楞严经入门网
楞严经入门网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》23

导读:尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与万佛刹微尘数诸菩萨俱,从万佛刹微尘数国土外诸世界中,来诣佛所。其名曰:金刚 幢 菩萨、...

《大方广佛华严经注音》23

ěr shí fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ wàn fï chà wēi chãn shù zhū pú sà

尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与万佛刹微尘数诸菩萨

jù cïng wàn fï chà wēi chãn shù guï tǔ wài zhū shì jiâ zhōng lái yì fï suǒ qí míng yuē jīn gāngchuáng pú sà

俱,从万佛刹微尘数国土外诸世界中,来诣佛所。其名曰:金刚 幢 菩萨、

jiān gù chuáng pú sà yǒngměngchuáng pú sà guāngmíngchuáng pú sà zhì chuáng pú sà bǎo chuáng pú sà jīng

坚固 幢 菩萨、勇猛 幢 菩萨、光明 幢 菩萨、智 幢 菩萨、宝 幢 菩萨、精

jìn chuáng pú sà lí gîu chuáng pú sà xīng xiù chuáng pú sà fǎ chuáng pú sà suǒ cïng lái guï wâi miào

进 幢 菩萨、离垢 幢 菩萨、星宿 幢 菩萨、法 幢 菩萨。所从来国,谓:妙

bǎo shì jiâ miào yuâ shì jiâ miào yín shì jiâ miào jīn shì jiâ miào mï ní shì jiâ miào jīn gāng shì jiâ miào

宝世界、妙乐世界、妙银世界、妙金世界、妙摩尼世界、妙金刚世界、妙

bō tïu mï shì jiâ miào yōu bō luï shì jiâ miàozhān tán shì jiâ miàoxiāng shì jiâ gâ yú fï suǒ jìng xiū

波头摩世界、妙优钵罗世界、妙栴檀世界、妙香世界。各于佛所,净修

fàn hâng suǒ wâi wú jìn chuáng fï fēngchuáng fï xiâ tuō chuáng fï wēi yí chuáng fï míngxiàngchuáng fï

梵行,所谓:无尽 幢 佛、风 幢 佛、解脱 幢 佛、威仪 幢 佛、明相 幢 佛、

chángchuáng fï zuì shângchuáng fï zì zài chuáng fï fàn chuáng fï guān chá chuáng fï qí zhū pú sà zhì

常 幢 佛、最胜 幢 佛、自在 幢 佛、梵 幢 佛、观察 幢 佛。其诸菩萨,至

fï suǒ yǐ dǐng lǐ fï zú yǐ fï shãn lì jí huà zuî miào bǎo zàng shī zǐ zhī zuî bǎo wǎng mí fù zhōu zā

佛所已,顶礼佛足;以佛神力,即化作妙宝藏师子之座,宝网弥覆,周匝

biàn mǎn zhū pú sà zhîng suí suǒ lái fāng gâ yú qí shàng jiã jiā fū zuî qí shēn xī fàng bǎi qiān yì nuï yú

遍满。诸菩萨众,随所来方,各于其上结跏趺坐。其身悉放百千亿那由

tuō ā sēng qí qīngjìngguāngmíng cǐ wú liàngguāng jiē cïng pú sà qīngjìng xīn bǎo lí zhîng guî â dà yuàn suǒ qǐ xiǎn

他阿僧祇清净光明,此无量 光皆从菩萨清净心宝离众过恶大愿所起,显

shì yí qiâ zhū fï zì zài qīngjìng zhī fǎ yǐ zhū pú sà píngděngyuàn lì nãng pǔ jiù hù yí qiâ zhîngshēng yí

示一切诸佛自在清净之法。以诸菩萨平等愿力,能普救护一切众 生,一

qiâ shì jiān zhī suǒ lâ jiàn jiàn zhě bù xū xī dã tiáo fú

切世间之所乐见,见者不虚,悉得调伏。

qí pú sà zhîng xī yǐ chãng jiù wú liànggōng dã suǒ wâi biàn you yí qiâ zhū fï guï tǔ wú suǒ zhàng

其菩萨众,悉已成就无量功德,所谓:遍游一切诸佛国土,无所障

ài jiàn wú yī zhǐ qīngjìng fǎ shēn yǐ zhì huì shēn xiàn wú liàngshēn biànwǎng shí fāng chãng shì zhū fï

碍,见无依止,清净法身。以智慧身,现无量身,遍往十方,承事诸佛。

rù yú zhū fï wú liàng wú biān bù kě sī yì zì zài zhī fǎ zhù yú wú liàng yí qiâ zhì mãn yǐ zhì guāng

入于诸佛无量、无边、不可思议自在之法,住于无量一切智门,以智光

míngshànliǎo zhū fǎ yú zhū fǎ zhōng dã wú suǒ wâi suí suǒ yǎn shuō qiïng wâi lái jì biàn cái wú jìn yǐ

明善了诸法。于诸法中得无所畏,随所演说,穷未来际。辩才无尽,以

dà zhì huì kāi zǒng chí mãn huì yǎn qīngjìng rù shēn fǎ jiâ zhì huì jìng jiâ wú yǒu biān jì jiū jìngqīngjìng yïu ruî

大智慧开总持门,慧眼清净入深法界,智慧境界无有边际,究竟清净犹若

xū kōng rú cǐ shì jiâ dōu shuàitiāngōng zhū pú sà zhîng rú shì lái jí shí fāng yí qiâ dōu shuàitiāngōng xī yǒu

虚空。如此世界兜率天宫诸菩萨众如是来集,十方一切兜率天宫,悉有

rú shì míng hào pú sà ãr lái jí huì suǒ cïng lái guï zhū fï míng hào yì jiē tïngděng wú yǒu chā biã

如是名号菩萨而来集会。所从来国,诸佛名号,亦皆同等,无有差别。

ěr shí shì zūn cïngliǎng xī lún fàng bǎi qiān yì nuï yú tuō guāngmíng pǔ zhào shí fāng jìn fǎ jiâ xū

尔时,世尊从两膝轮,放百千亿那由他光明,普照十方尽法界、虚

kōng jiâ yí qiâ shì jiâ bǐ zhū pú sà jiē jiàn yú cǐ fï shãnbiànxiàng cǐ zhū pú sà yì jiàn yú bǐ yí qiâ

空界一切世界。彼诸菩萨,皆见于此佛神变相;此诸菩萨亦见于彼一切

rú lái shãnbiàn zhī xiàng rú shì pú sà jiē yǔ pí lú zhē nà rú lái yú wǎng xī shí tïngzhîngshàn gēn xiū pú

如来神变之相。如是菩萨皆与毗卢遮那如来,于往昔时同种善根,修菩

sà hâng xī yǐ wù rù zhū fï zì zài shânshēn xiâ tuō dã wú chā biã fǎ jiâ zhī shēn rù yī qiē tǔ ãr wú suǒ

萨行,悉已悟入诸佛自在甚深解脱,得无差别法界之身,入一切土而无所

zhù jiàn wú liàng fï xī wǎngchãng shì yú yī niànzhōng zhōuxíng fǎ jiâ zì zài wú ài xīn yì qīngjìng

住;见无量佛,悉往承事。于一念中,周行法界,自在无碍;心意清净

rú wú jià bǎo wú liàng wú shù zhū fï rú lái cháng jiā hù niàn gîng yǔ qí lì dào yú jiū jìng dì yī bǐ

如无价宝。无量、无数诸佛如来常加护念,共与其力,到于究竟第一彼

àn hãng yǐ jìngniàn zhù wú shàng juã niànniànhãng rù yí qiâ zhì chù yǐ xiǎo rù dà yǐ dà rù xiǎo jiē

岸。恒以净念住无上觉,念念恒入一切智处,以小入大,以大入小,皆

dã zì zài tōng dá wú ài yǐ dã fï shēn yǔ fï tïng zhù huî yí qiâ zhì cïng yí qiâ zhì ãr shēng qí

得自在,通达无碍。已得佛身,与佛同住,获一切智,从一切智而生其

shēn yí qiâ rú lái suǒ hâng zhī chù xī nãng suí rù kāi chǎn wú liàng zhì huì fǎ mãn dào jīn gāngchuáng dà zhì

身。一切如来所行之处,悉能随入。开阐无量智慧法门,到金刚 幢 大智

bǐ àn huî jīn gāngdìng duàn zhū yí huî yǐ dã zhū fï zì zài shãntōng pǔ yú yí qiâ shí fāng guï tǔ jiào

彼岸,获金刚定,断诸疑惑。已得诸佛自在神通,普于一切十方国土,教

huà tiáo fú bǎi qiān wàn yì wú shù zhîngshēng yú yí qiâ shù suī wú suǒ zhuï shànnãng xiū xuã chãng jiù jiū jìng

化调伏百千万亿无数众 生。于一切数,虽无所著,善能修学,成就究竟

fāngbiàn ān lì yí qiâ zhū fǎ rú shì děng bǎi qiān yì nuï yú tuō bù kě shuō wú jìn qīngjìng sān shì yí qiâ wú

方便安立一切诸法,如是等百千亿那由他不可说无尽清净。三世一切无

liànggōng dã zàng zhū pú sà zhîng jiē lái jí huì zài yú fï suǒ yīn guāng suǒ jiàn yí qiâ fï suǒ xī yì rú

量功德藏,诸菩萨众皆来集会,在于佛所;因光所见,一切佛所悉亦如

shì

是。

ěr shí jīn gāngchuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,金刚 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

rú lái bù chū shì yì wú yǒu niâ pán

如来不出世,亦无有涅槃,

yǐ běn dà yuàn lì shì xiàn zì zài fǎ

以本大愿力,示现自在法。

shì fǎ nán sī yì fēi xīn suǒ hâng chù

是法难思议,非心所行处,

zhì huì dào bǐ àn nǎi jiàn zhū fï jìng

智慧到彼岸,乃见诸佛境。

sâ shēn fēi shì fï yīn shēng yì fù rán

色身非是佛,音声亦复然,

yì bù lí sâ shēng jiàn fï shãn tōng lì

亦不离色声,见佛神通力。

shǎo zhì bù nãng zhī zhū fï shí jìng jiâ

少智不能知,诸佛实境界,

jiǔ xiū qīng jìng yâ yú cǐ nǎi nãng liǎo

久修清净业,于此乃能了。

zhâng juã wú lái chù qù yì wú suǒ cïng

正觉无来处,去亦无所从,

qīng jìng miào sâ shēn shãn lì gù xiǎn xiàn

清净妙色身,神力故显现。

wú liàng shì jiâ zhōng shì xiàn rú lái shēn

无量世界中,示现如来身,

guǎngshuō wēi miào fǎ qí xīn wú suǒ zhuï

广说微妙法,其心无所著。

zhì huì wú biān jì liǎo dá yí qiâ fǎ

智慧无边际,了达一切法,

pǔ rù yú fǎ jiâ shì xiàn zì zài lì

普入于法界,示现自在力。

zhîngshēng jí zhū fǎ liǎo dá jiē wú ài

众 生及诸法,了达皆无碍,

pǔ xiànzhîng sâ xiàng biàn yú yí qiâ chà

普现众色像,遍于一切刹。

yù qiú yí qiâ zhì sù chãng wú shàng juã

欲求一切智,速成无上觉,

yìng yǐ jìng miào xīn xiū xí pú tí hâng

应以净妙心,修习菩提行。

ruî yǒu jiàn rú lái rú shì wēi shãn lì

若有见如来,如是威神力,

dāng yú zuì shâng zūn gîngyǎng wù shēng yí

当于最胜尊,供养勿生疑。

ěr shí jiān gù chuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,坚固 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

rú lái shâng wú bǐ shân shēn bù kě shuō

如来胜无比,甚深不可说,

chū guî yán yǔ dào qīng jìng rú xū kōng

出过言语道,清净如虚空。

rǔ guān rãn shī zǐ zì zài shãn tōng lì

汝观人师子,自在神通力,

yǐ lí yú fēn biã ãr lìng fēn biã jiàn

已离于分别,而令分别见。

dǎo shī wãi kāi yǎn shân shēn wēi miào fǎ

导师为开演,甚深微妙法,

yǐ shì yīn yuán gù xiàn cǐ wú bǐ shēn

以是因缘故,现此无比身。

cǐ shì dà zhì huì zhū fï suǒ hâng chù

此是大智慧,诸佛所行处,

ruî yù liǎo zhī zhě chángyìng qīn jìn fï

若欲了知者,常应亲近佛。

yì yâ cháng qīng jìng gîng yǎng zhū rú lái

意业常清净,供养诸如来,

zhōng wú pí yàn xīn nãng rù yú fï dào

终无疲厌心,能入于佛道。

jù wú jìn gōng dã jiān zhù pú tí xīn

具无尽功德,坚住菩提心,

yǐ shì yí wǎng chú guān fï wú yàn zú

以是疑网除,观佛无厌足。

tōng dá yí qiâ fǎ shì nǎi zhēn fï zǐ

通达一切法,是乃真佛子,

cǐ rãn nãng liǎo zhī zhū fï zì zài lì

此人能了知,诸佛自在力。

guǎng dà zhì suǒ shuō yù wãi zhū fǎ běn

广大智所说,欲为诸法本,

yìng qǐ shâng xī wàng zhì qiú wú shàng juã

应起胜希望,志求无上觉。

ruî yǒu zūn jìng fï niàn bào yú fï ēn

若有尊敬佛,念报于佛恩,

bǐ rãn zhōng bù lí yí qiâ zhū fï zhù

彼人终不离,一切诸佛住。

hã yǒu zhì huì rãn yú fï dã jiàn wãn

何有智慧人,于佛得见闻,

bù xiū qīng jìng yuàn lǚ fï suǒ hâng dào

不修清净愿,履佛所行道?

ěr shí yǒngměngchuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,勇猛 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

pì rú míng jìng yǎn yīn rì dǔ zhîng sâ

譬如明净眼,因日睹众色,

jìng xīn yì fù rán fï lì jiàn rú lái

净心亦复然,佛力见如来。

rú yǐ jīng jìn lì nãng jìn hǎi yuán dǐ

如以精进力,能尽海源底,

zhì lì yì rú shì dã jiàn wú liàng fï

智力亦如是,得见无量佛。

pì rú liáng wî tián suǒ zhîng bì zī zhǎng

譬如良沃田,所种必滋长,

rú shì jìng xīn dì chū shēng zhū fï fǎ

如是净心地,出生诸佛法。

rú rãn huî bǎo zàng yǒng lí pín qiïng kǔ

如人获宝藏,永离贫穷苦,

pú sà dã fï fǎ lí gîu xīn qīng jìng

菩萨得佛法,离垢心清净。

pì rú qiã tuï yào nãng xiāo yí qiâ dú

譬如伽陀药,能消一切毒,

fï fǎ yì rú shì miâ zhū fán nǎo huàn

佛法亦如是,灭诸烦恼患。

zhēn shí shàn zhī shí rú lái suǒ chēng zàn

真实善知识,如来所称赞,

yǐ bǐ wēi shãn gù dã wãn zhū fï fǎ

以彼威神故,得闻诸佛法。

shâ yú wú shù jiãcái bǎo shī yú fï

设于无数劫,财宝施于佛,

bù zhī fï shí xiàngcǐ yì bù míng shī

不知佛实相,此亦不名施。

wú liàngzhîng sâ xiàngzhuāng yán yú fï shēn

无量 众色相,庄 严于佛身,

fēi yú sâ xiàngzhōngãr nãngjiàn yú fï

非于色相 中,而能见于佛。

rú lái děng zhâng juãjì rán hãng bù dîng

如来等正觉,寂然恒不动,

ãr nãng pǔ xiàn shēnbiàn mǎn shí fāng jiâ

而能普现身,遍满十方界。

pì rú xū kōng jiâbù shēng yì bù miâ

譬如虚空界,不生亦不灭,

zhū fï fǎ rú shìbì jìng wú shēng miâ

诸佛法如是,毕竟无生灭。

ěr shíguāngmíngchuáng pú sà chãng fï shãn lìpǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,光明 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

rãn jiān jí tiān shàng yí qiâ zhū shì jiâ

人间及天上,一切诸世界,

pǔ jiàn yú rú lái qīng jìng miào sâ shēn

普见于如来,清净妙色身。

pì rú yī xīn lì nãngshēngzhǒngzhǒng xīn

譬如一心力,能生 种 种心,

rú shì yī fï shēn pǔ xiàn yí qiâ fï

如是一佛身,普现一切佛。

pú tí wú âr fǎ yì fù wú zhū xiàng

菩提无二法,亦复无诸相,

ãr yú âr fǎ zhōng xiànxiàngzhuāng yán shēn

而于二法中,现相 庄 严身。

liǎo fǎ xìng kōng jì rú huàn ãr shēng qǐ

了法性空寂,如幻而生起,

suǒ hâng wú yǒu jìn dǎo shī rú shì xiàn

所行无有尽,导师如是现。

sān shì yí qiâ fï fǎ shēn xī qīng jìng

三世一切佛,法身悉清净,

suí qí suǒ yìng huà pǔ xiàn miào sâ shēn

随其所应化,普现妙色身。

rú lái bù niàn yán wǒ zuî rú shì shēn

如来不念言,我作如是身,

zì rán ãr shì xiàn wâi cháng qǐ fēn biã

自然而示现,未尝起分别。

fǎ jiâ wú chā biã yì wú suǒ yī zhǐ

法界无差别,亦无所依止,

ãr yú shì jiānzhōng shì xiàn wú liàngshēn

而于世间中,示现无量身。

fï shēn fēi biàn huà yì fù fēi fēi huà

佛身非变化,亦复非非化,

yú wú huà fǎ zhōng shì yǒu biàn huà xíng

于无化法中,示有变化形。

zhâng juã bù kě liáng fǎ jiâ xū kōngděng

正觉不可量,法界虚空等,

shēn guǎng wú yá dǐ yán yǔ dào xī juã

深广无涯底,言语道悉绝。

rú lái shàn tōng dá yí qiâ chǔ hâng dào

如来善通达,一切处行道,

fǎ jiâ zhîng guï tǔ suǒ wǎng jiē wú ài

法界众国土,所往皆无碍。

ěr shí zhì chuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,智 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

ruî rãn nãng xìn shîu yí qiâ zhì wú ài

若人能信受,一切智无碍,

xiū xí pú tí hâng qí xīn bù kě liáng

修习菩提行,其心不可量。

yí qiâ guï tǔ zhōng pǔ xiàn wú liàngshēn

一切国土中,普现无量身,

ãr shēn bù zài chù yì bù zhù yú fǎ

而身不在处,亦不住于法。

yī yī zhū rú lái shãn lì shì xiàn shēn

一一诸如来,神力示现身,

bù kě sī yì jiã suàn shù mî nãng jìn

不可思议劫,算数莫能尽。

sān shì zhū zhîngshēng xī kě zhī qí shù

三世诸众 生,悉可知其数,

rú lái suǒ shì xiàn qí shù bù kě dã

如来所示现,其数不可得。

huî shí shì yī âr nǎi zhì wú liàng shēn

或时示一二,乃至无量身,

pǔ xiàn shí fāng chà qí shí wú âr zhǒng

普现十方刹,其实无二种。

pì rú jìng mǎn yuâ pǔ xiàn yí qiâ shuǐ

譬如净满月,普现一切水,

yǐngxiàng suī wú liàng běn yuâ wâi cãng âr

影像虽无量,本月未曾二。

rú shì wú ài zhì chãng jiù děngzhâng juã

如是无碍智,成就等正觉,

pǔ xiàn yí qiâ chà fï tǐ yì wú âr

普现一切刹,佛体亦无二。

fēi yī yì fēi âr yì fù fēi wú liàng

非一亦非二,亦复非无量,

suí qí suǒ yìng huàshì xiàn wú liàng shēn

随其所应化,示现无量身。

fï shēn fēi guî qùyì fù fēi wâi lái

佛身非过去,亦复非未来,

yī niànxiàn chū shēngchãng dào jí niâ pán

一念现出生,成道及涅槃。

rú huàn suǒ zuî sâwú shēng yì wú qǐ

如幻所作色,无生亦无起,

fï shēn yì rú shìshì xiàn wú yǒu shēng

佛身亦如是,示现无有生。

ěr shíbǎo chuáng pú sà chãng fï shãn lìpǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,宝 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

fï shēn wú yǒu liàng nãng shì yǒu liàngshēn

佛身无有量,能示有量身,

suí qí suǒ yìng dǔ dǎo shī rú shì xiàn

随其所应睹,导师如是现。

fï shēn wú chù suǒ chōng mǎn yí qiâ chù

佛身无处所,充满一切处,

rú kōng wú biān jì rú shì nán sī yì

如空无边际,如是难思议。

fēi xīn suǒ hâng chù xīn bù yú zhōng qǐ

非心所行处,心不于中起,

zhū fï jìng jiâ zhōng bì jìng wú shēng miâ

诸佛境界中,毕竟无生灭。

rú yì yǎn suǒ dǔ fēi nâi yì fēi wài

如翳眼所睹,非内亦非外,

shì jiān jiàn zhū fï yìng zhī yì rú shì

世间见诸佛,应知亦如是。

ráo yì zhîngshēng gù rú lái chū shì jiān

饶益众 生故,如来出世间,

zhîngshēngjiàn yǒu chū ãr shí wú xīng shì

众 生见有出,而实无兴世。

bù kě yǐ guï tǔ zhîu yâ ãr jiàn fï

不可以国土,昼夜而见佛,

suì yuâ yí chà nà dāng zhī xī rú shì

岁月一刹那,当知悉如是。

zhîngshēng rú shì shuō mǒu rì fï chãng dào

众 生如是说,某日佛成道,

rú lái dã pú tí shí bù xì yú rì

如来得菩提,实不系于日。

rú lái lí fēn biã fēi shì chāo zhū shù

如来离分别,非世超诸数,

sān shì zhū dǎo shī chū xiàn jiē rú shì

三世诸导师,出现皆如是。

pì rú jìng rì lún bù yǔ hūn yâ hã

譬如净日轮,不与昏夜合,

ãr shuō mǒu rì yâ zhū fï fǎ rú shì

而说某日夜,诸佛法如是。

sān shì yí qiâ jiã bù yǔ rú lái hã

三世一切劫,不与如来合,

ãr shuō sān shì fï dǎo shī fǎ rú shì

而说三世佛,导师法如是。

ěr shí jīng jìn chuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,精进 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

yí qiâ zhū dǎo shī shēn tïng yì yì rán

一切诸导师,身同义亦然,

pǔ yú shí fāng chà suí yìngzhǒngzhǒngxiàn

普于十方刹,随应种 种现。

rǔ guān mïu ní zūn suǒ zuî shân qí tâ

汝观牟尼尊,所作甚奇特,

chōng mǎn yú fǎ jiâ yí qiâ xī wú yú

充满于法界,一切悉无余。

fï shēn bù zài nâi yì fù bù zài wài

佛身不在内,亦复不在外,

shãn lì gù xiǎn xiàn dǎo shī fǎ rú shì

神力故显现,导师法如是。

suí zhū zhîngshēng lâi xiān shì suǒ jí yâ

随诸众 生类,先世所集业,

rú shì zhǒngzhǒngshēn shì xiàn gâ bù tïng

如是种 种身,示现各不同。

zhū fï shēn rú shì wú liàng bù kě shǔ

诸佛身如是,无量不可数,

wãi chú dà juã zūn wú yǒu nãng sī yì

唯除大觉尊,无有能思议。

rú yǐ wǒ nán sī xīn yâ mî nãng qǔ

如以我难思,心业莫能取,

fï nán sī yì ěr fēi xīn yâ suǒ xiàn

佛难思亦尔,非心业所现。

rú chà bù kě sī ãr jiànjìngzhuāng yán

如刹不可思,而见净 庄 严,

fï nán sī yì ěr miào xiàng wú bù xiàn

佛难思亦尔,妙相无不现。

pì rú yí qiâ fǎ zhîngyuán gù shēng qǐ

譬如一切法,众缘故生起,

jiàn fï yì fù rán bì jiǎ zhîng shàn yâ

见佛亦复然,必假众善业。

pì rú suí yì zhū nãng mǎn zhîngshēng xīn

譬如随意珠,能满众 生心,

zhū fï fǎ rú shì xī mǎn yí qiâ yuàn

诸佛法如是,悉满一切愿。

wú liàng guï tǔ zhōng dǎo shī xīng yú shì

无量国土中,导师兴于世,

suí qí yuàn lì gù pǔ yìng yú shí fāng

随其愿力故,普应于十方。

ěr shí lí gîu zhǒngzhǒng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,离垢种 种菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

rú lái dà zhì guāng pǔ jìng zhū shì jiān

如来大智光,普净诸世间,

shì jiān jì jìng yǐ kāi shì zhū fï fǎ

世间既净已,开示诸佛法。

shâ yǒu rãn yù jiàn zhîngshēng shù děng fï

设有人欲见,众 生数等佛,

mǐ bù yìng qí xīn ãr shí wú lái chù

靡不应其心,而实无来处。

yǐ fï wãi jìng jiâ zhuānniàn ãr bù xī

以佛为境界,专念而不息,

cǐ rãn dã jiàn fï qí shù yǔ xīn děng

此人得见佛,其数与心等。

chãng jiù bái jìng fǎ jù zú zhū gōng dã

成就白净法,具足诸功德,

bǐ yú yí qiâ zhì zhuānniàn xīn bù shě

彼于一切智,专念心不舍。

dǎo shī wãi zhîngshēng rú yìng yǎn shuō fǎ

导师为众 生,如应演说法,

suí yú kě huà chù pǔ xiàn zuì shâng shēn

随于可化处,普现最胜身。

fï shēn jí shì jiān yí qiâ jiē wú wǒ

佛身及世间,一切皆无我,

wù cǐ chãngzhâng juã fù wãi zhîngshēngshuō

悟此成 正觉,复为众 生说。

yí qiâ rãn shī zǐ wú liàng zì zài lì

一切人师子,无量自在力,

shì xiàn niàn děng shēn qí shēn gâ bù tïng

示现念等身,其身各不同。

shì jiān rú shì shēn zhū fï shēn yì rán

世间如是身,诸佛身亦然,

liǎo zhī qí zì xìng shì zã shuō míng fï

了知其自性,是则说名佛。

rú lái pǔ zhī jiànmíng liǎo yí qiâ fǎ

如来普知见,明了一切法,

fï fǎ jí pú tíâr jù bù kě dã

佛法及菩提,二俱不可得。

dǎo shī wú lái qùyì fù wú suǒ zhù

导师无来去,亦复无所住,

yuǎn lí zhū diān dǎoshì míng děng zhâng juã

远离诸颠倒,是名等正觉。

ěr shíxīng xiù chuáng pú sà chãng fï shãn lìpǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,星宿 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

rú lái wú suǒ zhù pǔ zhù yí qiâ chà

如来无所住,普住一切刹,

yí qiâ tǔ jiē wǎng yí qiâ chù xián jiàn

一切土皆往,一切处咸见。

fï suí zhîngshēng xīn pǔ xiàn yī qiâ shēn

佛随众 生心,普现一切身,

chãng dào zhuǎn fǎ lúnjí yǐ bō niâ pán

成道转法轮,及以般涅槃。

zhū fï bù sī yìshuí nãng sī yì fï

诸佛不思议,谁能思议佛?

shuínãngjiànzhâng juãshuínãngxiàn zuì shâng

谁能见正觉?谁能现最胜?

yí qiâ fǎ jiē rúzhū fï jìng yì rán

一切法皆如,诸佛境亦然,

nǎi zhì wú yī fǎrú zhōng yǒu shēng miâ

乃至无一法,如中有生灭。

zhîngshēngwàng fēn biãshì fï shì shì jiâ

众 生妄分别,是佛是世界;

liǎo dá fǎ xìng zhěwú fï wú shì jiâ

了达法性者,无佛无世界。

rú lái pǔ xiànqiánlìngzhîngshēng xìn xǐ

如来普现前,令众 生信喜,

fï tǐ bù kě dãbǐ yì wú suǒ jiàn

佛体不可得,彼亦无所见。

ruî nãng yú shì jiānyuǎn lí yí qiâ zhuï

若能于世间,远离一切著,

wú ài xīn huān xǐyú fǎ dã kāi wù

无碍心欢喜,于法得开悟。

shãn lì zhī suǒ xiànjí cǐ shuō míng fï

神力之所现,即此说名佛,

sān shì yí qiâ shíqiú xī wú suǒ yǒu

三世一切时,求悉无所有。

ruî nãng rú shì zhīxīn yì jí zhū fǎ

若能如是知,心意及诸法,

yí qiâ xī zhī jiànjí dã chãng rú lái

一切悉知见,疾得成如来。

yán yǔ zhōng xiǎn shìyí qiâ fï zì zài

言语中显示,一切佛自在,

zhâng juã chāo yǔ yánjiǎ yǐ yǔ yán shuō

正觉超语言,假以语言说。

ěr shí fǎ chuáng pú sà chãng fï shãn lì pǔ guān shí fāng ãr shuōsîng yán

尔时,法 幢 菩萨承佛神力,普观十方而说颂言:

nìng kě hãng jù shîu yí qiâ shì jiān kǔ

宁可恒具受,一切世间苦,

zhōng bù yuǎn rú lái bù dǔ zì zài lì

终不远如来,不睹自在力。

ruî yǒu zhū zhîngshēng wâi fā pú tí xīn

若有诸众 生,未发菩提心,

yī dã wãn fï míng juã dìng chãng pú tí

一得闻佛名,决定成菩提。

ruî yǒu zhì huì rãn yī niàn fā dào xīn

若有智慧人,一念发道心,

bì chãng wú shàng zūn shân mî shēng yí huî

必成无上尊,慎莫生疑惑。

rú lái zì zài lì wú liàng jiã nàn yù

如来自在力,无量劫难遇,

ruî shēng yī niàn xìn sù dēng wú shàng dào

若生一念信,速登无上道。

shâ yú niànniànzhōng gîngyǎng wú liàng fï

设于念念中,供养无量佛,

wâi zhī zhēn shí fǎ bù míng wãi gîng yǎng

未知真实法,不名为供养。

ruî wãn rú shì fǎ zhū fï cïng cǐ shēng

若闻如是法,诸佛从此生,

suī jīng wú liàng kǔ bù shě pú tí hâng

虽经无量苦,不舍菩提行。

yī wãn dà zhì huì zhū fï suǒ rù fǎ

一闻大智慧,诸佛所入法,

pǔ yú fǎ jiâ zhōng chãng sān shì dǎo shī

普于法界中,成三世导师。

suī jìn wâi lái jì biàn yïu zhū fï chà

虽尽未来际,遍游诸佛刹,

bù qiú cǐ miào fǎ zhōng bù chãng pú tí

不求此妙法,终不成菩提。

zhîngshēng wú shǐ lái shēng sǐ jiǔ liú zhuǎn

众 生无始来,生死久流转,

bù liǎo zhēn shí fǎ zhū fï gù xīng shì

不了真实法,诸佛故兴世。

zhū fǎ bù kě huài yì wú nãng huài zhě

诸法不可坏,亦无能坏者,

zì zài dà guāng míng pǔ shì yú shì jiān

自在大光明,普示于世间。

shí huí xiàng pǐn dì âr shí wǔ zhī yī

十回向品第二十五之一

ěr shí jīn gāngchuáng pú sà chãng fï shãn lì rù pú sà zhì guāng sān mâi rù shì sān mâi yǐ shí fāng

尔时,金刚 幢 菩萨承佛神力,入菩萨智光三昧。入是三昧已,十方

gâ guî shí wàn fï chà wēi chãn shù shì jiâ wài yǒu shí wàn fï chà wēi chãn shù zhū fï jiē tïng yī hào hào jīn

各过十万佛刹微尘数世界外,有十万佛刹微尘数诸佛,皆同一号,号:金

gāngchuáng ãr xiàn qí qián xiánchēng zàn yán shàn zāi shàn zāi shàn nán zǐ nǎi nãng rù cǐ pú sà zhì guāng sān mâi

刚 幢 而现其前,咸称赞言:善哉善哉!善男子!乃能入此菩萨智光三昧。

shàn nán zǐ cǐ shì shí fāng gâ shí wàn fï chà wēi chãn shù zhū fï shãn lì gîng jiā yú rǔ yì shì pí lú zhē nà rú

善男子!此是十方各十万佛刹微尘数诸佛神力共加于汝,亦是毗卢遮那如

lái wǎng xī yuàn lì wēi shãn zhī lì jí yïu rǔ zhì huì qīngjìng gù zhū pú sà shàn gēn zēngshâng gù lìng rǔ

来往昔愿力,威神之力,及由汝智慧清净故,诸菩萨善根增胜故,令汝

rù shì sān mâi ãr yǎn shuō fǎ wãi lìng zhū pú sà dã qīngjìng wú wâi gù jù wú ài biàn cái gù rù wú ài zhì

入是三昧而演说法。为令诸菩萨得清净无畏故,具无碍辩才故,入无碍智

dì gù zhù yí qiâ zhì dà xīn gù chãng jiù wú jìn shàn gēn gù mǎn zú wú ài bái fǎ gù rù yú pǔ mãn

地故,住一切智大心故,成就无尽善根故,满足无碍白法故,入于普门

fǎ jiâ gù xiàn yí qiâ fï shãn lì gù qián jì niàn zhì bú duàn gù dã yí qiâ fï hù chí zhū gēn gù yǐ wú

法界故,现一切佛神力故,前际念智不断故,得一切佛护持诸根故,以无

liàng mãn guǎngshuōzhîng fǎ gù wãn xī jiě liǎoshîu chí bù wàng gù shâ zhū pú sà yí qiâ shàn gēn gù chãng bàn chū

量门广说众法故,闻悉解了受持不忘故,摄诸菩萨一切善根故,成办出

shì zhù dào gù bú duàn yí qiâ zhì zhì gù kāi fā dà yuàn gù jiě shì shí yì gù liǎo zhī fǎ jiâ gù lìng

世助道故,不断一切智智故,开发大愿故,解释实义故,了知法界故,令

zhū pú sà jiē xī huān xǐ gù xiū yī qiē fï píngděngshàn gēn gù hù chí yí qiâ rú lái zhǒngxìng gù suǒ wâi

诸菩萨皆悉欢喜故,修一切佛平等善根故,护持一切如来种性故。所谓:

yǎn shuō zhū pú sà shí huí xiàng fï zǐ rǔ dāngchãng fï wēi shãn zhī lì ãr yǎn cǐ fǎ dã fï hù niàn gù

演说诸菩萨十回向。佛子!汝当承佛威神之力而演此法。得佛护念故,

ān zhù fï jiā gù zēng yì chū shì gōng dã gù dã tuï luï ní guāngmíng gù rù wú zhàng ài fï fǎ gù dà

安住佛家故,增益出世功德故,得陀罗尼光明故,入无障碍佛法故,大

guāng pǔ zhào fǎ jiâ gù jí wú guî shī jìng fǎ gù zhù guǎng dà zhì jìng jiâ gù dã wú zhàng ài fǎ guāng gù

光普照法界故,集无过失净法故,住广大智境界故,得无障碍法光故,

ěr shí zhū fï jí yǔ jīn gāngchuáng pú sà wú liàng zhì huì yǔ wú liú ài biàn yǔ fēn biã jù yì shàn

尔时,诸佛即与金刚 幢 菩萨无量智慧,与无留碍辩,与分别句义善

fāngbiàn yǔ wú ài fǎ guāngmíng yǔ rú lái píngděngshēn yǔ wú liàng chā biã jìng yīn shēng yǔ pú sà bù sī

方便,与无碍法光明,与如来平等身,与无量差别净音声,与菩萨不思

yì shànguān chá sān mâi yǔ bù kě jǔ huài yí qiâ shàn gēn huí xiàng zhì yǔ guān chá yí qiâ fǎ chãng jiù qiǎofāngbiàn

议善观察三昧,与不可沮坏一切善根回向智,与观察一切法成就巧方便,

yǔ yí qiâ chù shuō yí qiâ fǎ wú duànbiàn hã yǐ gù rù cǐ sān mâi shàn gēn lì gù

与一切处说一切法无断辩。何以故?入此三昧善根力故。

ěr shí zhū fï gâ yǐ yîu shǒu mï jīn gāngchuáng pú sà dǐng jīn gāngchuáng pú sà dã mï dǐng yǐ jí cïng

尔时,诸佛各以右手摩金刚 幢 菩萨顶;金刚 幢 菩萨得摩顶已,即从

dìng qǐ gào zhū pú sà yán fï zǐ pú sà mï hē sà yǒu bù kě sī yì dà yuànchōng mǎn fǎ jiâ pǔ nãng

定起,告诸菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨有不可思议大愿充满法界,普能

jiù hù yí qiâ zhîngshēng suǒ wâi xiū xuã qù lái xiàn zài yí qiâ fï huí xiàng fï zǐ pú sà mï hē

救护一切众 生。所谓:修学去、来、现在一切佛回向。佛子!菩萨摩诃

sà huí xiàng yǒu jǐ zhǒng fï zǐ pú sà mï hē sà huí xiàng yǒu shí zhǒng sān shì zhū fï xiángîng yǎn shuō hã

萨回向有几种?佛子!菩萨摩诃萨回向有十种,三世诸佛咸共演说。何

děng wãi shí yī zhě jiù hù yí qiâ zhîngshēng lí zhîngshēngxiàng huí xiàng âr zhě bù huài huí xiàng sān zhě děng yí

等为十?一者救护一切众 生离众 生 相回向,二者不坏回向,三者等一

qiâ zhū fï huí xiàng sì zhě zhì yí qiâ chù huí xiàng wǔ zhě wú jìn gōng dã zàng huí xiàng liù zhě rù yí qiâ píng

切诸佛回向,四者至一切处回向,五者无尽功德藏回向,六者入一切平

děngshàn gēn huí xiàng qī zhě děng suí shùn yí qiâ zhîngshēng huí xiàng bā zhě zhēn rú xiàng huí xiàng jiǔ zhě wú fù

等善根回向,七者等随顺一切众 生回向,八者真如相回向,九者无缚

wú zhuï xiâ tuō huí xiàng shí zhě rù fǎ jiâ wú liàng huí xiàng fï zǐ shì wãi pú sà mï hē sà shí zhǒng huí

无著解脱回向,十者入法界无量回向。佛子!是为菩萨摩诃萨十种回

xiàng guî qù wâi lái xiàn zài zhū fï yǐ shuō dāngshuō jīn shuō

向,过去、未来、现在诸佛,已说、当说、今说。

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà jiù hù yí qiâ zhîngshēng lí zhîngshēngxiàng huí xiàng fï zǐ cǐ

佛子!云何为菩萨摩诃萨救护一切众 生离众 生 相回向?佛子!此

pú sà mï hē sà hâng tán bō luï mì jìng shī bō luï mì xiū chàn tí bō luï mì qǐ jīng jìn bō luï mì rù

菩萨摩诃萨行檀波罗蜜,净尸波罗蜜,修羼提波罗蜜,起精进波罗蜜,入

chán bō luï mì zhù bō rě bō luï mì dà cí dà bēi dà xǐ dà shě xiū rú shì děng wú liàngshàn

禅波罗蜜,住般若波罗蜜;大慈、大悲、大喜、大舍,修如是等无量善

gēn xiū shàn gēn shí zuî shì niàn yán yuàn cǐ shàn gēn pǔ nãng ráo yì yí qiâ zhîngshēng jiē shǐ qīngjìng zhì

根。修善根时,作是念言:愿此善根普能饶益一切众 生,皆使清净,至

yú jiū jìng yǒng lí dì yù â guǐ chù shēng yán luï wángděng wú liàng kǔ nǎo pú sà mï hē sà zhîng

于究竟;永离地狱、饿鬼、畜生、阎罗王等。无量苦恼。菩萨摩诃萨种

shàn gēn shí yǐ jǐ shàn gēn rú shì huí xiàng wǒ dāng wãi yí qiâ zhîngshēng zuî shě lìngmiǎn yí qiâ zhū kǔ shì gù

善根时,以己善根如是回向:我当为一切众 生作舍,令免一切诸苦事故;

wãi yí qiâ zhîngshēng zuî hù xī lìng xiâ tuō zhū fán nǎo gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî guī jiē lìng dã lí zhū bù

为一切众 生作护,悉令解脱诸烦恼故;为一切众 生作归,皆令得离诸怖

wâi gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî qù lìng dã zhì yú yí qiâ zhì gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî ān lìng dã jiū

畏故;为一切众 生作趣,令得至于一切智故;为一切众 生作安,令得究

jìng ān yǐn chù gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî míng lìng dã zhì guāng miâ chī àn gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî jù

竟安隐处故;为一切众 生作明,令得智光灭痴暗故;为一切众 生作炬,

pî bǐ yí qiâ wú míng àn gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî dēng lìng zhù jiū jìngqīngjìng chù gù wãi yí qiâ zhîngshēng

破彼一切无明暗故;为一切众 生作灯,令住究竟清净处故;为一切众 生

zuî dǎo shī yǐn qí lìng rù zhēn shí fǎ gù wãi yí qiâ zhîngshēng zuî dà dǎo shī yǔ qí wú ài dà zhì huì gù

作导师,引其令入真实法故;为一切众 生作大导师,与其无碍大智慧故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng píngděng ráo yì yí qiâ zhîngshēng jiū jìng jiē

佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向;平等饶益一切众 生,究竟皆

lìng dã yí qiâ zhì fï zǐ pú sà mï hē sà yú fēi qīn yǒu shǒu hù huí xiàng yǔ qí qīn yǒu děng wú chā biã

令得一切智。佛子!菩萨摩诃萨于非亲友守护回向,与其亲友等无差别。

hã yǐ gù pú sà mï hē sà rù yí qiâ fǎ píngděngxìng gù bù yú zhîngshēng ãr qǐ yī niàn fēi qīn yǒu xiǎng

何以故?菩萨摩诃萨入一切法平等性故,不于众 生而起一念非亲友想。

shâ yǒu zhîngshēng yú pú sà suǒ qǐ yuàn hài xīn pú sà yì yǐ cí yǎn shì zhī zhōng wú huì nù pǔ wãi zhîng

设有众 生于菩萨所,起怨害心,菩萨亦以慈眼视之,终无恚怒。普为众

shēng zuî shàn zhī shi yǎn shuōzhâng fǎ lìng qí xiū xí pì rú dà hǎi yí qiâ zhîng dú bù nãngbiànhuài pú

生作善知识,演说正法,令其修习。譬如大海,一切众毒不能变坏,菩

sà yì ěr yí qiâ yú mãng wú yǒu zhì huì bù zhī ēn dã chēn hěn wán dú jiāo màn zì dà qí xīn máng gǔ

萨亦尔;一切愚蒙,无有智慧、不知恩德、嗔狠顽毒、憍慢自大、其心盲瞽、

bù shí shàn fǎ rú shì děng lâi zhū â zhîngshēngzhǒngzhǒng bī nǎo wú nãngdîngluàn pì rú rì tiān zǐ chū xiàn shì

不识善法如是等类,诸恶众 生 种 种逼恼,无能动乱。譬如日天子出现世

jiān bù yǐ shēngmáng bú jiàn gù yǐn ãr bù xiàn yîu fù bù yǐ qián tà pï chãng ā xiū luï shǒu yán fú

间,不以生盲不见故,隐而不现;又复不以乾闼婆城、阿修罗手、阎浮

tí shù chïng yán suì gǔ chãn wù yān yún rú shì děng wù zhī suǒ fù zhàng gù yǐn ãr bù xiàn yì fù

提树、崇岩、邃谷、尘雾、烟云如是等物之所覆障故,隐而不现;亦复

bù yǐ shí jiã biàn gǎi gù yǐn ãr bù xiàn pú sà mï hē sà yì fù rú shì yǒu dà fú dã qí xīn shēn

不以时节变改故,隐而不现;菩萨摩诃萨,亦复如是。有大福德,其心深

guǎng zhângniànguān chá wú yǒu tuì qū wãi yù jiū jìnggōng dã zhì huì yú shàngshâng fǎ xīn shēng zhì yù

广,正念观察,无有退屈。为欲究竟功德智慧,于上 胜法心生志欲;

fǎ guāng pǔ zhào jiàn yí qiâ yì yú zhū fǎ mãn zhì huì zì zài cháng wãi lì yì yí qiâ zhîngshēng ãr xiū shàn fǎ

法光普照,见一切义;于诸法门智慧自在;常为利益一切众 生而修善法,

cãng bù wù qǐ shě zhîngshēng xīn bù yǐ zhîngshēng qí xìng bì â xiã jiàn chēnzhuï nán kě tiáo fú biàn jí

曾不误起舍众 生心。不以众 生其性弊恶、邪见、嗔浊,难可调伏,便即

qì shě bù xiū huí xiàng dàn yǐ pú sà dà yuàn jiǎ zhîu ãr zì zhuāng yán jiù hù zhîngshēng hãng wú tuì zhuǎn

弃舍,不修回向。但以菩萨大愿甲胄而自 庄 严,救护众 生,恒无退转。

bù yǐ zhîngshēng bù zhī bào ēn tuì pú sà hâng shě pú tí dào bù yǐ fán yú gîngtïng yī chù shě lí yī

不以众 生不知报恩,退菩萨行,舍菩提道。不以凡愚共同一处,舍离一

qiē rú shí shàn gēn bù yǐ zhîngshēng shù qǐ guî â nán kě rěn shîu ãr yú bǐ suǒ shēng pí yàn xīn hã yǐ

切如实善根;不以众 生数起过恶,难可忍受,而于彼所生疲厌心。何以

gù pì rú rì tiān zǐ bú dàn wãi yī shì gù chū xiàn shì jiān pú sà mï hē sà yì fù rú shì bú dàn

故?譬如日天子,不但为一事故出现世间,菩萨摩诃萨,亦复如是。不但

wãi yī zhîngshēng gù xiū zhū shàn gēn huí xiàng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí pǔ wãi jiù hù yí qiâ zhîngshēng

为一众 生故,修诸善根,回向阿耨多罗三藐三菩提;普为救护一切众 生

gù ãr xiū shàn gēn huí xiàng ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí rú shì bú dàn wãi jìng yī fï chà gù bú

故而修善根,回向阿耨多罗三藐三菩提。如是,不但为净一佛刹故,不

dàn wãi xìn yī fï gù bú dàn wãi jiàn yī fï gù bú dàn wâi liǎo yī fǎ gù qǐ dà zhì yuàn huí xiàng ā

但为信一佛故,不但为见一佛故,不但为了一法故,起大智愿,回向阿

nîu duō luï sān miǎo sān pú tí wãi pǔ jìng yí qiâ fï chà gù pǔ xìn yí qiâ zhū fï gù pǔ chãng shì gîngyǎng

耨多罗三藐三菩提。为普净一切佛刹故,普信一切诸佛故,普承事供养

yí qiâ zhū fï gù pǔ jiě yí qiâ fï fǎ gù fā qǐ dà yuàn xiū zhū shàn gēn huí xiàng ā nîu duō luï sān

一切诸佛故,普解一切佛法故,发起大愿,修诸善根,回向阿耨多罗三

miǎo sān pú tí

藐三菩提。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū fï fǎ ãr wãi suǒ yuán qǐ guǎng dà xīn bù tuì zhuǎn xīn wú liàng

佛子!菩萨摩诃萨以诸佛法而为所缘,起广大心、不退转心,无量

jiã zhōng xiū jí xī yǒu nán dã xīn bǎo yǔ yī qiē zhū fï xī jiē píngděng pú sà rú shì guān zhū shàn gēn

劫中,修集希有难得心宝;与一切诸佛悉皆平等。菩萨如是观诸善根,

xìn xīn qīngjìng dà bēi jiān gù yǐ shânshēn xīn huān xǐ xīn qīngjìng xīn zuì shâng xīn rïu ruǎn xīn

信心清净,大悲坚固。以甚深心、欢喜心、清净心,最胜心、柔软心、

cí bēi xīn lián mǐn xīn shâ hù xīn lì yì xīn ān lâ xīn pǔ wãi zhîngshēngzhēn shí huí xiàng fēi dàn

慈悲心、怜愍心、摄护心、利益心、安乐心,普为众 生真实回向,非但

kǒu yán fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū shàn gēn huí xiàng zhī shí zuî shì niàn yán yǐ wǒ shàn gēn yuàn

口言。佛子!菩萨摩诃萨以诸善根回向之时,作是念言:以我善根,愿

yí qiâ qù shēng yí qiâ zhîngshēng jiē dã qīngjìng gōng dã yuán mǎn bù kě jǔ huài wú yǒu qiïng jìn cháng

一切趣生,一切众 生,皆得清净;功德圆满,不可沮坏,无有穷尽;常

dã zūn zhîng zhângniàn bù wàng huî juã dìng huì jù wú liàng zhì shēn kǒu yì yâ yí qiâ gōng dã yuán mǎn

得尊重,正念不忘;获决定慧,具无量智;身口意业,一切功德,圆满

zhuāng yán yîu zuî shì niàn yǐ cǐ shàn gēn lìng yí qiâ zhîngshēngchãng shì gîngyǎng yí qiâ zhū fï wú kōng

庄 严。又作是念:以此善根,令一切众 生 承事、供养一切诸佛,无空

guî zhě yú zhū fï suǒ jìng xìn bù huài tīng wãn zhâng fǎ duàn zhū yí huî yì chí bù wàng rú shuō xiū

过者。于诸佛所,净信不坏;听闻正法,断诸疑惑,忆持不忘,如说修

xíng yú rú lái suǒ qǐ gōngjìng xīn shēn yâ qīngjìng ān zhù wú liàngguǎng dà shàn gēn yǒng lí pín qiïng qī

行。于如来所起恭敬心,身业清净,安住无量 广大善根;永离贫穷,七

cái mǎn zú yú zhū fï suǒ cháng suí xiū xuã chãng jiù wú liàngshângmiàoshàn gēn píngděng wù jiě zhù yí qiâ

财满足。于诸佛所,常随修学,成就无量 胜妙善根,平等悟解。住一切

zhì yǐ wú ài yǎn děng shì zhîngshēng zhîngxiàng yán shēn wú yǒu diàn quē yán yīn jìngmiào gōng dã yuán mǎn

智,以无碍眼等视众 生;众 相严身,无有玷缺。言音净妙,功德圆满,

zhū gēn tiáo fú shí lì chãng jiù shàn xīn mǎn zú wú suǒ yī zhù lìng yī qiē zhîngshēng pǔ dã fï yuâ dã

诸根调伏,十力成就,善心满足,无所依住。令一切众 生普得佛乐,得

wú liàng zhù zhù fï suǒ zhù

无量住,住佛所住。

fï zǐ pú sà mï hē sà jiàn zhū zhîngshēng zào zuî â yâ shîu zhū zhîng kǔ yǐ shì zhàng gù bú

佛子!菩萨摩诃萨见诸众 生,造作恶业,受诸重苦。以是障故,不

jiàn fï bù wãn fǎ bù shí sēng biàn zuî shì niàn wǒ dāng yú bǐ zhū â dào zhōng dài zhū zhîngshēngshîuzhǒng

见佛,不闻法,不识僧。便作是念:我当于彼诸恶道中,代诸众 生受种

zhǒng kǔ lìng qí xiâ tuō pú sà rú shì shîu kǔ dú shí zhuǎngângjīng qín bù shě bù bì bù jīng

种苦,令其解脱。菩萨如是受苦毒时,转更精勤,不舍、不避、不惊、

bù bù bù tuì bù qiâ wú yǒu pí yàn hã yǐ gù rú qí suǒ yuàn juã yù hã fù yí qiâ zhîngshēng

不怖、不退、不怯,无有疲厌。何以故?如其所愿,决欲荷负一切众 生,

lìng xiâ tuō gù pú sà ěr shí zuî shì niàn yán yí qiâ zhîngshēng zài shēng lǎo bìng sǐ zhū kǔ nàn chù

令解脱故。菩萨尔时,作是念言:一切众 生在生、老、病、死诸苦难处,

suí yâ liú zhuǎn xiã jiàn wú zhì sàng zhū shàn fǎ wǒ yìng jiù zhī lìng dã chū lí yîu zhū zhîngshēng ài

随业流转,邪见、无智、丧诸善法,我应救之,令得出离。又诸众 生爱

wǎng suǒ chán chī gài suǒ fù rǎn zhuï zhū yǒu suí zhú bù shě rù kǔ lïng kǎn zuî mï yâ hâng fú zhì dōu

网所缠,痴盖所覆,染著诸有,随逐不舍,入苦笼槛,作魔业行,福智都

jìn chánghuái yí huî bú jiàn ān yǐn chù bù zhī chū lí dào zài yú shēng sǐ lún zhuǎn bù xī zhū kǔ yū

尽,常怀疑惑,不见安隐处,不知出离道,在于生死轮转不息,诸苦淤

ní hãng suǒ mî nì pú sà jiàn yǐ qǐ dà bēi xīn dà ráo yì xīn yù lìngzhîngshēng xī dã xiâ tuō yǐ

泥恒所没溺。菩萨见已,起大悲心、大饶益心,欲令众 生悉得解脱,以

yí qiâ shàn gēn huí xiàng yǐ guǎng dà xīn huí xiàng rú sān shì pú sà suǒ xiū huí xiàng rú dà huí xiàngjīng suǒ

一切善根回向,以广大心回向,如三世菩萨所修回向,如大回向经所

shuō huí xiàng yuàn zhū zhîngshēng pǔ dã qīngjìng jiū jìngchãng jiù yí qiâ zhǒng zhì fù zuî shì niàn wǒ suǒ xiū

说回向,愿诸众 生普得清净,究竟成就一切种智。复作是念:我所修

xíng yù lìngzhîngshēng jiē xī dã chãng wú shàng zhì wáng bù wãi zì shēn ãr qiú xiâ tuō dàn wãi jiù jì yí qiâ zhîng

行,欲令众 生皆悉得成无上智王,不为自身而求解脱,但为救济一切众

shēng lìng qí xián dã yí qiâ zhì xīn dù shēng sǐ liú xiâ tuō zhîng kǔ fù zuî shì niàn wǒ dāng pǔ wãi yí

生,令其咸得一切智心,度生死流,解脱众苦。复作是念:我当普为一

qiâ zhîngshēng bâi shîuzhîng kǔ lìng qí dã chū wú liàngshēng sǐ zhîng kǔ dà hâ wǒ dāng pǔ wãi yí qiâ zhîngshēng

切众 生备受众苦,令其得出无量 生死、众苦大壑。我当普为一切众 生,

yú yí qiâ shì jiâ yí qiâ â qù zhōng jìn wâi lái jiã shîu yí qiâ kǔ rán cháng wãi zhîngshēng qín xiū shàn gēn

于一切世界,一切恶趣中,尽未来劫,受一切苦,然常为众 生勤修善根。

hã yǐ gù wǒ níng dú shîu rú shì zhîng kǔ bù lìngzhîngshēng duî yú dì yù wǒ dāng yú bǐ dì yù chù shēng

何以故?我宁独受如是众苦,不令众 生堕于地狱。我当于彼地狱、畜生、

yán luï wángděngxiǎn nán zhī chù yǐ shēn wãi zhì jiù shú yí qiâ â dào zhîngshēng lìng dã xiâ tuō fù zuî shì

阎罗王等险难之处,以身为质,救赎一切恶道众 生,令得解脱。复作是

niàn wǒ yuàn bǎo hù yí qiâ zhîngshēngzhōng bù qì shě suǒ yán chãng shí wú yǒu xū wàng hã yǐ gù wǒ wãi

念:我愿保护一切众 生 终不弃舍,所言诚实,无有虚妄。何以故?我为

jiù dù yí qiâ zhîngshēng fā pú tí xīn bù wãi zì shēn qiú wú shàng dào yì bù wãi qiú wǔ yù jìng jiâ jí sān

救度一切众 生发菩提心;不为自身求无上道,亦不为求五欲境界,及三

yǒu zhōngzhǒngzhǒng lâ gù xiū pú tí hâng hã yǐ gù shì jiān zhī lâ wú fēi shì kǔ zhîng mï jìng jiâ yú rãn suǒ

有中 种 种乐故修菩提行。何以故?世间之乐无非是苦。众魔境界愚人所

tān zhū fï suǒ hē yí qiâ kǔ huàn yīn zhī ãr qǐ dì yù â guǐ jí yǐ chù shēng yán luï wáng

贪,诸佛所诃,一切苦患,因之而起。地狱、饿鬼、及以畜生、阎罗王

chù fân huì dîu sînggângxiāng huǐ rǔ rú shì zhū â jiē yīn tān zhuï wǔ yù suǒ zhì dān zhuï wǔ yù yuǎn

处,忿恚斗讼更相毁辱,如是诸恶,皆因贪著五欲所致。耽著五欲,远

lí zhū fï zhàng ài shēngtiān hã kuàng dã yú ā nîu duō luï sān miǎo sān pú tí pú sà rú shì guān zhū shì jiān

离诸佛,障碍生天,何况得于阿耨多罗三藐三菩提?菩萨如是观诸世间

tān shǎo yù wâi shîu wú liàng kǔ zhōng bù wãi bǐ wǔ yù lâ gù qiú wú shàng pú tí xiū pú sà hâng dàn wãi

贪少欲味受无量苦。终不为彼五欲乐故,求无上菩提,修菩萨行;但为

ān lâ yí qiâ zhîngshēng fā xīn xiū xí chãng mǎn dà yuàn duàn jiã zhîngshēng zhū kǔ juàn suǒ lìng dã xiâ tuō

安乐一切众 生,发心修习,成满大愿,断截众 生诸苦罥索,令得解脱。

fï zǐ pú sà mï hē sà fù zuî shì niàn wǒ dāng yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng lìng yí qiâ zhîngshēng dã

佛子!菩萨摩诃萨复作是念:我当以善根如是回向;令一切众 生得

jiū jìng lâ lì yì lâ bù shîu lâ jì jìng lâ wú yī lâ wú dîng lâ wú liàng lâ bù shě bù

究竟乐、利益乐、不受乐、寂静乐、无依乐、无动乐、无量乐、不舍不

tuì lâ bù miâ lâ yí qiâ zhì lâ fù zuî shì niàn wǒ dāng yǔ yí qiâ zhîngshēng zuî tiáo yù shī zuî zhǔ

退乐、不灭乐、一切智乐。复作是念:我当与一切众 生作调御师,作主

bīngchãn zhí dà zhì jù shì ān yǐn dào lìng lí xiǎn nàn yǐ shànfāngbiàn bǐ zhī shí yì yîu yú shēng sǐ

兵臣。执大智炬,示安隐道,令离险难,以善方便俾知实义。又于生死

hǎi zuî yí qiâ zhì shànqiǎochuán shī dù zhū zhîngshēng shǐ dào bǐ àn

海,作一切智善巧船师,度诸众 生,使到彼岸。

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi suí yí jiù hù yí qiâ zhîngshēng

佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向,所谓:随宜救护一切众 生,

lìng chū shēng sǐ chãng shì gîngyǎng yí qiâ zhū fï dã wú zhàng ài yí qiâ zhì zhì shě lí zhîng mï yuǎn â zhī

令出生死,承事供养一切诸佛,得无障碍一切智智,舍离众魔,远恶知

shi qīn jìn yí qiâ pú sà shàn yǒu miâ zhū guî zuì chãng jiù jìng yâ jù zú pú sà guǎng dà hângyuàn wú

识。亲近一切菩萨善友,灭诸过罪,成就净业,具足菩萨广大行愿,无

liàngshàn gēn fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhū shàn gēn zhâng huí xiàng yǐ zuî rú shì niàn bù yǐ sì tiān xià

量善根。佛子!菩萨摩诃萨以诸善根正回向已,作如是念:不以四天下

zhîngshēng duō gù duō rì chū xiàn dàn yī rì chū xī nãng pǔ zhào yí qiâ zhîngshēng yîu zhū zhîngshēng bù

众 生多故,多日出现,但一日出,悉能普照一切众 生。又,诸众 生不

yǐ zì shēnguāngmíng gù zhī yǒu zhîu yâ yïu xíngguān chá xīng zào zhū yâ jiē yïu rì tiān zǐ chū chãng bàn sī

以自身光明故知有昼夜,游行观察,兴造诸业,皆由日天子出,成办斯

shì rán bǐ rì lún dàn yī wú âr pú sà mï hē sà yì fù rú shì xiū jí shàn gēn huí xiàng zhī shí zuî

事。然彼日轮但一无二。菩萨摩诃萨亦复如是。修集善根回向之时,作

shì niàn yán bǐ zhū zhîngshēng bù nãng zì jiù hã nãng jiù tā wãi wǒ yī rãn zhì dú wú lǚ xiū jí shàn

是念言:彼诸众 生不能自救,何能救他?唯我一人,志独无侣,修集善

gēn rú shì huí xiàng suǒ wâi wãi yù guǎng dù yí qiâ zhîngshēng gù pǔ zhào yī qiē zhîngshēng gù shì dǎo yí

根如是回向。所谓:为欲广度一切众 生故,普照一切众 生故,示导一

qiâ zhîngshēng gù kāi wù yí qiâ zhîngshēng gù gù fù yí qiâ zhîngshēng gù shâ shîu yí qiâ zhîngshēng gù chãng

切众 生故,开悟一切众 生故,顾复一切众 生故,摄受一切众 生故,成

jiù yí qiâ zhîngshēng gù lìng yí qiâ zhîngshēnghuān xǐ gù lìng yí qiâ zhîngshēng yuâ lâ gù lìng yí qiâ zhîngshēng

就一切众 生故,令一切众 生欢喜故,令一切众 生悦乐故,令一切众 生

duàn yí gù

断疑故。

fï zǐ pú sà mï hē sà fù zuî shì niàn wǒ yìng rú rì pǔ zhào yí qiâ bù qiú ēn bào zhîngshēng

佛子!菩萨摩诃萨复作是念:我应如日普照一切,不求恩报。众 生

yǒu â xī nãngrïngshîu zhōng bù yǐ cǐ ãr shě shì yuàn bù yǐ yī zhîngshēng â gù shě yí qiâ zhîngshēng

有恶,悉能容受,终不以此而舍誓愿。不以一众 生恶故,舍一切众 生。

dàn qín xiū xí shàn gēn huí xiàng pǔ lìngzhîngshēng jiē dã ān lâ shàn gēn suī shǎo pǔ shâ zhîngshēng yǐ huān

但勤修习善根回向,普令众 生皆得安乐,善根虽少,普摄众 生,以欢

xǐ xīn guǎng dà huí xiàng ruî yǒu shàn gēn bù yù ráo yì yí qiâ zhîngshēng bù míng huí xiàng suí yī shàn gēn pǔ

喜心广大回向。若有善根不欲饶益一切众 生,不名回向;随一善根普

yǐ zhîngshēng ãr wãi suǒ yuán nǎi míng huí xiàng ān zhì zhîngshēng yú wú suǒ zhuï fǎ xìng huí xiàng jiànzhîngshēng zì

以众 生而为所缘,乃名回向。安置众 生于无所著法性回向,见众 生自

xìng bù dîng bù zhuǎn huí xiàng yú huí xiàng wú suǒ yī wú suǒ qǔ huí xiàng bù qǔ shàn gēn xiàng huí xiàng bù

性,不动不转回向于回向,无所依无所取回向,不取善根相回向,不

fēn biã yâ bào tǐ xìng huí xiàng bù zhe wǔ yùn xiàng huí xiàng bù huài wǔ yùn xiàng huí xiàng bù qǔ yâ huí xiàng

分别业报体性回向,不着五蕴相回向,不坏五蕴相回向,不取业回向,

bù qiú bào huí xiàng bù rǎn zhuï yīn yuán huí xiàng bù fēn biã yīn yuán suǒ qǐ huí xiàng bù zhù míngchēng huí xiàng

不求报回向,不染著因缘回向,不分别因缘所起回向,不著名称回向,

bù zhuï chù suǒ huí xiàng bù zhuï xū wàng fǎ huí xiàng bù zhuïzhîngshēngxiàng shì jiâ xiàng xīn yì xiàng huí xiàng

不著处所回向,不著虚妄法回向,不著众 生 相世界相心意相回向,

bù qǐ xīn diān dǎo xiǎngdiān dǎo jiàndiān dǎo huí xiàng bù zhuï yǔ yán dào huí xiàng guān yí qiâ fǎ zhēn shí xìng

不起心颠倒、想颠倒、见颠倒回向,不著语言道回向,观一切法真实性

huí xiàng guān yí qiâ zhîngshēngpíngděngxiàng huí xiàng yǐ fǎ jiâ yìn yìn zhū shàn gēn huí xiàng guān zhū fǎ lí tān

回向,观一切众 生平等相回向,以法界印印诸善根回向,观诸法离贪

yù huí xiàng jiě yí qiâ fǎ wú zhîng zhí shàn gēn yì rú shì guān zhū fǎ wú âr wú shēng wú miâ huí xiàng yì rú

欲回向,解一切法无种植善根,亦如是观诸法无二无生无灭回向。亦如

shì yǐ rú shì děngshàn gēn huí xiàng xiū xíngqīngjìng duì zhì zhī fǎ suǒ yǒu shàn gēn jiē xī suí shùn chū shì jiān

是,以如是等善根回向,修行清净对治之法,所有善根皆悉随顺出世间

fǎ bù zuî âr xiàng fēi jí yâ xiū xí yí qiâ zhì fēi lí yâ huí xiàng yí qiâ zhì yí qiâ zhì fēi jí shì yâ

法,不作二相,非即业修习一切智非离业回向一切智一切智非即是业,

rán bù lí yâ dã yí qiâ zhì yǐ yâ rú guāngyǐngqīngjìng gù bào yì rú guāngyǐngqīngjìng bào rú guāngyǐng

然不离业。得一切智。以业如光影清净故,报亦如光影清净;报如光影

qīngjìng gù yí qiâ zhì zhì yì rú guāngyǐngqīngjìng lí wǒ wǒ suǒ yí qiâ dîngluàn sī wãi fēn biã rú shì

清净故,一切智智亦如光影清净。离我我所,一切动乱思惟分别,如是

liǎo zhī yǐ zhū shàn gēn fāngbiàn huí xiàng pú sà rú shì huí xiàng zhī shí dù tuō zhîngshēng cháng wú xiū xī

了知,以诸善根方便回向。菩萨如是回向之时,度脱众 生,常无休息,

bù zhù fǎ xiàngsuī zhī zhū fǎ wú yâ wú bàoshànnãng chū shēng yí qiâ yâ bào ãr wú wãi zhângrú shì fāngbiàn

不住法相;虽知诸法无业无报,善能出生一切业报而无违诤,如是方便

shàn xiū huí xiàngpú sà mï hē sà rú shì huí xiàng shílí yí qiâ guîzhū fï suǒ zànfï zǐshì wãi

善修回向。菩萨摩诃萨如是回向时,离一切过,诸佛所赞。佛子!是为

pú sà mï hēsà dì yī jiù hù yí qiâ zhîngshēng lí zhîngshēngxiàng huí xiàng

菩萨摩诃萨第一救护一切众 生离众 生 相回向。

ěr shí jīn gāngchuáng pú sà guān chá shí fāng yí qiâ zhîng huì jì yú fǎ jiâ rù shēn jù yì

尔时,金刚 幢 菩萨,观察十方。一切众会,暨于法界。入深句义,

yǐ wú liàng xīn xiū xí shânghâng dà bēi pǔ fù yí qiâ zhîngshēng bú duàn sān shì zhū rú lái zhǒng rù yí qiâ

以无量心修习胜行,大悲普覆一切众 生,不断三世诸如来种。入一切

fï gōng dã fǎ zàng chū shēng yí qiâ zhū fï fǎ shēn shànnãng fēn biã zhū zhîngshēng xīn zhī qí suǒ zhîngshàn gēn chãng

佛功德法藏,出生一切诸佛法身,善能分别诸众 生心,知其所种善根成

shú zhù yú fǎ shēn ãr wãi shì xiànqīngjìng sâ shēn chãng fï shãn lì jí shuōsîng yán

熟,住于法身而为示现清净色身。承佛神力,即说颂言:

bù sī yì jiã xiū xíng dào jīng jìn jiān gù xīn wú ài

不思议劫修行道,精进坚固心无碍,

wãi yù ráo yì qún shēng lâi cháng qiú zhū fï gōng dã fǎ

为欲饶益群生类,常求诸佛功德法。

tiáo yù shì jiān wú děng rãn xiū zhì qí yì shân míng jiã

调御世间无等人,修治其意甚明洁,

fā xīn pǔ jiù zhū hán shí bǐ nãngshàn rù huí xiàngzàng

发心普救诸含识,彼能善入回向藏。

yǒng měng jīng jìn lì jù zú zhì huì cōng dá yì qīng jìng

勇猛精进力具足,智慧聪达意清净,

pǔ jiù yí qiâ zhū qún shēng qí xīn kān rěn bù qīngdîng

普救一切诸群生,其心堪忍不倾动。

xīn shàn ān zhù wú yǔ děng yì chángqīngjìng dà huān yuâ

心善安住无与等,意常清净大欢悦,

rú shì wãi wù qín xiū xíng pì rú dà dì pǔ rïng shîu

如是为物勤修行,譬如大地普容受。

bù wãi zì shēn qiú kuài lâ dàn yù jiù hù zhū zhîngshēng

不为自身求快乐,但欲救护诸众 生,

rú shì fā qǐ dà bēi xīn jí dã rù yú wú ài dì

如是发起大悲心,疾得入于无碍地。

shí fāng yí qiâ zhū shì jiâ suǒ yǒu zhîngshēng jiē shâ shîu

十方一切诸世界,所有众 生皆摄受,

wãi jiù bǐ gù shàn zhù xīn rú shì xiū xuã zhū huí xiàng

为救彼故善住心,如是修学诸回向。

xiū xíng bù shī dà xīn yuâ hù chí jìng jiâ wú suǒ fàn

修行布施大欣悦,护持净戒无所犯,

yǒngměngjīng jìn xīn bù dîng huí xiàng rú lái yí qiâ zhì

勇猛精进心不动,回向如来一切智。

qí xīn guǎng dà wú biān jì rěn lì ān zhù bù qīngdîng

其心广大无边际,忍力安住不倾动,

chán dìng shân shēn hãng zhào liǎo zhì huì wēi miào nán sī yì

禅定甚深恒照了,智慧微妙难思议。

shí fāng yí qiâ shì jiâ zhōng jù zú xiū zhì qīngjìnghâng

十方一切世界中,具足修治清净行,

rú shì gōng dã jiē huí xiàng wãi yù ān lâ zhū hán shí

如是功德皆回向,为欲安乐诸含识。

dà shì qín xiū zhū shàn yâ wú liàng wú biān bù kě shǔ

大士勤修诸善业,无量无边不可数,

rú shì xī yǐ yì zhîngshēng lìng zhù nán sī wú shàng zhì

如是悉以益众 生,令住难思无上智。

pǔ wãi yí qiâ zhîngshēng gù bù sī yì jiã chǔ dì yù

普为一切众 生故,不思议劫处地狱,

rú shì cãng wú yàn tuì xīn yǒngměng juã dìngcháng huí xiàng

如是曾无厌退心,勇猛决定常回向。

bù qiú sâ shēngxiāng yǔ wâi yì bù xī qiú zhū miào chù

不求色声 香与味,亦不希求诸妙触,

dàn wãi jiù dù zhū qún shēng cháng qiú wú shàng zuì shâng zhì

但为救度诸群生,常求无上最胜智。

zhì huì qīng jìng rú xū kōng xiū xí wú biān dà shì hâng

智慧清净如虚空,修习无边大士行,

rú fï suǒ xíng zhū hâng fǎ bǐ rãn rú shì cháng xiū xuã

如佛所行诸行法,彼人如是常修学。

dà shì yïu xíng zhū shì jiâ xī nãng ān yǐn zhū qún shēng

大士游行诸世界,悉能安隐诸群生,

pǔ shǐ yí qiâ jiē huān xǐ xiū pú sà hâng wú yàn zú

普使一切皆欢喜,修菩萨行无厌足。

chú miâ yí qiâ zhū xīn dú sī wãi xiū xí zuì shàng zhì

除灭一切诸心毒,思惟修习最上智,

bù wãi zì jǐ qiú ān lâ dàn yuànzhîngshēng dã lí kǔ

不为自己求安乐,但愿众 生得离苦。

cǐ rãn huí xiàng dã jiū jìng xīn chángqīngjìng lí zhîng dú

此人回向得究竟,心常清净离众毒,

sān shì rú lái suǒ fù zhǔ zhù yú wú shàng dà fǎ chãng

三世如来所付嘱,住于无上大法城。

wâi cãng rǎn zhuï yú zhū sâ shîuxiǎngxíng shí yì rú shì

未曾染著于诸色,受想行识亦如是,

qí xīn yǒng chū yú sān yǒu suǒ yǒu gōng dã jìn huí xiàng

其心永出于三有,所有功德尽回向。

fï suǒ zhī jiàn zhū zhîngshēng jìn jiē shâ qǔ wú yǒu yú

佛所知见诸众 生,尽皆摄取无有余,

shì yuàn jiē lìng dã xiâ tuō wãi bǐ xiū xíng dà huān xǐ

誓愿皆令得解脱,为彼修行大欢喜。

qí xīn niànniànhãng ān zhù zhì huì guǎng dà wú yǔ děng

其心念念恒安住,智慧广大无与等,

lí chī zhângniàncháng jì rán yí qiâ zhū yâ jiē qīngjìng

离痴正念常寂然,一切诸业皆清净。

bǐ zhū pú sà chǔ yú shì bù zhuï nâi wài yí qiâ fǎ

彼诸菩萨处于世,不著内外一切法,

rú fēng wú ài xíng yú kōng dà shì yîng xīn yì fù rán

如风无碍行于空,大士用心亦复然。

suǒ yǒu shēn yâ jiē qīng jìng yí qiâ yǔ yán wú guî shī

所有身业皆清净,一切语言无过失,

xīn cháng guī xiàng yú rú lái nãnglìng zhū fï xī huān xǐ

心常归向于如来,能令诸佛悉欢喜。

shí fāng wú liàng zhū guï tǔ suǒ yǒu fï chù jiē wǎng yì

十方无量诸国土,所有佛处皆往诣,

yú zhōng dǔ jiàn dà bēi zūn mǐ bù gōngjìng ãr zhānfâng

于中睹见大悲尊,靡不恭敬而瞻奉。

xīn chángqīngjìng lí zhū shī pǔ rù shì jiān wú suǒ wâi

心常清净离诸失,普入世间无所畏,

yǐ zhù rú lái wú shàng dào fù wãi sān yǒu dà fǎ chí

已住如来无上道,复为三有大法池。

jīng qín guān chá yí qiâ fǎ suí shùn sī wãi yǒu fēi yǒu

精勤观察一切法,随顺思惟有非有,

rú shì qù yú zhēn shí lǐ dã rù shânshēn wú zhâng chù

如是趣于真实理,得入甚深无诤处。

yǐ cǐ xiū chãngjiān gù dào yí qiâ zhîngshēng mî nãnghuài

以此修成坚固道,一切众 生莫能坏,

shàn nãng liǎo dá zhū fǎ xìng pǔ yú sān shì wú suǒ zhuï

善能了达诸法性,普于三世无所著。

rú shì huí xiàng dào bǐ àn pǔ shǐ qún shēng lí zhîng gîu

如是回向到彼岸,普使群生离众垢,

yǒng lí yí qiâ zhū suǒ yī dã rù jiū jìng wú yī chù

永离一切诸所依,得入究竟无依处。

yí qiâ zhîngshēng yǔ yán dào suí qí zhǒng lâi gâ chā biã

一切众 生语言道,随其种类各差别,

pú sà xī nãng fēn biã shuō ãr xīn wú zhuï wú suǒ ài

菩萨悉能分别说,而心无著无所碍。

pú sà rú shì xiū huí xiàng gōng dã fāngbiàn bù kě shuō

菩萨如是修回向,功德方便不可说,

nãnglìng shí fāng shì jiâ zhōng yí qiâ zhū fï jiē chēng tàn

能令十方世界中,一切诸佛皆称叹。