nǎi zhì shâ qǔ fěi bàngzhâng fǎ â yâ suǒ fù

及余无量诸大菩萨,为求法故,受无量苦,乃至摄取诽谤正法恶业所覆,

mï yâ suǒ chí jí dà â rãn bǐ suǒ yìngshîu yí qiâ kǔ nǎo yǐ qiú fǎ gù xī jiē wãi shîu yǐ cǐ shàn

魔业所持,极大恶人,彼所应受一切苦恼,以求法故,悉皆为受。以此善

gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēngyǒng lí yí qiâ kǔ nǎo bī pî chãng jiù ān lâ zì zài shãntōng

根如是回向,所谓:愿一切众 生永离一切苦恼逼迫,成就安乐自在神通;

yuàn yí qiâ zhîngshēngyǒng lí zhū kǔ dã yí qiâ lâ yuàn yí qiâ zhîngshēngyǒng miâ kǔ yùn dã zhàoxiànshēn hãng

愿一切众 生永离诸苦,得一切乐;愿一切众 生永灭苦蕴,得照现身,恒

shîu ān lâ yuàn yí qiâ zhîngshēngchāo chū kǔ yù chãng jiù zhì háng yuàn yī qiē zhîngshēngjiàn ān yǐn dào lí

受安乐;愿一切众 生超出苦狱,成就智行;愿一切众 生见安隐道,离

zhū â qù yuàn yí qiâ zhîngshēng dã fǎ xǐ lâ yǒngduànzhîng kǔ yuàn yí qiâ zhîngshēngyǒng bá zhîng kǔ hù

诸恶趣;愿一切众 生得法喜乐,永断众苦;愿一切众 生永拔众苦,互

xiāng cí ài wú sǔn hài xīn yuàn yí qiâ zhîngshēng dã zhū fï lâ lí shēng sǐ kǔ yuàn yī qiē zhîngshēngchãng

相慈爱,无损害心;愿一切众 生得诸佛乐,离生死苦;愿一切众 生 成

jiù qīngjìng wú bǐ ān lâ yí qiâ kǔ nǎo wú nãng sǔn hài yuàn yí qiâ zhîngshēng dã yí qiâ shâng lâ jiū jìng jù

就清净无比安乐,一切苦恼无能损害;愿一切众 生得一切胜乐,究竟具

zú fï wú ài lâ shì wãi pú sà mï hē sà wãi qiú fǎ gù shîuzhîng kǔ shí shàn gēn huí xiàng wãi yù jiù hù yí

足佛无碍乐。是为菩萨摩诃萨为求法故受众苦时善根回向。为欲救护一

qiâ zhîngshēng lìng lí xiǎn nàn zhù yí qiâ zhì wú suǒ zhàng ài xiâ tuō chù gù

切众 生,令离险难,住一切智无所障碍解脱处故。

fï zǐ pú sà mï hē sà chǔ yú wáng wâi qiú zhâng fǎ shí nǎi zhì dàn wãi yī wãn yī zì yī jù

佛子!菩萨摩诃萨处于王位求正法时,乃至但为一文、一字、一句、

yī yì shēng nán dã xiǎng nãng xī qìng shě hǎi nâi suǒ yǒu ruî jìn ruî yuǎn guï tǔ chãng yì rãn mín kù zàng

一义生难得想,能悉罄舍海内所有若近、若远国土城邑,人民、库藏、

yuán chí wū zhái shù lín huā guǒ nǎi zhì yí qiâ zhēn qí miào wù gōngdiàn lïu gã qī zi zhîng

园池、屋宅、树林、华果,乃至一切珍奇妙物,宫殿、楼阁、妻子、众

shēng qín qiú zhū fï wú ài xiâ tuō jiū jìngqīngjìng yí qiâ zhì dào rú dà shì dã pú sà shâng dã juàn shǔ

生,勤求诸佛无碍解脱究竟清净一切智道,如大势德菩萨、胜德眷属,

jí yǐ wáng wâi xī nãng shě zhī yú bù jiānzhōng qiú jiān gù fǎ wãi yù lì yì yí qiâ wáng pú sà jí yú

及以王位,悉能舍之。于不坚中求坚固法,为欲利益一切王菩萨、及余

wú liàng zhū dà pú sà qín qiú zhâng fǎ nǎi zhì jí shǎo wãi yú yī zì wǔ tǐ tïu dì zhângniàn sān shì

无量诸大菩萨,勤求正法,乃至极少,为于一字,五体投地,正念三世

yí qiâ fï fǎ ài lâ xiū xí yǒng bù tān zhuïmíng wãn lì yǎng shě zhū shì jiān zì zài wáng wâi qiú fï zì zài

一切佛法,爱乐修习。永不贪著名闻利养,舍诸世间自在王位,求佛自在

fǎ wáng zhī wâi yú shì jiān lâ xīn wú suǒ zhuï yǐ chū shì fǎ zhǎngyǎng qí xīn yǒng lí shì jiān yí qiâ xì

法王之位。于世间乐心无所著,以出世法。长养其心;永离世间一切戏

lùn zhù yú zhū fï wú xì lùn fǎ pú sà ěr shí yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ

论,住于诸佛无戏论法。菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:愿一切

zhîngshēngcháng lâ huì shī yí qiâ xī shě yuàn yí qiâ zhîngshēngnãng shě suǒ yǒu xīn wú zhōng huǐ yuàn yí qiâ

众 生 常乐惠施,一切悉舍;愿一切众 生能舍所有,心无中悔;愿一切

zhîngshēngcháng qiú zhâng fǎ bù xī shēnmìng zī shēng zhī jù yuàn yí qiâ zhîngshēng xī dã fǎ lì nãngduàn yí

众 生 常求正法,不惜身命、资生之具;愿一切众 生悉得法利。能断一

qiâ zhîngshēng yí huî yuàn yí qiâ zhîngshēng dã shàn fǎ yù xīn cháng xǐ lâ zhū fï zhâng fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng

切众 生疑惑;愿一切众 生得善法欲,心常喜乐诸佛正法;愿一切众 生

wãi qiú fï fǎ nãng shě shēnmìng jí yǐ wáng wâi dà xīn xiū xí wú shàng pú tí yuàn yí qiâ zhîngshēng zūn zhîng

为求佛法,能舍身命,及以王位,大心修习无上菩提;愿一切众 生尊重

zhâng fǎ chángshēn ài lâ bù xī shēnmìng yuàn yí qiâ zhîngshēng hù chí zhū fï shân nán dã fǎ cháng qín

正法,常深爱乐,不惜身命;愿一切众 生护持诸佛,甚难得法,常勤

xiū xí yuàn yí qiâ zhîngshēng jiē dã zhū fï pú tí guāngmíng chãng pú tí hâng bù yïu tā wù yuàn yí qiâ zhîng

修习;愿一切众 生皆得诸佛菩提光明,成菩提行,不由他悟;愿一切众

shēngchángnãngguān chá yí qiâ fï fǎ bá chú yí jiàn xīn dã ān yǐn shì wãi pú sà mï hē sà wãi qiú zhâng fǎ

生 常能观察一切佛法,拔除疑箭,心得安隐。是为菩萨摩诃萨为求正法

shě guï chãng shí shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng zhī jiànyuán mǎn cháng dã zhù yú ān yǐn dào gù

舍国城时善根回向。为令众 生知见圆满,常得住于安隐道故。

fï zǐ pú sà mï hē sà zuî dà guï wáng yú fǎ zì zài pǔ xíngjiàomìng lìng chú shā yâ yán fú tí

佛子!菩萨摩诃萨作大国王,于法自在普行教命,令除杀业,阎浮提

nâi chãng yì jù luî yí qiâ tú shā jiē lìng jìn duàn wú zú âr zú sì zú duō zú zhǒngzhǒng

内城邑、聚落、一切屠杀,皆令禁断。无足、二足、四足、多足,种 种

shēng lâi pǔ shī wú wâi wú qī duï xīn guǎng xiū yí qiâ pú sà zhū hâng rãn cí lì wù bù xíng qīn nǎo

生类,普施无畏无欺夺心,广修一切菩萨诸行,仁慈莅物,不行侵恼,

fā miào bǎo xīn ān yǐn zhîngshēng yú zhū fï suǒ lì shēn zhì lâ cháng zì ān zhù sān zhǒngjìng jiâ yì lìngzhîng

发妙宝心,安隐众 生。于诸佛所立深志乐,常自安住三种净戒,亦令众

shēng rú shì ān zhù pú sà mï hē sà lìng zhū zhîngshēng zhù yú wǔ jiâ yǒngduàn shā yâ yǐ cǐ shàn gēn rú shì

生如是安住。菩萨摩诃萨令诸众 生住于五戒,永断杀业,以此善根如是

huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng fā pú sà xīn jù zú zhì huì yǒng bǎo shîumìng wú yǒu zhōng jìn

回向,所谓:愿一切众 生发菩萨心,具足智慧,永保寿命,无有终尽;

yuàn yí qiâ zhîngshēng zhù wú liàng jiã gîng yí qiâ fï gōngjìng qín xiū gângzēngshîumìng yuàn yí qiâ zhîngshēng

愿一切众 生住无量劫,供一切佛,恭敬勤修,更增寿命;愿一切众 生

jù zú xiū xíng lí lǎo sǐ fǎ yí qiâ zāi dú bù hài qí mìng yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zú chãng jiù wú bìng

具足修行,离老死法,一切灾毒,不害其命;愿一切众 生具足成就无病

nǎo shēn shîumìng zì zài nãng suí yì zhù yuàn yí qiâ zhîngshēng dã wú jìn mìng qiïng wâi lái jiã zhù pú sà

恼身,寿命自在,能随意住;愿一切众 生得无尽命,穷未来劫,住菩萨

hâng jiào huà tiáo fú yí qiâ zhîngshēng yuàn yí qiâ zhîngshēng wãi shîumìng mãn shí lì shàn gēn yú zhōngzēngzhǎng

行,教化调伏一切众 生;愿一切众 生为寿命门,十力善根于中增长;

yuàn yí qiâ zhîngshēngshàn gēn jù zú dã wú jìn mìng chãng mǎn dà yuàn yuàn yí qiâ zhîngshēng xī jiàn zhū fï gōng

愿一切众 生善根具足,得无尽命,成满大愿;愿一切众 生悉见诸佛供

yǎngchãng shì zhù wú jìn shîu xiū xí shàn gēn yuàn yí qiâ zhîngshēng yú rú lái chù shàn xuã suǒ xuã dã shâng fǎ

养承事,住无尽寿,修习善根;愿一切众 生于如来处善学所学,得圣法

xǐ wú jìn shîumìng yuàn yí qiâ zhîngshēng dã bù lǎo bù bìngcháng zhù mìng gēn yǒngměngjīng jìn rù fï zhì huì

喜无尽寿命;愿一切众 生得不老、不病常住命根,勇猛精进,入佛智慧。

shì wãi pú sà mï hē sà zhù sān jù jìng jiâ yǒngduàn shā yâ shàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîngshēng dã fï shí lì yuán

是为菩萨摩诃萨住三聚净戒永断杀业善根回向。为令众 生得佛十力圆

mǎn zhì gù

满智故。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn yǒu zhîngshēng xīn huái cán rěn sǔn zhū rãn chù suǒ yǒu nán xíng lìngshēn quē

佛子!菩萨摩诃萨见有众 生心怀残忍,损诸人畜所有男形,令身缺

jiǎn shîu zhū chǔ dú jiàn shì shì yǐ qǐ dà cí bēi ãr āi jiù zhī lìng yán fú tí yí qiâ rãn mín jiē shě cǐ

减,受诸楚毒。见是事已,起大慈悲而哀救之,令阎浮提一切人民皆舍此

yâ pú sà ěr shí yǔ qí rãn yán rǔ hã suǒ wãi zuî shì â yâ wǒ yǒu kù zàng bǎi qiān wàn yì yí qiâ

业。菩萨尔时,语其人言:汝何所为作是恶业?我有库藏百千万亿,一切

yuâ jù xī jiē chōng mǎn suí rǔ suǒ xū jìn dāngxiāng gěi rǔ zhī suǒ zuî zhîng zuì yïu shēng wǒ jīn quàn rǔ mî

乐具悉皆充满,随汝所须尽当相给。汝之所作,众罪由生,我今劝汝莫

zuî shì shì rǔ suǒ zuî yâ bù rú dào lǐ shâ yǒu suǒ huî yú hã kě yîng sǔn tā yì jǐ zhōng wú shì

作是事。汝所作业不如道理,设有所获,于何可用?损他益己,终无是

chù rú cǐ â xíng zhū bú shàn fǎ yí qiâ rú lái suǒ bù chēng tàn zuî shì yǔ yǐ jí yǐ suǒ yǒu yí

处。如此恶行,诸不善法,一切如来所不称叹。作是语已,即以所有一

qiâ yuâ jù jìn jiē shī yǔ fù yǐ shàn yǔ wãi shuōmiào fǎ lìng qí huān yuâ suǒ wâi shì jì jìng fǎ lìng

切乐具,尽皆施与。复以善语为说妙法,令其欢悦,所谓:示寂静法,令

qí xìn shîu miâ chú bú shàn xiū xíngjìng yâ hù qǐ cí xīn bù xiāng sǔn hài bǐ rãn wãn yǐ yǒng shě

其信受,灭除不善,修行净业,互起慈心,不相损害;彼人闻已,永舍

zuì â pú sà ěr shí yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zhàng fu xíng chãng

罪恶。菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:愿一切众 生具丈夫形,成

jiù rú lái mǎ yīn zàngxiàng yuàn yí qiâ zhîngshēng jù nán zǐ xíng fā yǒngměng xīn xiū zhū fàn hâng yuàn yí qiâ zhîng

就如来马阴藏相;愿一切众 生具男子形,发勇猛心修诸梵行;愿一切众

shēng jù yǒngměng lì hãng wãi zhǔ dǎo zhù wú ài zhì yǒng bù tuì zhuǎn yuàn yí qiâ zhîngshēng jiē dã jù zú dà

生具勇猛力,恒为主导,住无碍智,永不退转;愿一切众 生皆得具足大

zhàng fu shēn yǒng lí yù xīn wú suǒ rǎn zhuï yuàn yí qiâ zhîngshēng xī dã chãng jiù shàn nán zǐ fǎ zhì huì zēng

丈夫身,永离欲心,无所染著;愿一切众 生悉得成就善男子法,智慧增

zhǎng zhū fï suǒ tàn yuàn yí qiâ zhîngshēng pǔ dã jù yú dà ren zhī lì chángnãng xiū xí shí lì shàn gēn yuàn

长,诸佛所叹;愿一切众 生普得具于大人之力,常能修习十力善根;愿

yí qiâ zhîngshēngyǒng bù shī huài nán zǐ zhī xíng cháng xiū fú zhì wâi cãng yǒu fǎ yuàn yí qiâ zhîngshēng yú wǔ

一切众 生永不失坏男子之形,常修福智,未曾有法;愿一切众 生于五

yù zhōng wú zhuï wú fù xīn dã xiâ tuō yàn lí sān yǒu zhù pú sà hâng yuàn yí qiâ zhîngshēngchãng jiù dì

欲中无著、无缚,心得解脱,厌离三有,住菩萨行;愿一切众 生 成就第

yī zhì huì zhàng fu yí qiâ zōng xìn fú cïng qí huà yuàn yí qiâ zhîngshēng jù zú pú sà zhàng fu zhì huì bù jiǔ

一智慧丈夫,一切宗信伏从其化;愿一切众 生具足菩萨丈夫智慧,不久

dāngchãng wú shàng dà xiïng shì wãi pú sà mï hē sà jìn juã yí qiâ huǐ bài nán xíngshàn gēn huí xiàng wãi lìngzhîng

当成无上大雄。是为菩萨摩诃萨禁绝一切毁败男形善根回向。为令众

shēng jù zhàng fu xíng jiē nãngshǒu hù zhū shànzhàng fu shēngxiánshâng jiā zhì huì jù zú cháng qín xiū xí zhàng

生具丈夫形,皆能守护诸善丈夫,生贤圣家,智慧具足,常勤修习丈

fu shânghâng yǒu zhàng fu yîng qiǎonãngxiǎn shì qī zhàng fu dào jù zú zhū fï shànzhàng fu zhǒng zhàng fu zhâng

夫胜行,有丈夫用,巧能显示七丈夫道,具足诸佛善丈夫种,丈夫正

jiào zhàng fū yǒngměng zhàng fu jīng jìn zhàng fu zhì huì zhàng fu qīngjìng pǔ lìngzhîngshēng jiū jìng jiē dã

教,丈夫勇猛,丈夫精进,丈夫智慧,丈夫清净,普令众 生究竟皆得。